fbpx Ein targed 15304 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Lleisiau Cymru

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Climate Cymru wedi bod yn gofyn ichi ddweud wrthym am y pethau sydd bwysicaf.

Ledled Cymru, mae pobl wedi bod yn codi eu lleisiau dros fyd natur, byd gwell ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae'r map pwerus, rhyngweithiol hwn yn dod â'r lleisiau hynny at ei gilydd mewn cynrychiolaeth gydlynol sy'n dangos i'n harweinwyr a'n llunwyr polisi beth sydd bwysicaf i bobl sy'n byw mewn cymunedau ledled Cymru.

Dyma beth ddywedodd pobl wrthym:

“Mae dyfodol ein plant yn dibynnu ar yr hyn rydyn ni’n ei wneud nawr, dim esgusodion, atalnod llawn, y cyfle olaf.”

“Rydw i eisiau i’r llywodraeth roi’r gorau i gynhesu byd-eang oherwydd os bydd yr iâ yn toddi ni fydd gan y llewpardiaid eira unrhyw le i fyw.” (6 oed)

“Rwy’n poeni am golli bio-amrywiaeth yn ein gwlad. Mae angen i ni gefnogi a gwarchod ein tiroedd gwyllt brodorol, ac annog pob rhywogaeth i ffynnu.”

“Cynyddwch y cyfleusterau ar gyfer beicio fel opsiwn trafnidiaeth ystyrlon ledled Cymru, mewn lleoliadau trefol a gwledig.”

“Rwy’n ychwanegu fy llais dros weithredu byd-eang ymroddedig nawr, er mwyn achub ecosystem ein daear blaned hardd. Bydd yfory yn rhy hwyr.”

“I’r rhai na allant a’r rhai sydd eto i’w geni. Dyma fater pwysicaf ein cyfnod. ”

Gallwch weld y data yn genedlaethol, neu glicio ar y blychau llwyd i hidlo’r data yn ôl rhanbarth, yn ôl y rhan fwyaf / lleiaf o ardaloedd difreintiedig, yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2019, neu’r ddau. Mae’r siart bar ar y brig yn dangos i chi ganlyniadau’r ardal a ddewisoch. I ddad-ddewis, cliciwch yr ardal sydd wedi’i hamlygu.

Gofynasom i bobl beth sydd bwysicaf? Nid yw’n rhy hwyr, gallwch ychwanegu eich llais o hyd.

Gallwch chi ychwanegu eich llais o hyd.

  1. Ym mhob rhan o Gymru, dywed dros draean o bobl fod lles cenedlaethau’r dyfodol yn flaenoriaeth, a’u pryder cyntaf.
  2. Mae pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig yn codi eu lleisiau dros fyd natur, tra bod pobl sy’n byw mewn ardaloedd trefol yn poeni mwy am ddiogelwch bwyd a swyddi gwyrdd na phobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.
  3. Mae mwyafrif y bobl sy’n byw yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig yn byw mewn ardaloedd trefol yn Ne Ddwyrain Cymru, ac maent yn fwy tebygol o fod yn codi eu lleisiau ar gyfer byd gwell.
  4. Mae’r rhai yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig wedi’u gwasgaru ledled Cymru a’r grŵp mwyaf tebygol o fod yn codi eu llais ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, yn enwedig y rhai mewn ardaloedd trefol.

Mae Climate Cymru wedi siarad â miloedd o unigolion a channoedd o sefydliadau ledled Cymru, ac yn sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed gan y bobl sydd mewn grym. Gwrandewch ar eu lleisiau ysbrydoledig yn y fideo hwn.

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.