fbpx
Gwelwch bob partner

National Trust Cymru

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn elusen sy'n diogelu ac yn gofalu am lawer o leoedd mwyaf poblogaidd y DU.

“Mae'r pandemig byd-eang wedi ailddatgan pa mor bwysig yw ein cysylltiad â natur a'r amgylchedd ar gyfer ein hiechyd, ein perthnasoedd a'n lles, ac mae wedi taflu goleuni ar yr effaith mae newid yn yr hinsawdd yn ei chael ar fywydau pob un ohonom. Dim ond drwy gydweithio y gallwn ddechrau lliniaru ac addasu i'r hinsawdd sy'n newid, a chymryd camau i wrthdroi'r dirywiad mewn bywyd gwyllt. Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae mewn helpu Cymru i gyrraedd sero net o ran allyriadau erbyn 2050, a gall Llywodraeth Cymru arwain y ffordd drwy wneud ymrwymiadau cryf i'n dyfodol carbon isel a phontio gwyrdd, sy'n adfer cyfalaf naturiol i greu cymdeithas fwy teg a mwy gwydn. Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn parhau i fod yn ymrwymedig i gyflawni carbon sero net carbon erbyn 2030, ac mae'n gweithio mewn partneriaeth i gefnogi adferiad gwyrdd ein cenedl ac i gyflawni ar gyfer pobl Cymru. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Adfywio Cymru

Tearfund Cymru

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.