fbpx Ein targed 13648 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Y Daith Werdd Climate Cymru

Mae’rdaith ffordd yn digwydd ynystod yr Wythnos Werdd Fawr, casgliado filoeddo ddigwyddiadau sy’n digwydd ledled y wlad yn dathlu gweithredu ar newid hinsawdd. 18fed -26aino Fedi

Find a Great Big Green Week event near you

Dydd Sadwrn – Llywydd NFU Cymru ar ffermio net-sero, Merhyr Cynog

Mae John Davies yn ffermwr cig eidion a defaid yn yr ucheldir sydd â diddordeb mawr mewn newid yn yr hinsawdd a dal a storio carbon. Mae John wedi gwneud gwaith helaeth ar ei fferm i gynyddu gorchudd coed a bioamrywiaeth ac mae’n defnyddio porthiant cartref ar gyfer ei da byw trwy gydol y flwyddyn.

Mae John hefyd yn chwarae rhan allweddol yn nod NFU Cymru ar gyfer amaethyddiaeth net-sero erbyn 2040 ac yn arwain grŵp llywio net-sero yr undeb.

Dydd Sadwrn – Mae Canolfan yr Amgylchedd

Mae Canolfan yr Amgylchedd wedi bod yn ganolfan gymunedol ar gyfer gweithredu amgylcheddol yn Abertawe am fwy na 25 mlynedd. Mae’n lleoliad ar gyfer llawer o brosiectau a digwyddiadau, sy’n cynnwys Caffi Trwsio sy’n cael ei redeg bob mis, lle mae pobl leol yn cael eitemau wedi torri wedi’u hatgyweirio am ddim gan wirfoddolwyr. Mae siop werdd y Ganolfan yn gwerthu cynnyrch ail-lenwi, di-blastig a moesegol.

Dydd Sadwrn – Siop adrannol wyrddaf y byd, Aberystwyth

Mae’r fenter radical hon, sy’n agor 18fed o Fedi, yn ein helpu i ddeall bod y byd naturiol a’r hinsawdd yn dioddef pryd bynnag y byddwn yn prynu pethau newydd. Mae offer cartref a roddir yn cael ei atgyweirio a’i werthu am brisiau fforddiadwy gyda’r elw yn plannu coed sy’n defnyddio carbon yn Kenya. Ar wahân i’r carbon, mae buddion eraill yn cynnwys llai o safleoedd tirlenwi, gêr hygyrch rhad ar gyfer cymunedau incwm isel, a mae coed yn hybu bioamrywiaeth ac yn darparu ystod o fuddion i ffermwyr lleol.

Dydd Sul – Cysylltu cymunedau, Machynlleth

Rhennir cymunedau UNESCO Dyfi Biosphere gan ffyrdd peryglus. Maen nhw eisiau beicio i’r ysgol a gweithleoedd, cerdded i’w siopau lleol ac anadlu aer glân. Mae’r cymunedau yma yn galw am well seilwaith beicio, llai o geir ar y ffyrdd ac i’r cerbydau sy’n weddill fod yn drydanol a’u rhannu pryd bynnag y bo modd.

Bydd beicwyr cymunedol sydd am godi ymwybyddiaeth o’r materion hyn yn ymuno â thaith Hinsawdd Cymru ar rannau diogel rhwng Aberystwyth a Machynlleth gan ddod i ben mewn cyfarfod cymunedol yng nghanol y dref.

Dydd Sul – Car-Y- Môr, St Davids

Câr-Y-Môr is a community benefit society in St Davids whose 3D ocean farming system grows fresh, ethically produced shellfish and seaweed. The produce has a range of innovative uses, including plastic alternatives, cosmetics and agricultural feed. It requires zero inputs such as pesticides or fertilisers—all the while sequestering carbon and rebuilding ecosystems, making it one of the most sustainable forms of food production on the planet.

Dydd Llun – Cartrefi Sydd Ddim Yn Costio’r Ddaear

Mae’r Daith Werdd yn stopio dros nos mewn eco-gartref carbon bositif, ac ym mhencadlys cwmni ynni adnewyddadwy domestig o Abertawe, Limitless Energy.

Mae’r eco-gartref wedi cael ei adeiladu o frics sydd wedi cael eu creu o baledi pren wedi’u torri’n fân a llwch concrit wedi’i wasgu’n fân o safle tirlenwi yn Ne Cymru. Mae’n cael ei wresogi gan wres o’r ddaear, ac mae paneli solar yn darparu’r trydan ar gyfer y tŷ a char.

