fbpx Ein targed 15306 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Ras i Sero

Mae Ras i Sero yn fframwaith byd-eang ar gyfer gweithredu hinsawdd uchelgeisiol, gadarn, 1.5 gradd gyda’r nod o sicrhau byd di-garbon iachach a thecach.

Nod Ras i Sero Cymru yw alinio cymdeithas gyfan Gymru, gyda chynlluniau hinsawdd gynhwysfawr ac uchelgeisiol, gan gynnwys pob lefel o lywodraeth yn ogystal â sefydliadau a sefydliadau allweddol Cymru.

Rydyn ni eisiau i Gymru fod y genedl Ras i Sero gyntaf.

Offshore Wind in the celtic sea

Pam Rasio i Sero?

 • Uchelgais yn unol â Chytundeb Paris, ac ymrwymiadau Llywodraeth Cymru.
 • Mae tryloywder a orchmynnir gan Ras i Sero yn galluogi ymddiriedaeth y cyhoedd ar gyfer y trawsnewid sydd ei angen arnom
 • Mae gweledigaeth ar gyfer dyfodol iachach a thecach wedi’i gwreiddio yn y fenter, lle gall cymdeithas ddiwallu anghenion y rhai sydd angen cymorth fwyaf.
 • Ystyrir allyriadau defnydd – bwlch allweddol y mae angen ei gau mewn llawer o gynlluniau gweithredu, sy’n gysylltiedig ag allyriadau ar gyfer nwyddau a ddefnyddir mewn ardal, ond a wneir mewn mannau eraill.
 • Data cadarn ar allyriadau a chynlluniau, yn gyson ar draws cymdeithas
 • Gweledigaeth leol i fyd-eang gymhellol i ysbrydoli cefnogaeth a gweithredu – o fewn sefydliadau a chyda rhanddeiliaid a’r cyhoedd
 • Canolbwyntio ar leihau allyriadau ar sail ardal, nid allyriadau gweithredol mewnol yn unig – gan gefnogi cymunedau i bontio i ddyfodol carbon isel
 • Mynediad at gyfoeth enfawr o wybodaeth ac adnoddau drwy Hyb Gwybodaeth C40 – gan gynnwys adnoddau ar ymgysylltu â’r gymuned sy’n cyd-fynd â ffyrdd o weithio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
 • Cydweithio, arloesi a datrys problemau gyda llofnodwyr eraill yng Nghymru ac yn fyd-eang
 • Buddsoddiad – mae cynlluniau hinsawdd glir, uchelgeisiol a chydlynol, yn rhagolygon deniadol iawn ar gyfer y math cywir o fuddsoddwyr gan gynnwys miloedd o sefydliadau byd-eang sy’n cyd-fynd â Ras i Sero.
 • Gall gwaith lleihau allyriadau presennol ffitio i mewn i Gynlluniau Ras i Sero
 • Cydnabyddiaeth ffurfiol gan y Cenhedloedd Unedig
 • Mae defnyddio fframwaith byd-eang, sy’n hygyrch ym mhobman, yn agor y drws i’r potensial i Gymru fod yn ysbrydoliaeth i weddill y byd dilyn.
Find out more

Awdurdodau Lleol – Rôl allweddol i’w chwarae

Mae gan awdurdodau lleol bwerau neu ddylanwad dros draean o allyriadau yn eu hardaloedd lleol – felly maent yn hollbwysig i drawsnewid Cymru i ddyfodol sero net. Ar hyn o bryd, mae’r rhan fwyaf yn canolbwyntio ar eu hallyriadau gweithredol eu hunain, dim ond darn bach o’u dylanwad posibl, yn hytrach nag arwain gweithredu cymdeithas eang yn eu hardal.

Mae menter Ras i Sero’r Cenhedloedd Unedig yn cefnogi, ysgogi a datgloi camau gweithredu gan lywodraethau lleol ac eraill ledled y byd – gan gynyddu’r camau gweithredu llym ac uniongyrchol sydd eu hangen i ddarparu byd di-garbon iachach, tecach.

Mae hanner y 22 awdurdod lleol yng Nghymru ar y trywydd iawn i ymuno â Ras i Sero – rydym am i bob un ohonynt ymuno â chymunedau lleol a’u hymgysylltu wrth ddatblygu a chyflawni cynlluniau sydd wedi’u teilwra’n lleol.

Mae aelodau awdurdodau lleol o Ras i Sero yn cyflawni, ar gyfartaledd, deirgwaith yn fwy o weithredu ar yr hinsawdd oherwydd bod ganddynt gynlluniau uchelgais-uchel a’u bod yn well am ddenu buddsoddiad. Gall camau gweithredu sydd wedi’u cynllunio’n dda hefyd sicrhau mwy o fanteision llesiant, a chyflwyno effeithiau cadarnhaol yn lleol ac yn fyd-eang.

Find out more
Roof top solar - local climate solutions
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.