fbpx

Pam mae Ras i Sero Cymru o bwys?

23 Awst, 2023

Mae gan Ras i Sero Cymru’r potensial i newid y gêm ar gyfer y brys a’r raddfa o weithredu yn ymwneud â’r hinsawdd, natur a chyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru.

Yn gyntaf, beth yw Ras i Sero Cymru?

Mae Ras i Sero yn fenter fyd-eang enfawr a chynyddol a gefnogir gan y Cenhedloedd Unedig o actorion is-wladwriaeth (dinasoedd, rhanbarthau, awdurdodau lleol, busnesau, prifysgolion ac eraill) sy’n ymateb i’r argyfwng hinsawdd ar y cyflymder a’r raddfa a fynnir gan y wyddoniaeth, ac yn uno i adeiladu dyfodol iachach tecach. Mae Ras i Sero yn darparu fframwaith cyson ar gyfer datblygu cynlluniau gweithredu hinsawdd gadarn a theg a arweinir gan wyddoniaeth ac mae’n cefnogi cyflawni ar raddfa fawr – gan ddysgu oddi wrth arfer gorau blaengar yn fyd-eang a chyfrannu ato.

Mae Ras i Sero Cymru yn arloesiad cyffrous sy’n seiliedig ar y fenter fyd-eang. Y weledigaeth yw cael dull cydgysylltiedig iawn ar draws cymdeithas Cymru, gyda fframwaith a rennir a llwybr clir i weithredu uchelgeisiol ar gyfer yr holl actorion allweddol. Dychmygwch bob lefel o lywodraeth – awdurdodau lleol, rhanbarthau, prif drefi a dinasoedd, a Chymru ei hun – yn ogystal â chwaraewyr allweddol eraill fel parciau cenedlaethol, sefydliadau, ac aelodau allweddol o’r sector preifat, i gyd wedi ymuno â’r Ras i Sero. Nid cysyniad pei-yn-yr-awyr yw hi, mae’r bêl eisoes ar waith, mae actorion uchelgeisiol ledled Cymru eisoes yn ymuno. Mae’n amser ymuno â’r dotiau, a chipio’r budd i’r gymdeithas Gymraeg o ddifrif.


Pam gall Ras i Sero Cymru yn debygol o fod yn drawsnewidiol?