Dydd Llun – Prydain Di-Garbon 

Mae’r Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT) yn elusen amgylcheddol o fri rhyngwladol, ac mae ei chanolfan eco yn cynnig ysbrydoliaeth, addysg a hyfforddiant mewn perthynas ag atebion i’r argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth ar gyfer ystod eang o gynulleidfaoedd.

Mae Canolfan a Labordy Arloesi Prydain Di-garbon CAT yn darparu cymorth i gynghorau, cymunedau a sefydliadau eraill i weithredu ar yr argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth.

Ynardalddad-ddiwydiannol DyfrfforddAberdaugleddau, mae partneriaid strategol yn dwyn ynghydd datblygwyrtechnoleg, ymchwil blaenllaw a’r sector cyhoeddus isefydlu Cymru fel arweinydd byd-eang ym maes cynhyrchu ynni morol cynaliadwy. Oherwydd arfordir Cymru, mae gan ynni adnewyddadwy morol y potensial i fod yn chwaraewr allweddol wrth drosglwyddo i ynni carbon iselynghydâchyflenwiswyddigwyrddo ansawddisicrhautrosglwyddiadcyfiawniweithwyra gyflogirarhyno brydganddiwydiannaucarbon uchel

Dydd Llun – Gweithredu dinasyddion yn nhrefi llechi Eryri, Gwynedd

Yn ddiweddar, enwyd y ‘Rhanbarth sy’n Toi’r Byd’ yn safle treftadaeth y byd UNESCO, ac mae bellach yn arwain y ffordd ar weithredu ymarferol i gapio tymereddau cynyddol. Mae ynni adnewyddadwy sy’n eiddo i’r gymuned, hatgyweiriad ecolegol a thwristiaeth werdd yn rhai o’r prosiectau sy’n cael eu gyrru gan ddinasyddion yng ngogledd Gwynedd. Mae gweithredwyr yn yr ardal hefyd yn annog llywodraeth leol i weithredu’n ystyrlon ar yr argyfyngau hinsawdd a natur.

Dydd Llun – Bwyd da, wedi’i dyfi’n lleol, Abertawe

Am dros ugain mlynedd, mae Fferm Gymunedol Abertawe wedi cynnig lle hyfryd i wirfoddolwyr ofalu am dda byw, bywyd gwyllt a’i gilydd i wella lles a gwytnwch cymunedol.

Mae’r fferm yn cynnwys pobl ifanc a grwpiau difreintiedig wrth dyfu bwyd lleol da ar y safle ac mae’n benthyca da byw i gyfundrefnau pori mewn gwarchodfa natur gyfagos, gan helpu i gynnal cynefinoedd bywyd gwyllt cyfoethog.

Dydd Mawrth – Awel Aman Tawe, Neath Port Talbot

Mae Awel Aman Tawe yn elusen ynni cymunedol sy’n ail-fuddsoddi refeniw o’i phrosiect cynhyrchu pŵer gwynt er budd y gymuned gyfagos. Maent newydd brynu cyn ysgol gynradd ac yn ei hadnewyddu’n gariadus fel Canolfan Celfyddydau, Addysg a Menter Dim Carbon – Hub y Gors.

Dydd Mawrth – Mae Bangor yn mynd yn wyrdd, Bangor

Go Gwyrdd! Casgliad o ddigwyddiadau wedi’u hysbrydoli gan amgylcheddwyr o Affrica sydd â chariad at Gymru – seminarau, gair llafar, celf, glanhau traeth a ffilmiau a gyflwynwyd gan Gymdeithas Gogledd Cymru Affrica.

Amlygir goblygiadau byd- eang yr argyfyngau hinsawdd a natur a bydd cyfle i weithredu yn y gymuned leol, cwrdd â phobl newydd, a dangos gofal ac amddiffyniad i’n hamgylchedd.

