fbpx

Dod yn Bartner

Mae’r argyfwng hinsawdd a natur yn effeithio arnom ni i gyd, ac rydym i gyd yn haeddu llais yn yr hyn sy’n digwydd nesaf. Daw ein partneriaid o bob rhan o gymdeithas sifil Cymru a thu hwnt a, gyda’n gilydd, rydym yn llais amrywiol a phwerus ar gyfer y Gymru fodern.

Daw cryfder ein hymgyrch o'n hamrywiaeth - y bobl a'r achosion rydym yn cynrychioli. Os ydych yn sefydliad sydd wedi’i leoli yng Nghymru, a bod chi'n meddwl ein bod yn colli persbectif pwysig, yna cysylltwch â ni a dewch yn rhan o’r mudiad.

Gwneud cais yma

“Mae bod yn rhan o rwydwaith sy'n gwneud pethau ledled Cymru yw hanfod Climate Cymru i ni. Gyda'n gilydd, mae ein lleisiau’n uwch ac yn gryfach. ”

Daniel, Campaigner, Coal Action Network

Pwy All Ymuno

Mae aelodaeth o rwydwaith Climate Cymru yn agored i unrhyw sefydliad sydd am fod yn rhan o fudiad amrywiol sy’n rhoi hinsawdd, natur a chyfiawnder cymdeithasol ar yr agenda wleidyddol yng Nghymru.

Pan fyddwch yn ychwanegu eich enw at Climate Cymru, rydych yn cytuno i ddatganiad syml:

“Rydym yn cydnabod bod angen gweithredu brys a theg, ar gyfer yr argyfwng hinsawdd a natur. Credwn dylai gweithredu cael ei arwain gan wyddoniaeth a lleisiau pobl ledled Cymru.”

Rydym yn croesawu aelodau newydd sy’n:

 • Cytuno i’n cenhadaeth, ein hegwyddorion a’n ffyrdd o weithio
 • Ymgysylltu’n weithredol ac yn adeiladol â’n hymgyrchoedd
 • Adlewyrchu ein gwerthoedd o gynwysoldeb, ymddiriedaeth, uniondeb ac amrywiaeth.

Trwy ymuno â rhwydwaith Climate Cymru o bartneriaid, byddwch yn:

 • Sicrhau bod amrywiaeth o sefydliadau’n gweithio gyda’i gilydd ledled Cymru i greu effaith ystyrlon ar gyfer gweithredu ar yr hinsawdd a gwella amrywiaeth eich sefydliadau trwy ein strwythur cynhwysol, gwastad ac ymgysylltu â’r gymuned a thrwy gefnogi ein partneriaid cymunedol ar lawr gwlad.
 • Cysylltu â chyfleoedd ariannu, ymgynghoriadau’r llywodraeth, a phartneriaid â diddordebau cysylltiedig, trwy ein cyfarfodydd partner misol, e-ddiweddariadau, a digwyddiadau a gweithdai ar-lein.
 • Bod yn rhan o ofod polisi wedi’i hwyluso ar gyfer trafodaeth polisi hinsawdd a natur Cymru ac elwa ar ein mecanweithiau arloesol a chynhwysol ar gyfer casglu mewnbwn polisi gan leisiau heb gynrychiolaeth ddigonol o fewn y mudiad.
 • Cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a mwy trwy rannu ymgyrchoedd, digwyddiadau, gweithgareddau, newyddion a chyfleoedd swyddi eich sefydliad ar draws y rhwydwaith.
 • Cael y cyfle i fwydo’ch ymchwil ac astudiaethau achos i’r cyfryngau ac i Lywodraeth Cymru yn ein cyfarfodydd rheolaidd ag Aelodau Seneddol, ASau a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol, a’n helpu ni i ddal llunwyr polisi a llunwyr penderfyniadau yn atebol.
 • Cyfrannu at y gwaith o gynllunio, datblygu a chyflawni ein hymgyrchoedd, fel Cynnes Gaeaf Yma Cymru, Cymru Natur Bositif, Rasio i Sero Cymru, a Thaith Werdd Cymru drwy’r Wythnos Fawr Werdd.
 • Helpwch i lunio ymgyrchoedd sy’n gymhellol, yn gyfeillgar i’r hinsawdd, yn gyfnewidiol ac yn berthnasol yn ddiwylliannol a derbyn cefnogaeth i’ch ymgyrchoedd, eich gweithredoedd a’ch safbwyntiau polisi.
 • Dyfynnwch aelodaeth o Climate Cymru a defnyddiwch ein logo ar eich gwefan a llwyfannau eraill y cytunwyd arnynt.
 • Y Proses Ymgeisio

Gweler Ein Heffaith.

Cyfraniadau

Drwy gyfrannu drwy’r cynllun aelodaeth hwn, byddwch yn ein galluogi i gynyddu ein gallu yn sylweddol a throsoli’r llwyddiant yr ydym eisoes wedi’i gyflawni gyda’n gilydd.

Mae aelodaeth newydd a pharhaus o rwydwaith Climate Cymru yn cael ei phennu gan drosiant blynyddol eich sefydliad. Telir ffioedd aelodaeth yn flynyddol ym mis Medi. Os byddwch yn ymuno â’r rhwydwaith hanner ffordd drwy’r flwyddyn ariannol, codir tâl aelodaeth pro-rata arnoch am y misoedd sy’n weddill.

Mae’r cyfraniad blynyddol hwn a awgrymir yn seiliedig ar drosiant sefydliadol ac yn helpu i gynnal chwarae teg:

 • Grwpiau Cymunedol: £30 (hepgor ar gyfer y rhai sydd â throsiant blynyddol o <£20,000).
 • £20,000 – £100,000: £80
 • £100,000 – £250,000: £200
 • £250,000 – £1 miliwn: £400
 • £1-2 miliwn: £600
 • £2-6 miliwn: £900
 • 6+ miliwn: £1,500

Os na allwch fforddio costau aelodaeth: Rydym yn cydnabod nad yw pob sefydliad mewn sefyllfa a fydd yn caniatáu iddynt gyfrannu’n ariannol. Credwn ei bod yn hollbwysig cadw rhwydwaith Climate Cymru yn amrywiol ac yn gynhwysol, felly rydym wedi ymrwymo i gadw opsiwn am ddim i’r rhai na allant gyfrannu ond sy’n dymuno bod yn aelod.

I’r rhai sydd â’r gallu i gyfrannu mwy, rydym yn annog chi i ystyried talu costau’r rhai na allant dalu ffi aelodaeth. Drwy wneud hynny, byddwch yn helpu i sicrhau nad yw’r mudiad amgylcheddol, hinsawdd a chyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru yn cael ei ddominyddu gan yr ychydig prin, ond yn cael ei gryfhau drwy ymgysylltu eang ac amrywiol.

Gwneud cais yma

“Rŵan, mae’r Argyfyngau Hinsawdd a Natur yn effeithio arnom ni yng Nghymru a ledled y byd. Mae angen i ni gyd weithredu, a chydweithio i wneud yn siŵr ein bod yn symud oddi wrth allyriadau sy’n dinistrio’r hinsawdd ar fyrder ac mewn ffordd deg a chyfiawn. Dyna pam rydym yn falch o fod yn rhan o rwydwaith Climate Cymru, a gweithio gyda sefydliadau, grwpiau cymunedol a phartneriaid o bob rhan o Gymru i ymgyrchu a chydweithio dros ddyfodol gwell, gwyrddach a thecach i bawb. (FOE)”

Haf Elgar, Director Friends of the Earth Cymru
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.