fbpx
Gwelwch bob partner

Canolfan y Dechnoleg Amgen

Mae CAT yn elusen addysgol sy'n ymroddedig i ymchwilio a chyfleu atebion cadarnhaol ar gyfer newid amgylcheddol.

“Bydd y dewisiadau mae ein llywodraeth yn eu gwneud nawr yn diffinio siâp ein cymdeithas a'n heconomi am y degawd nesaf, a p'un a ydym yn llwyddo yn y frwydr yn erbyn yr hinsawdd a'r argyfwng bioamrywiaeth ai peidio. Os na fyddwn yn cael hyn yn iawn, efallai na fyddwn fyth yn cael cyfle arall. Yn erbyn cefndir heriol Brexit, COVID-19 a dirwasgiad, mae'n hanfodol bod darparu atebion hinsawdd yn ffocws allweddol i'r llywodraeth, diwydiant a chymdeithas sifil. Gyda bron 50 mlynedd o brofiad mewn atebion amgylcheddol, a degawd o arwain barn o ran sut gall y DU gyrraedd sero net, mae gan y Ganolfan Dechnoleg Amgen rôl unigryw i'w chwarae. Drwy ddarparu ysbrydoliaeth, gwybodaeth, addysg a hyfforddiant ar atebion cadarnhaol a allai helpu i greu Prydain Digarbon, mae CAT yn grymuso pobl, cymunedau, busnesau a llunwyr polisi i chwarae eu rhan yn y broses o symud i fod yn economi digarbon. Mae Hwb a Labordy Arloesi Zero Carbon Prydain yn brosiect newydd pwysig, a fydd yn rhannu adnoddau, gwybodaeth a phrofiadau i helpu eraill yn eu gwaith o gynllunio datgarboneiddio. Rydym yn rhoi'r hyder, y sgiliau a'r ddealltwriaeth i awdurdodau lleol, busnesau, sefydliadau a grwpiau cymunedol i helpu i gyflawni allyriadau nwyon tŷ gwydr sero net. Gydag atebion technegol ar gael yn rhwydd, y momentwm sy'n dod o drefi a dinasoedd i gyrraedd sero net yw her wleidyddol a diwylliannol ein cenhedlaeth. ”

Partneriaid eraill

Gweld popeth

Canolfan Newid Hinsawdd a Thrawsffurfio Cymdeithasol

Cyfeillion y Ddaear Abertawe

Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru

Cyfarfod Crynwyr Casnewydd

Gweld popeth

Helpwch i lunio ein hymgyrch

Ydych chi’n gwmni nid-er-elw yng Nghymru? Ymunwch â’n mudiad, a helpu i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Dod yn bartner
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.