fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
DATGANIAD I’R WASG: 28 Mehefin 2023

Oedi peryglus i ddeddfau natur Llywodraeth Cymru

Ddoe, cyhoeddodd y Prif Weinidog ei ymrwymiad i gwrdd â gofynion cychwynnol ymgyrch Cymru Natur Bositif ac addawodd Bapur Gwyn erbyn diwedd 2023, ond gohiriodd deddfau newydd ar gyfer byd natur.

Mae’r ymrwymiad hwn i Bapur Gwyn yn gam i’r cyfeiriad cywir ond nid oes ganddo’r brys y mae’r argyfyngau bioamrywiaeth a hinsawdd yn ei fynnu. Wedi blynyddoedd o oedi, cafodd deddfau newydd ar gyfer byd natur yng Nghymru eu gwthio nôl unwaith eto ac mae natur yn parhau i ddirywio.

Dywedodd David Kilner, Cydlynydd Ymgyrch Climate Cymru:

“Mae’r oedi hwn yn wirioneddol o beryglus. Mae angen i ni gyd wneud popeth o fewn ein gallu i amddiffyn ac adfer y tir a’r dŵr o’n cwmpas. Wrth i ni fynnu – ac aros – am ddeddfau newydd, mae argyfwng cenedlaethol yn cael ei adael i’n cymunedau fynd i’r afael ag ef.”

Mae dros 350 o sefydliadau wedi bod yn galw am dargedau adfer byd natur sy’n rhwymo mewn cyfraith a chorff gwarchod amgylcheddol annibynnol i Gymru fel rhan o Fesur Natur Bositif, y maent eisiau weld eleni.

Ar yr 20fed o Fehefin, cyflwynodd yr ymgyrch un o’r llythyrau agored mwyaf y mae Llywodraeth Cymru wedi’i dderbyn ac anfonodd dros 2,000 o bobl negeseuon at Mark Drakeford yn galw am weithredu, yn ddi-oed.

Teimlwyd y pwysau cyhoeddus hwn yn amlwg yn ystod dadl y Senedd, gyda sawl Aelod o’r Senedd (AS) yn lleisio eu cefnogaeth ac yn tynnu sylw at ba mor bwysig yw’r ymgyrch i bobl ledled y wlad.

Dywedodd Heledd Fychan, AS Plaid Cymru dros Ganol De Cymru:

“Rydym yn colli bioamrywiaeth bob dydd a phob wythnos sy’n mynd heibio heb y ddeddfwriaeth hon yn ei lle. Yma yng Nghymru, rydym eisoes ar ei hôl hi ar ôl Brexit o ran fframwaith llywodraethu amgylcheddol. Nid oes gennym hyd yn oed yr interim yn ei le yn iawn.”

Bydd ymgyrchwyr yn defnyddio’r gefnogaeth gyhoeddus a gwleidyddol eang y mae’r ymgyrch wedi’i derbyn i barhau i roi pwysau ar Lywodraeth Cymru i sicrhau eu bod yn creu Papur Gwyn Natur Positif eofn ac uchelgeisiol.

Dywedodd Sam Ward, Pennaeth Climate Cymru:

“Mae ein system fwyd, hinsawdd, economi, iechyd a lles i gyd ynghlwm yn uniongyrchol â biosffer iach. Mae natur yn hanfodol i fodolaeth barhaus cymdeithas Gymreig swyddogaethol. Mae gwyddonwyr wedi ei gwneud yn gwbl glir bod byd natur mewn argyfwng, a bod Cymru yn un o’r gwledydd sydd wedi disbyddu fwyaf o ran byd natur.”

Drwy gyflwyno Bil Natur Positif, mae ymgyrchwyr yn dweud y gall Cymru atal y dirywiad ym myd natur a rhoi hwb i’r adferiad fel ei bod yn dod yn fwy cydnerth ac yn ffynnu o fewn ein hoes.

Dywedodd Dr Sharon Thompson, Pennaeth Polisi ac Eiriolaeth, RSPB Cymru:

“Ddoe, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i’r pethau iawn, ond ar gyflymder poenus o araf, ac mae gan yr oedi hwnnw ganlyniadau gwirioneddol i natur a phobl Cymru. Ond nid yw’n rhy hwyr. Mae’r papur gwyn yn cynnig y potensial i fod yn gam gwirioneddol ymlaen os caiff ei drin fel blaenoriaeth. Byddwn yn parhau i fynnu gweithredu beiddgar nawr, heb oedi.”

Aeth Sam Ward ar daith o amgylch Cymru yn ddiweddar a chafodd gyfle i siarad â chymunedau ledled y wlad:

“Roedd llawer yn teimlo’n unig, fel mai nhw oedd yr unig rai oedd yn poeni, ond hoffwn pe baen nhw’n gallu gweld beth roeddwn i’n teimlo wrth deithio o gwmpas – miloedd o bobl ym mhob cornel o Gymru a oedd yn poeni’n fawr am ein byd naturiol. Byddwn yn annog unrhyw un sy’n poeni am y materion hyn i gysylltu â grwpiau natur leol, ac ymuno â mudiad cenedlaethol Climate Cymru dros newid.”

Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.