Dydd Mercher – Bodnant

Fel gardd restredig Gradd I gydag 80 erw o welyau ffurfiol, borderi, coetir a dôl, mae Gardd Bodnant yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghonwy eisoes yn eithaf gwyrdd. Ond trwy ddefnyddio ynni adnewyddadwy rydym yn gwneud ein rhan i wneud y ffordd rydym yn gweithredu’n fwy effeithlon a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Dydd Mercher – E-feiciau fforddiadwy ar gyfer cymunedau gwledig, Llangollen

Mae Drosi Bikes yn fenter gymdeithasol sy’n ôl-ffitio beiciau i’w gwneud yn drydan ac yn eu gwerthu am brisiau fforddiadwy. Mae e-feiciau yn cymryd y gwaith caled allan o deithio yn y mynyddoedd a gallant ddarparu ateb i fylchau mewn trafnidiaeth gyhoeddus wledig o ansawdd gwael. Gan arwain trwy esiampl, mae’r sylfaenydd Beth Ward, yn cymudo bob dydd ar ei e-feic ar draws pas mynydd. Mae’r prosiect hefyd yn cynnig gweithdai cynnal a chadw beiciau cymunedol ac yn ailgylchu beiciau a roddwyd.

Dydd Mercher – Parc Bute

Eleni, fel rhan o’r “Great Big Green Week”, bydd Sustrans Cymru yn cynnal digwyddiad i arweinwyr benywaidd ym maes trafnidiaeth a chynhwysiant. Rydym yn gwybod bod yn rhaid i ni yng Nghymru leihau allyriadau o drafnidiaeth er mwyn cwrdd â’r argyfwng hinsawdd. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o shifft foddol o 45% sy’n golygu bod yn rhaid i ni annog pobl i deithio’n wahanol am gymaint o deithiau â phosib, yn enwedig, lle mae’r pellter yn fyr (h.y. llai na 5 milltir).

Dydd Iau – Prosiect Seilwaith Gwyrdd Wrecsam

Mae’r WGIP wedi atgyfnerthu’r yr isadeileidd werdd o fewn dau o ardaloedd tlotaf Wresam; Parc Caia a Plas Madoc. Drwy gyflwyno dolydd bloday gwyllt, perllanau ffrwythau a peillyrau mae’r ddau brosiect wedi cynyddu safon bioamrywiaeth, iechyd a lles pobl o fewn yr ardaloedd hyn. Rydym yn edrych ymlaen i gyfarfod yr rhain sydd yn ymwneud mwyaf a’r prosiectau yn ystod y diwrnod.

Dydd Iau – Datrysiadau dan arweiniad ieuenctid mewn ffug COP, Cymru

Mae pobl ifanc ledled Cymru yn codi eu lleisiau ar gyfer gweithredu ar natur ac argyfyngau hinsawdd. Bydd y MockCOP hwn (cynadleddau hinsawdd enghreifftiol y Cenhedloedd Unedig) yn rhoi cyfle iddynt roi eu hunain yn esgidiau gwahanol wledydd ledled y byd, a thrafod atebion o safbwynt y wlad y maent yn ei phenodi iddi.

Bydd cyfranogwyr yn defnyddio’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu i wneud argymhellion ymarferol yn eu hysgolion, eu cymunedau ac i arweinwyr gwleidyddol.

Dydd Iau – Garddio mewn ffordd sy’n gyfeillgar i fyd natur yng Ngerddi Dyffryn Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru

Yn Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, rydym wedi ymrwymo i chwarae ein rhan i adfer a diogelu ein hamgylchedd naturiol, gyda’r uchelgais i gyflawni statws carbon sero-net erbyn 2030, ac adfer 4,600 hectar o gynefin â blaenoriaeth ar draws Cymru erbyn 2025.

Mae’r penderfyniadau garddio cywir yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i’n fflora a’n ffawna brodorol, ac yng Ngerddi Dyffryn ym Mro Morgannwg, rydym yn falch o fod yn rhoi natur wrth wraidd yr hyn a wnawn

Dydd Gwener – Ailgysylltu Gyda’r Afon Taf

Mae aelodau’r gymuned ym Mhontypridd wedi paratoi bil hawliau ar gyfer yr Afon Taf.

“Dydy ein cymuned ddim wedi cael y cyfle i ddod at ei gilydd i fyfyrio ar lifogydd dinistriol 2020, ac i feddwl am ein dyfodol. Rydym yn gobeithio bod y seremoni hon yn ffordd bositif o ddechrau ar y broses hon. Mae’n gyfle i geisio heddwch gyda’r Afon Taf, i ailgysylltu â’r afon, ac i ddeall yn well y rôl bwysig mae’r Afon Taf yn ei chwarae yn ein bywydau ac i gefnogi natur.

Dydd Gwener – Streicau hinsawdd ieuenctid, Caerdydd

Mae dydd Gwener ar gyfer y dyfodol yn fudiad dan arweiniad ieuenctid a ddechreuodd yn 2018 pan eisteddodd Greta Thunburg, 15, y tu allan i senedd Sweden. Erbyn mis Medi 2019, roedd miliynau o bobl lle ar y strydoedd yn mynnu gweithredu.

