fbpx

Press Release 14/02/23

Good Green jobs for all. Getting there together. Roundtable event organised by Climate Cymru and the Wales TUC.

Climate Cymru will be hosting a roundtable on the 16th of February from 11am until 12.30pm on the future of the Welsh economy in relation to the need to adapt and transition to create more green jobs. But what does this actually mean, and what will it take for industry, workers, small scale renewable energy companies and communities to get there together here in Wales? The intention of the discussion is to provide a basis on which to draft a joint paper of principles that can be put forward as part of the Welsh Government’s current consultation on Just Transition to Net Zero which closes in March 2023.

Sam Ward, Climate Cymru Manager said-

‘We cannot underestimate the urgency of the climate emergency. A pressing transition to net zero is something we must do. We want to make Wales a more equal and just place to live and work. We all need to work together to achieve that, from campaigners, to Trade Unionists, to businesses to educational institutions, to society at large. We are proud to be bringing people together with this roundtable, and encouraging new ideas and thinking about what a just transition can look like.’

Gareth Cemlyn Jones, Ynni Ogwen said-

‘As someone who has enjoyed a successful career in the energy industry I would like to see improved access to engineering career opportunities in Wales to support the renewable energy sector. There needs to be a greater focus on apprenticeships, at all levels, to encourage our young people to stay in Wales and look forward to career development and progression within this vital sector. This requires the Welsh Government to encourage the energy sector, establish a strong manufacturing base and ensure financial incentives to support more apprenticeships. It also requires a change in the mindset of schools, parents to explore and encourage options other than university placement and academia. Major projects should ensure a level of positive discrimination in favour of local training and development to ensure skills and opportunities remain in Wales’   

Rob Edwards, Regional Secretary Wales, Community Trade Union said-

‘Britain needs a joined up green industrial strategy in order to tackle climate change and secure good unionised jobs in the future.  Steel production is one of Wales’ most important industries and we need to work together to make green steel a reality here.  I’m keen to hear from people and groups who care about Wales’ environment and society about how we can work together to achieve this.”

Mary Williams, from the Trade Union Unite said-

“Decarbonising the Welsh economy is one of the great challenges we face.  It is vital that workers – especially those in heavy industry – are at the forefront of discussions.  As a trade unionist it’s important for me to hear from environmental and community groups on how we get the balance right between jobs and environment.”

 Helen Swift, Public Affairs at Airbus said-

“Climate change is the greatest challenge of our generation. At Airbus, we are committed to leading the decarbonisation of the aerospace sector to ensure we deliver sustainable aerospace for future generations. This includes reducing the CO2 emissions of our aircraft, as well as our industrial environmental footprint at our global sites like Broughton North Wales and throughout our supply chain. We are working to deliver on our ambition to bring the world’s first zero-emission commercial aircraft to market by 2035. Wales will be instrumental in delivering the ‘wing of tomorrow’ which will play a key role in reducing CO2 emissions of future aircraft. Our approach is not only ambitious, but rather, a seismic shift for our industry” 

Gerald Charles, Gas Contract Manager for Merthyr Valley Homes said-

‘I am helping to shape Merthyr Valleys Homes’ pathway to NetZero by researching best practices to ensure that our tenants have a safe, comfortable and affordable home well into the future. It is important that these issues are discussed, and that is why I am pleased to be taking part in this roundtable being arranged by Climate Cymru.’

Dr Debbie Jones, Low Carbon Innovation Manager for M-Sparcs said-

“At M-SParc we have a Low Carbon Innovation team who are working across the sector to enhance local opportunities associated with large infrastructure projects, to support companies with their net zero ambitions and to ensure the skills demand is understood so that our young people can have long, successful and green careers in North Wales”

ENDS………………………………………………………………………………………

Details of the event are here if you wish to register to attend.

For more information contact Bethan Sayed on 07725144100

 

Datganiad i’r wasg 14/02/23

Swyddi Gwyrdd Da i bawb. Cyrraedd yno gyda’n gilydd. Digwyddiad bord gron a drefnwyd gan Climate Cymru a TUC Cymru.

Bydd Climate Cymru a TUC Cymru yn cynnal cyfarfod bord gron ar yr 16eg o Chwefror o 11am tan 12.30pm ar ddyfodol economi Cymru mewn perthynas â’r angen i addasu a thrawsnewid i greu mwy o swyddi gwyrdd. Ond beth mae hyn yn ei olygu mewn gwirionedd, a beth fydd ei angen ar diwydiant, gweithwyr, cwmnïau ynni adnewyddadwy ar raddfa fach, a chymunedau, i gyrraedd yno gyda’i gilydd? Bwriad y drafodaeth yw darparu sail ar gyfer drafftio papur ar y cyd o egwyddorion y gellir ei gyflwyno fel rhan o ymgynghoriad cyfredol Llywodraeth Cymru ar Pontio i Sero Net, sy’n cau ym mis Mawrth 2023.

