fbpx Ein targed 13648 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Helpwch eich disgyblion i annog gweithredu dros yr hinsawdd yng Nghymru ac ar draws y byd

Ym mis Tachwedd, bydd y byd yn dod ynghyd yn Uwchgynhadledd Hinsawdd (COP26) y Cenhedloedd Unedig i bennu’r camau nesaf yng nghynnig dynoliaeth i osgoi effeithiau gwaethaf newid yn yr hinsawdd.

Bydd Climate Cymru yn mynd â lleisiau o Gymru i COP26 ac mewn ffordd adeiladol, yn sicrhau y cânt eu clywed gan bobl mewn pŵer. Byddwn yn rhoi sylw i ysgolion Climate Cymru a lleisiau disgyblion ar wefan Climate Cymru, yn COP26 ac yn ein sgyrsiau gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Dyma gyfle i’ch pobl ifanc ddweud wrth ein harweinwyr pa weithredu dros yr hinsawdd yr hoffent ei weld ac ymgysylltu’n ystyrlon â’r broses ddemocrataidd.

Ychwanegu eich dosbarth
Ychwanegu eich dosbarth

Gweithgaredd diweddaraf

I nodi Diwrnod y Ddaear, cynhaliodd Cyngor Sir Gaerfyrddin ei Gynhadledd Hinsawdd gyntaf i Blant yn cynnwys 40 o ddisgyblion o 14 ysgol gynradd.

Mae pob ysgol wedi ymchwilio effaith newid yn yr hinsawdd ar wlad benodol ac wedi paratoi bwletin newyddion arbennig i’w rannu ar y diwrnod.

“Mae’r gynhadledd hon wir wedi gwneud inni feddwl a sylweddoli bod gan bob un ohonom ran i’w chwarae wrth fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd” meddai disgyblion o Ysgol Gynradd Stebonheath.

Cafodd y digwyddiad rhithiol ei gynnal mewn partneriaeth â Chyngor Tref Caerfyrddin, Dolen Cymru Lesotho, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, a Chadwch Gymru’n Daclus, mae’n cynnwys cwis, astudiaeth achos o Ysgol Pum Heol, cyfle i rannu profiadau a chasglu syniadau newydd.

Cynhaliodd Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru ymgyrch ar-lein i wneud gweithredu dros yr hinsawdd yn fwy hygyrch i bobl ifanc.

Drwy gyfres o negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol, rhannodd y Llysgenhadon gyngor syml ar sut mae byw’n fwy cynaliadwy.

Mae’r Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid yn grŵp o bobl ifanc o bob cwr o Gymru sy’n angerddol am newid yn yr hinsawdd. Daethant yn Llysgenhadon yn dilyn cymryd rhan drwy eu hysgolion yn MockCOPs (Cynhadledd Model y Cenhedloedd Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd).

Fe’u cefnogir gan Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA), ac fe’u hariennir gan Scottish Power Foundation, gyda’r nodau a’r camau gweithredu dan arweiniad Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru.

Yr wythnos diwethaf (26-30 Ebrill), cymerodd dros 2,000 o ddisgyblion o 50 o ysgolion cynradd ran yn ein digwyddiad rhithiol mwyaf erioed.

Ymunodd Eco-Sgolion ar draws Cymru â chyfres o weithdai a heriau newid hinsawdd ar-lein. Bob dydd, dysgodd y disgyblion am agweddau gwahanol ar yr argyfwng newid hinsawdd byd-eang, yn cynnwys pwysigrwydd diogelu coedwigoedd a’r cynnydd mewn ffasiwn cyflym.

Roedd y neges gan bob ysgol yn glir – mae’n rhaid i ni weithredu nawr i ddiogelu ein hamgylchedd ar gyfer y dyfodol. Dywedodd Isaac, disgybl Blwyddyn 4 o Ysgol Gynradd Gymunedol Crugywel::

“Mae’r holl newid amgylcheddol yn ofnadwy ond gyda’n gilydd, os byddwn yn gweithio’n galed, gallwn ei atal. “

Ydy eich ysgol yn gweithredu dros yr hinsawdd? Cymerwch ran.

Mae plant ysgol ar draws Cymru yn gweithredu ar yr hinsawdd. Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich ysgol, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich ysgol

Ysgol Dinas Brân - Wythnos Werdd Fawr

Yn ystod yr Wythnos Werdd Fawr, cymerodd 1100 o ddisgyblion yn Ysgol Dinas Brân ran mewn cyfres o ddigwyddiadau i baratoi ar gyfer COP26.

Mae’r ysgol wedi gwneud llawer o newidiadau i gynyddu ei gynaliadwyedd, rhai yn syml ac ac eraill yn fawr iawn!

Cynhaliwyd gweithgareddau yn y dosbarth ac eraill tu allan. Croesawwyd siaradwyr gwadd gan gynnwys Llyr Gruffydd AS (Plaid Cymru) Rhanbarth Gogledd Cymru a Chadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, Ken Skates AS (Llafur) Etholaeth De Clwyd a Simon Baynes AS (Ceidwadol) Etholaeth De Clwyd.

Gwnaeth gwaith y myfyrwyr a’r ysgol gael argraff da ar y tri wrth weithio i leihau eu hôl troed carbon ac i annog eraill i weithredu i atal effeithiau newid hinsawdd.

Mae disgyblion yn gweithio ar addewidion unigol a chyfunol i weithredu. Bydd gwaith a wneir gan y disgyblion yn cael eu harddangos yn yr ysgol a gobeithio ei rannu ymhell!

Ysgol Gynradd Westwood ymweliad gan Maint Cymru

Fel rhan o baratoadau COP26, cafodd Ysgol Gynradd Westwood ymweliad gan Maint Cymru, lle gwnaeth plant ym Mlwyddyn 6 eu haddewidion i’r hinsawdd.

Myfyriodd y disgyblion a’r staff ar Newid Hinsawdd gan addo cymryd camau cyn COP26. Cafodd plant wers ragorol hefyd, gan ddysgu braslunio Tim Tom o lyfr Tim Tom and the Rainforest.

Darganfyddwch fwy am y hyn y gwnaethon nhw yma.

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.