fbpx Ein targed 15247 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Ysgolion Climate Cymru

Os hoffech ddod yn Ysgol Climate Cymru, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi yn fuan!

Ychwanegwch eich dosbarth

Gweithgaredd diweddaraf

Mae disgyblion o Flynyddoedd 3 a 4 yn Ysgol Gynradd Llaneuddogwy yn Nhrefynwy wedi dylunio cardiau post yn dweud wrth arweinwyr yng Nghymru beth maen nhw ei eisiau o Gymru yn y dyfodol. Mae’r cardiau post lliwgar yn llawn syniadau gwych am leihau ôl troed carbon Cymru, diogelu ein harferion a’i gwneud yn haws i bobl wneud dewisiadau ecogyfeillgar.

Mae rhai o’u syniadau’n cynnwys:

  • defnyddio ynni adnewyddadwy fel ynni gwynt
  • phaneli sola
  • plannu mwy o goed
  • trafnidiaeth gyhoeddus rhatach
  • dim car dydd Llun
  • gwahardd plastig
  • mwy o doeau gwyrdd
  • diogelu glaswellt y môr

I nodi Diwrnod y Ddaear, cynhaliodd Cyngor Sir Caerfyrddin ei Gynhadledd Hinsawdd Plant gyntaf erioed yn cynnwys 40 o ddisgyblion o 14 ysgol gynradd.

Ymchwiliodd pob ysgol i effaith newid hinsawdd ar wlad benodol a pharatoi bwletin newyddion arbennig i’w rannu ar y diwrnod.

“Fe wnaeth y gynhadledd hon i ni feddwl a sylweddoli bod gennym ni i gyd ran i’w chwarae wrth fynd i’r afael â newid hinsawdd” meddai disgyblion o Ysgol Gynradd Stebonheath.

Cynhaliwyd y digwyddiad rhithwir mewn partneriaeth â Chyngor Tref Caerfyrddin, Dolen Cymru Lesotho, Canolfan Gymreig Materion Rhyngwladol, Maint Cymru, a Cadwch Gymru’n Daclus, Roedd yn cynnwys cwis, astudiaeth achos o Ysgol Pum Heol, cyfle i rannu profiadau a codi syniadau newydd.

Cynhaliodd Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru ymgyrch ar-lein i wneud gweithredu ar yr hinsawdd yn fwy hygyrch i bobl ifanc. Trwy gyfres o bostiadau cyfryngau cymdeithasol, rhannodd y Llysgenhadon awgrymiadau syml i fyw’n fwy cynaliadwy.

Mae’r Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid yn grŵp o bobl ifanc o bob rhan o Gymru sy’n frwd dros newid hinsawdd. Daethant yn Llysgenhadon yn dilyn ymglymiad trwy eu hysgolion mewn MockCOPs (cynadleddau model Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig).

Cânt eu cefnogi gan Maint Cymru a Chanolfan Gymreig Materion Rhyngwladol (WCIA), a’u hariannu gan Sefydliad Scottish Power, gyda’r nodau a’r gweithredoedd yn cael eu harwain gan Lysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru.

Ym mis Ebrill, cymerodd mwy na 2,000 o ddisgyblion o 50 o ysgolion cynradd ran yn nigwyddiad rhithwir mwyaf erioed Cadwch Gymru’n Daclus.

Ymunodd Eco-Sgolion o bob rhan o Gymru â chyfres o weithdai a heriau newid hinsawdd ar-lein. Bob dydd, roedd disgyblion yn dysgu am wahanol agweddau ar yr argyfwng hinsawdd byd-eang, gan gynnwys pwysigrwydd gwarchod coedwigoedd a thwf ffasiwn gyflym.

Roedd y neges gan bob ysgol yn glir – rhaid gweithredu nawr i warchod ein hamgylchedd i’r dyfodol. Dywedodd Isaac, disgybl Blwyddyn 4 o Ysgol Gynradd Gymunedol Crucywel:

“Mae’r holl newid amgylcheddol yn ofnadwy ond gyda’n gilydd, os ydyn ni’n gweithio’n galed, fe allwn ni ei atal.”

Yn ystod yr Wythnos Fawr Werdd, cymerodd 1100 o ddisgyblion Ysgol Dinas Brân ran mewn  cyfres o ddigwyddiadau i baratoi ar gyfer COP26.

Mae’r ysgol wedi gwneud llawer o newidiadau i gynyddu eu cynaliadwyedd, rhai yn syml ac yn syml ac eraill yn fawr iawn!

Cynhaliwyd gweithgareddau yn y dosbarth, eraill y tu allan a chroesawyd siaradwyr gwadd gan gynnwys Llyr Gruffydd AS (Plaid Cymru) Rhanbarth Gogledd Cymru a Chadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd ac Isadeiledd, Ken Skates MS (Llafur) Etholaeth De Clwyd a  Simon Baynes AS (Ceidwadwyr) Etholaeth De Clwyd.

Gwnaeth gwaith myfyrwyr a’r ysgol wrth weithio i leihau eu hôl troed carbon ac annog eraill i weithredu ar newid hinsawdd argraff ar y tri.

Mae disgyblion yn gweithio ar addewidion unigol a chyfunol i weithredu a bydd gwaith a wneir gan y disgyblion yn cael ei arddangos yn yr ysgol a gobeithio ei rannu ymhell ac agos!

Mae Blwyddyn 1 a 2 yn Ysgol y Felin eisiau gofyn i’n harweinwyr ein helpu i frwydro yn erbyn Newid Hinsawdd oherwydd eu bod yn caru cymaint o bethau am ein planed! Gallwch weld eu fideo bach yn y tweet hwn.

 

Fel rhan o baratoadau COP26, cafodd Ysgol Gynradd Westwood ymweliad gan Maint Cymru, lle gwnaeth plant Blwyddyn 6 eu haddewidion hinsawdd.

Bu disgyblion a staff yn myfyrio ar Newid yn yr Hinsawdd ac yn addo gweithredu cyn COP26 Cafodd y plant wers wych hefyd, gan ddysgu braslunio Tim Tom o’r llyfr Tim Tom and the Rainforest.

Dysgwch fwy am yr hyn y gwnaethon nhw ei wneud yma.

Mae Ysgol Gynradd y Santes Fair wedi bod yn gweithio’n galed ar eu paratoadau COP26 ac maent yn ymwybodol o bwysigrwydd y gynhadledd. Mae plant ar draws yr ysgol wedi parhau i leisio eu barn mewn fideos ar gyfer digwyddiad TEDxGwE a hefyd Blynyddoedd 5/6  sydd wedi cymryd rhan mewn gweithdai Newid Hinsawdd gyda Maint Cymru. Ym mis Hydref, bydd pob plentyn yn trafod ein heffaith ar y blaned ac yn trafod sut gallwn ni helpu.

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.