fbpx Ein targed 13664 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob partner

Ynni Hiraeth

Mae Ynni Hiraeth yn ddatblygwr prosiectau gwynt ar y môr fel y bo'r angen yng Nghymru, gyda'r nod o gefnogi perchnogaeth leol a datblygu cadwyni cyflenwi yng Nghymru.

PAM YDYCH CHI'N GOFAL DROS Y HINSAWDD?

Mae angen i ni leihau effeithiau niweidiol sy’n ganlyniad i weithgareddau dynol er mwyn rhoi’r un cyfleoedd i’n disgynyddion ag yr ydym wedi’u mwynhau. Bydd ein prosiectau yn cynyddu perchnogaeth leol o ynni adnewyddadwy yng Nghymru yn aruthrol; byddant yn helpu i ysgogi cadwyn gyflenwi ffyniannus yn y sector gwynt môrol; a byddant yn cyfrannu’n sylweddol at gynhyrchu trydan carbon isel iawn.

Ein nod yw i’r prosiectau fod yn enghreifftiau o arfer da mewn cynaliadwyedd amgylcheddol.

PA WEITHRED YDYCH EISIAU GWELD GAN EIN HARWEINWYR?

Llawer mwy o ffocws ar gynllunio strategol ar gyfer y dyfodol, a gweithredu ar frys nawr, wedi’i alinio’n gryf â’r Natur ac Argyfyngau Hinsawdd, a fframwaith Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

BETH SY'N RHOI GOBAITH I CHI AR GYFER Y DYFODOL?

Gweithredu ar y cyd, a pharodrwydd y rhan fwyaf o gymdeithas i newid yr hyn a wnawn a sut rydym yn ei wneud er budd eraill.

Partneriaid eraill

Gweld popeth

38 Degrees

Neo

Business in the Community

Cymdeithas y Mannau Agored

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.