 • Uchelgais uchel yn unol â neu’n gyflymach na’r llwybr 1.5 gradd, Cytundeb Paris, ac ymrwymiadau Llywodraeth Cymru.
 • Troi cynlluniau cadarn yn gamau gweithredu – un o bum piler allweddol y fenter yw symud yn gyflym y tu hwnt i gynllunio a gweithredu.
 • Mae’n gorfodi arweinyddiaeth hinsawdd, a bod actorion yn defnyddio eu pwerau i ddylanwadu ar eraill orau y gallant i’w perswadio i drosglwyddo mewn ffordd gyflym a theg. 
 • Mae tryloywder sy’n ofynnol gan Ras i Sero yn galluogi ymddiriedaeth y cyhoedd yn y trawsnewid. Yng Nghymru, fel gyda llawer o leoedd o amgylch y Byd, nid yw cynlluniau hinsawdd a chynnydd bob amser yn cael eu holrhain, nac ar gael yn gyhoeddus.
 • Mae gweledigaeth ar gyfer dyfodol iachach a thecach wedi’i gwreiddio yn y fenter, gan alluogi cymdeithas i ddiwallu anghenion y rhai sydd angen cymorth fwyaf.
 • Ystyrir allyriadau defnydd – yr allyriadau sy’n gysylltiedig â nwyddau a ddefnyddir mewn ardal, ond a wneir mewn mannau eraill – mae hwn yn fwlch sylweddol y mae angen ei gau yn llawer o gynlluniau gweithredu Cymru.
 • Cau bwlch allyriadau enfawr yn seiliedig ar ardal sydd angen ei gau. Er enghraifft, byddai awdurdodau lleol yn cael eu gorfodi i gynllunio a gweithredu i fynd i’r afael â’r holl allyriadau yn eu hardal yn hytrach nag allyriadau gweithredol mewnol yn unig, ar hyn o bryd, dim ond cynllun sydd ganddynt ar gyfer tua 10% o’r allyriadau y mae ganddynt bwerau i ddylanwadu arnynt.
 • Bydd fframwaith cyson ar draws cymdeithas yn lleihau biwrocratiaeth ac yn caniatáu i gynlluniau sy’n cyd-gloi nythu’n hawdd lle mae gwahanol lefelau o lywodraeth a chwaraewyr allweddol eraill yn rhannu cyfrifoldeb am faes neu sector penodol.
 • Gweledigaeth leol i fyd-eang gymhellol i ysbrydoli cefnogaeth a gweithredu – o fewn sefydliadau a chyda rhanddeiliaid a’r cyhoedd
 • Mynd i’r afael â phryderon cymunedol gyda diffyg gweithredu ar yr hinsawdd. Cau bylchau mewn cynlluniau hinsawdd, trawsnewid teg, neu ddinistrio byd natur yn eu hardal – mae ymuno â Ras i Sero yn ymyriad unigol sy’n rhoi actorion allweddol ar daith o weithredu i fynd i’r afael â phob math o faterion cyd-gloi eraill.
 • Mynediad at gyfoeth enfawr o wybodaeth ac adnoddau trwy Hyb Gwybodaeth C40.
 • Cydweithio, arloesi a datrys problemau gyda llofnodwyr eraill yng Nghymru ac yn fyd-eang
 • Buddsoddiad – mae cynlluniau hinsawdd glir, uchelgeisiol, cydlynol a chydlynol, yn argoeli’n ddeniadol iawn ar gyfer y math cywir o fuddsoddwyr gan gynnwys miloedd o sefydliadau byd-eang sydd wedi’u halinio gan Ras i Sero.
 • Hygrededd – cydnabyddiaeth ffurfiol gan y Cenhedloedd Unedig a mudiad byd-eang cynyddol.
 • Newid calonnau a meddyliau – Wrth i wahanol rannau o’r gymdeithas roi cynlluniau clir ar waith, dysgu o’r arfer byd-eang gorau, a dechrau gweithredu, mae gan y rhai sydd mewn grym, a’r rhai sy’n debygol o gael eu heffeithio fwyaf, rai newidiadau mewnol gwirioneddol i’w gwneud i fynd i’r afael yn fawr â’r raddfa a’r her sydd o’n blaenau. Bydd y broses hon yn haws o lawer os ydym yn gydgysylltiedig ar genhadaeth a rennir i adeiladu cymdeithas well a thecach.
 • Naratif cymhellol – mae gan weledigaeth a rennir ar gyfer cymdeithas well y gallu i newid calonnau a meddyliau, ac alinio cymdeithas mewn ffordd.
 • Mae Ras i Sero yn cyd-fynd yn berffaith â fframwaith polisi presennol Cymru, yn enwedig Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a’r actorion a’r arweinwyr hynny yng Nghymru sydd eisoes yn dangos uchelgais clir.
 • Ysbrydoli’r byd i ddilyn – fel ymgais gyntaf o’i math i uno holl brif chwaraewyr cymdeithas ar fframwaith uchelgeisiol, cyffredin, mae hyn yn sefyll. Mae cael ei ymgorffori yn y Ras i Sero byd-eang, yn ei wneud yn fodel y gellir ei ailadrodd iawn ar gyfer trawsnewid cymdeithasau mewn mannau eraill.

Bydd gweithredu’n feiddgar y mae Ras i Sero yn ei orchymyn nid yn unig yn well i’r hinsawdd ond hefyd yn well i gymdeithas. Dychmygwch Gymru ag ynni rhatach, aer glanach, bwyd iach, ecosystemau wedi’u hadfywio, cymunedau cysylltiedig, economi ffyniannus sy’n seiliedig ar ddiwydiannau glân y dyfodol, a chymdeithas sy’n rhoi blaenoriaeth i les uwchlaw dinistr ein byd naturiol.

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Rydyn ni’n recriwtio! Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Cydlynydd Cymunedol BAME Climate Cymru

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.