Arafodd y pandemig hynny, ond mae ieuenctid ledled y byd wedi penderfynu ei bod yn bryd mynd yn ôl ar y strydoedd. Bydd y streic hinsawdd fyd-eang nesaf yn digwydd ddydd Gwener y 24ain o Fedi, a byddwn yng Nghaerdydd gydag actifyddion Ieuenctid Cymru i glywed yr hyn sydd ganddynt i’w ddweud.

Dydd Gwener – Climate Cymru Mewn Ysgolion 

Mae Ysgol Gynradd Pontnewydd yn sicrhau bod eu disgyblion yn ymwybodol o faterion yn ymwneud â’r amgylchedd, drwy eu cynnwys yng nghwricwlwm eu hysgol. Defnyddiodd yr athro Laura Vaughan adnoddau Climate Cymru i arwain gwersi gyda Disgyblion Blwyddyn 5 ar “y Cymru rydym eisiau ei gweld”. Dyluniodd y disgyblion gardiau post i arweinwyr Cymru, a dweud wrthynt sut maen nhw eisiau i’w gwlad edrych pan fyddant yn tyfu i fyny, ac ychwanegont leisiau eu disgyblion at ymgyrch Climate Cymru fel y gellir eu clywed yn COP26.

Dydd Gwener – Llyn Vyrnwy, Powys

Fferm Llyn Vyrnwy yr RSPB yw’r fferm organig fwyaf yng Nghymru. Mae’n cefnogi gweithgareddau ffermio sydd o fudd i fywyd gwyllt tir fferm a chymunedau lleol.

Ers 2006, mae’r RSPB wedi bod yn gweithio i adfer cynefinoedd mawndir yn yr ardal. Bydd amddiffyn ac adfer ecosystemau hanfodol fel yr un hwn yn amsugno carbon, yn helpu i wyrdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth ac yn creu cynefin i rywogaethau sydd o dan fygythiad fel y Gylfinir.

Dydd Sadwrn – Lanni Ceir Llani

Gan adeiladu ar lwyddiant y clybiau newydd hyn, rydym yn bwriadu cynnig cyfle i fwy o gymunedau canolbarth Cymru gael eu clwb ceir CT eu hunain.  Mae’r sefydlu cychwynnol yn dibynnu ar gyllid grant oherwydd cost CT. Mae’n arian sy’n cael ei wario’n dda gan ei fod yn golygu y gall mwy o bobl, yn enwedig y rhai na allant fforddio CT, rannu un yn ôl yr angen. Mae hyn nid yn unig yn rhannu baich cost car, yn lleihau allyriadau CO2,  mae hefyd yn cyfrannu at y gostyngiad y mae mawr ei angen yn nifer y ceir ar y ffordd.

 

Dydd Sadwrn – Pontypridd

Ym mis Chwefror 2020, dinistriwyd Pontypridd gan Storm Dennis a welodd gannoedd o gartrefi a busnesau dan ddŵr, ffyrdd wedi’u difetha, pontydd wedi’u torri a bywydau wedi’u troi ben i waered.

 

Ein Awdur Preswyl

Bydd y cadwraethwr, bardd a’r gweithiwr cymunedol Suzanne Iuppa yn cefnogi taith Climate.Cymru gan recordio lleisiau a straeon ar y ffordd a chysylltu geiriau prosiectau eu hunain â’r cyfryngau, a’n blog. Mae hi’n gobeithio plethu llunwedd o iaith ac argraffiadau o’r daith we mwyn creu cerdd lais ar y cyd a fydd yn teithio’r holl ffordd i COP26. 

Twitter @wildernesspoet

Instagram @wildernesspoetsuzanne

Wrth i ni symud o un digwyddiad i’r nesaf byddwn yn stopio mewn lleoliadau natur eiconig Cymreig i arddangos harddwch naturiol Cymru rydyn ni’n ei garu.

• Coedwig Geltaidd Hynafol

• Arfordir ysblennydd

• Mynyddoedd Cymru

• Mannau arwyddocaol bioamrywiaeth

• Llynnoedd ac afonydd

Ariennir y prosiect hwn gan yr Undeb Ewropeaidd.

Cyfrifoldeb Climate Cymru yn unig yw cynnwys y cyhoeddiad hwn ac ni ellir ei gymryd mewn unrhyw ffordd i adlewyrchu barn yr Undeb Ewropeaid

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.