Dywedodd Sam Ward, Rheolwr Climate Cymru-

‘Ni allwn danamcangyfrif brys yr argyfwng hinsawdd. Mae newid dybryd i Net Sero yn rhywbeth y mae’n rhaid inni ei wneud. Rydym am wneud Cymru yn lle mwy cyfartal a chyfiawn i fyw a gweithio. Mae angen i ni gyd cydweithio i gyflawni hynny, o ymgyrchwyr, i Undebwyr Llafur, i fusnesau i sefydliadau addysgol, i gymdeithas yn gyffredinol. Rydym yn falch o allu dod â phobl ynghyd gyda’r bwrdd gron hwn. Rydym yn annog syniadau newydd am drawsnewidiad cyfiawn.’

Dywedodd Gareth Cemlyn Jones, Ynni Ogwen-

‘Fel rhywun sydd wedi mwynhau gyrfa llwyddiannus yn y diwydiant ynni hoffwn weld gwell mynediad at gyfleoedd ym maes peirianneg yng Nghymru i gefnogi’r sector ynni adnewyddadwy. Mae angen mwy o ffocws ar brentisiaethau, ar bob lefel, i annog ein pobl ifanc i aros yng Nghymru, er edrych ar ddatblygiad gyrfa a dilyniant o fewn y sector hanfodol hwn. Mae’n ofynnol i Lywodraeth Cymru annog y sector ynni, sefydlu sylfaen gweithgynhyrchu gref, a sicrhau cymhellion ariannol i gefnogi mwy o brentisiaethau. Mae hefyd angen newid ym meddylfryd ysgolion a rhieni er mwyn archwilio ac annog opsiynau ar wahân i Brifysgol ac academia. Dylai prosiectau mawr sicrhau lefel o wahaniaethu cadarnhaol o blaid hyfforddiant a datblygiad lleol er mwyn sicrhau bod sgiliau a chyfleoedd yn parhau yng Nghymru’.

Dywedodd Rob Edwards, Ysgrifennydd Rhanbarthol Cymru, Undeb Community yng Nghymru-

‘Mae angen strategaeth diwydiannol werdd gydgysylltiedig ar Brydain er mwyn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a sicrhau swyddi undebol da yn y dyfodol. Cynhyrchu dur yw un o ddiwydiannau pwysicaf Cymru ac mae angen i ni gydweithio i wneud dur gwyrdd yn realiti yma. Rwy’n awyddus i glywed gan bobl a grwpiau sy’n poeni am amgylchedd a chymdeithas Cymru am sut y gallwn gydweithio i gyflawni hyn.”

Dywedodd Mary Williams, o’r Undeb Llafur Unite-

“Datgarboneiddio economi Cymru yw un o’r heriau mawr sy’n ein hwynebu. Mae’n hanfodol bod gweithwyr – yn enwedig y rhai mewn diwydiannau trwm – ar flaen y gad yn y trafodaethau. Fel undebwr llafur mae’n bwysig i mi glywed gan grwpiau amgylcheddol a chymunedol ar sut rydym yn cael y cydbwysedd cywir rhwng swyddi a’r amgylchedd.”

Dywedodd Helen Swift, Swyddog Materion Cyhoeddus Airbus-

“Newid yn yr hinsawdd yw her fwyaf ein Cenhedlaeth. Yn Airbus, rydym wedi ymrwymo i arwain y gwaith o ddatgarboneiddio’r sector awyrofod er mwyn sicrhau ein bod yn darparu awyrofod cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae hyn yn cynnwys lleihau allyriadau CO2 ein hawyrennau, yn ogystal â’n hawyrennau diwydiannol, ôl troed amgylcheddol yn ein safleoedd byd-eang, a led led ein cadwyn cyflenwi.. Bydd Cymru’n allweddol wrth gyflawni ‘adain yfory ‘ a fydd yn chwarae rhan allweddol wrth leihau allyriadau CO2 awyrennau’r dyfodol. Mae ein hymagwedd nid yn unig yn uchelgeisiol, ond yn hytrach yn newid seismig i’n diwydiant.”

Dywedodd Gerald Charles, Rheolwr Contract Nwy ar gyfer Cartrefi Cymoedd Merthyr-

‘Rwy’n helpu i lunio llwybr Cartrefi Cymoedd Merthyr i NetZero drwy ymchwilio i arferion gorau i sicrhau bod gan ein tenantiaid gartref diogel, cyfforddus a fforddiadwy ymhell i’r dyfodol. Mae’n bwysig bod y materion hyn yn cael eu trafod, a dyna pam yr wyf yn falch o fod yn cymryd rhan yn y bwrdd crwn hwn sy’n cael ei drefnu gan Climate Cymru a TUC Cymru.’

Dywedodd Dr Debbie Jones, Rheolwr Arloesi Carbon Isel ar gyfer M-Sparc-

“Yn M-SParc mae gennym dîm Arloesi Carbon Isel sy’n gweithio ar draws y sector i wella cyfleoedd lleol sy’n gysylltiedig â phrosiectau seilwaith mawr, i gefnogi cwmnïau â’u huchelgeisiau Net Sero, a sicrhau bod y galw am sgiliau yn cael ei ddeall fel bod ein pobl ifanc yn gallu cael gyrfaoedd hir, llwyddiannus a gwyrdd yng Ngogledd Cymru

DIWEDD ………………………………………………………………………………………

Mae manylion y digwyddiad yma os hoffech gofrestru i fynychu.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Bethan Sayed ar 07725144100

Add your voice We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.