fbpx Ein targed 14786 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Rhesymau i fod yn obeithiol

Mae newid yn yr hinsawdd yn gallu teimlo'n llethol ac mae'n hawdd colli calon. Ond mae rhesymau dros gredu bod dyfodol gwell yn bosibl.

Paris

Cytundeb Paris

Roedd Cytundeb Paris 2015 yn gam mawr ymlaen yn ymdrech y ddynoliaeth i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Gwelodd 196 o wledydd yn cytuno i gyfyngu cynhesu i ymhell o dan 2°C, ac o dan 1.5°o ddewis. Ni fydd yr ymrwymiadau a wnaed gan wledydd unigol hyd yn hyn yn ddigon i wireddu’r uchelgeisiau hyn, ond roedd y cytundeb yn garreg filltir bwysig, a gosododd y sylfaen i fynd ymhellach fyth yn Glasgow ym mis Tachwedd.

Mae’r UD yn ein cefnogi unwaith eto

Fe wnaeth Joe Biden, Llywydd newydd yr Unol Daleithiau, ailymuno â Chytundeb Paris fel un o’i flaenoriaethau cyntaf. Yr Unol Daleithiau yw allyrrydd carbon ail fwyaf y byd, felly mae ei ymrwymiad yn bwysig, a gallai helpu i ddod â phleidiau eraill at y bwrdd mewn ffordd fwy difrifol.

Mae ynni adnewyddadwy wedi dal i fyny â thanwydd ffosil am y tro cyntaf

Yn 2020, cafodd y DU fwy o’i hegni o ffynonellau adnewyddadwy nag o danwydd ffosil am y tro cyntaf. Cynhyrchodd pŵer gwynt, solar, bio-ynni a dŵr (dŵr) 42% o bŵer y DU y llynedd, tra bod tanwydd ffosil – nwy yn bennaf – wedi cynhyrchu 41%. Bydd angen i ni fynd lawer ymhellach, yn llawer cyflymach, ond mae hon yn garreg filltir bwysig.

Cymru yw’r wlad gyntaf sydd â chyfraith i ddiogelu cenedlaethau’r dyfodol

Ar 29 Ebrill 2015, llofnododd Llywodraeth Cymru i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ddod yn gyfraith. Drwy wneud hynny, daeth y wlad gyntaf yn y byd i greu rhwymedigaeth gyfreithiol i les cenedlaethau’r dyfodol. Mae’r Ddeddf yn golygu bod yn rhaid i weinidogion a chyrff cyhoeddus gydbwyso blaenoriaethau heddiw yn erbyn effaith y penderfyniadau maen nhw’n eu gwneud ar gymunedau’r dyfodol. Mae hyn yn cynnwys eu heffaith ar yr hinsawdd a pharodrwydd Cymru ar gyfer newid yn yr hinsawdd.

Placard reading 'ask not what your planet can do for you, ask what you can do for your planet'

Mae ots gan y byd

Dengys arolygon barn yn gyson bod pobl, ar draws y byd, yn poeni mwy am newid yn yr hinsawdd nag y maent wedi’i wneud erioed o’r blaen. Yn fyd-eang, mae bron i 7 o bob 10 ohonom yn dweud y bydd ein llywodraethau’n ein siomi os nad ydynt yn gweithredu nawr i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Ac mae 6 o bob 10 ohonom yn dweud na fuasem yn pleidleisio dros wleidyddion sydd ddim yn cymryd newid yn yr hinsawdd o ddifrif.

Mae pobl ifanc wedi ymuno â’r frwydr

Ar draws y byd, mae pobl ifanc yn codi eu lleisiau dros eu dyfodol ac yn mynnu gweithredu ar newid yn yr hinsawdd. Yma yng Nghymru, mae ein 12 o Lysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid yn ymgyrchu’n galed i ddwyn llywodraeth a busnes i gyfrif.

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegwch eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.