fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Climate Cymru

Syniadau ar gyfer maniffestos pleidiau gwleidyddol cyn etholiad cyffredinol yn 2024

Mae rhwydwaith Climate Cymru yn cynnwys 370 o sefydliadau traws-sector a 15,000 o unigolion sy’n cael eu dwyn ynghyd gan werthoedd cyffredin a dyhead a rennir am weithredu brys a theg i fynd i’r afael ag argyfyngau hinsawdd a natur.

Mae’r ddogfen hon yn gasgliad o awgrymiadau gan y rhwydwaith wedi’u hanelu at faniffestos pleidiau gwleidyddol y DU cyn yr Etholiad Cyffredinol nesaf. Mae’n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau a fydd yn effeithio ar bobl Cymru.

Cyflwynwyd y pwyntiau isod gan ystod amrywiol o bartneriaid Climate Cymru fel rhan o broses ymgynghori. Er bod cefnogaeth gref i sicrhau bod safbwyntiau Cymru’n cael eu hystyried gan bleidiau’r DU, ac yn gyffredinol, cefnogaeth eang i’r rhan fwyaf o’r pwyntiau, nid yw pob pwynt yn cael ei gefnogi gan bob partner.

Effeithlonrwydd Ynni

 • Ymrwymo i sicrhau bod pob cartref wedi’i insiwleiddio’n dda o fewn degawd, a darparu cyllid i alluogi hyn, gan gynnwys cynyddu’r gyllideb ddatganoledig er mwyn gallu cyflawni rhaglen inswleiddio cartrefi ac effeithlonrwydd ynni fwy a fydd yn cynnig arbedion sylweddol i bobl a’r cyhoedd dros amserlenni cymharol fyr.
 • Cyhoeddi’r Strategaeth Gwres ac Adeiladau ac ymgysylltu’n llawn â Llywodraeth Cymru ar y camau nesaf ar gyfer y Strategaeth Gwres ac Adeiladau.
 • Cyflwyno rheoliadau i gynyddu effeithlonrwydd ynni cartrefi rhent yn y sector preifat i radd C Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) o leiaf erbyn 2028.

Ynni adnewyddadwy 

 • Dylai Cymru elwa ar brosiectau ynni ar dir ac yn nyfroedd Cymru. Mae Ystâd y Goron wedi’i datganoli i’r Alban ac, o ganlyniad, mae incwm fel prydlesu gwely’r môr yn nyfroedd yr Alban yn cael ei ddychwelyd i Weinidogion yr Alban. Mae Ystâd y Goron yn elwa’n ariannol o Gymru yn cynnal ynni adnewyddadwy ar y môr ac ar y môr. Dylai fod cydraddoldeb â’r Alban o ran statws Ystâd y Goron, gyda chyfrifoldeb yng Nghymru wedi’i ddatganoli i Lywodraeth Cymru.
 • Diwygio’r Grid Cenedlaethol er mwyn hwyluso ynni gwyrdd. Dylai Gweinidogion Cymru fod yn gyfrifol am bob penderfyniad caniatâd ar gyfer rhwydwaith trawsyrru’r grid trydan ar y tir yng Nghymru.
 • Cytuno ar bris streic am drydan o brosiect morlyn llanw prawf ym mae Abertawe er mwyn datblygu technoleg llanw wyrdd yng Nghymru.
 • Cyllid i fod ar gael ar gyfer storio a thrawsyriant lleol i’w fwydo i’r Grid ac i gymunedau gael budd uniongyrchol ohono.
 • Cronfa newydd gan Lywodraeth y DU i ddatblygu dulliau arloesol a arweinir gan y gymuned i ddatgarboneiddio yng Nghymru.
 • Creu mynediad at gyllid benthyciad llog isel ar gyfer prosiectau ynni cymunedol ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni a thrafnidiaeth gynaliadwy.
 • Mae cyfranogiad cymunedau yn y farchnad ynni yn cael ei gyfyngu gan gostau gormodol a phroses reoleiddio anhylaw. Rhaid i Lywodraeth y DU ymgysylltu’n uniongyrchol â phrosiectau ynni cymunedol yng Nghymru i ddeall yr anawsterau y maent yn eu hwynebu wrth gysylltu â’r grid ac i archwilio sut y gellir gwella mynediad at y grid ar gyfer prosiectau ynni cymunedol yng Nghymru.
 • Creu cyllid ar gyfer micro-gridiau a dull systemau cyfan – ynni cymunedol, gwres, ôl-osod i gyd ar yr un pryd.
 • Dylid ymgynghori’n uniongyrchol â chymunedau ar y manteision yr hoffent eu cael. Dylid cyflwyno rhagdybiaeth gychwynnol bod rhaid i gyfran o’r holl brosiectau ynni yn y dyfodol fod yn rhannol ym mherchnogaeth y gymuned neu ddarparu buddion uniongyrchol i’r gymuned sy’n cynnal y prosiect ynni a’r seilwaith grid cysylltiedig, megis biliau ynni is. Mae hyn yn dechrau digwydd yng Nghymru.
 • Annog Llywodraeth y DU i leihau tariffau (mewn modd sy’n cydymffurfio â WTO) ar nwyddau a gwasanaethau amgylcheddol i gefnogi ehangu byd-eang ynni adnewyddadwy, ailgylchu, amaethyddiaeth gynaliadwy, a gweithgareddau gwyrdd eraill.

Trafnidiaeth

 • Ni fydd Cymru yn cael unrhyw fudd uniongyrchol ar gyfer y prosiect £96bn ond eto mae trethdalwyr Cymru yn cyfrannu at ei gostau cynyddol. Mae’r Alban yn cael £10 biliwn o gyllid o gyllideb HS2.
 • Yn ôl Canolfan Llywodraethant Gymru, rhwng 2011 a 2019, mae Cymru wedi cael cyfanswm o £514 miliwn yn llai nag y dylai fod wedi’i gael o dan gyfran o wariant seilwaith rheilffyrdd y DU ar sail poblogaeth. Mae’r penderfyniad i wrthod darparu cyllid o’r fath yn parhau â phatrwm o esgeuluso seilwaith rheilffyrdd Cymru gan Lywodraeth Cymru.
 • Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn hanfodol i unrhyw ymdrech ddifrifol i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Gall ysgogi datblygiad economaidd a chynhwysiant cymdeithasol ar gyfer y grwpiau mewn cymdeithas sydd ei angen fwyaf, wrth helpu i leihau allyriadau. Felly, rhaid cael cyllid canlyniadol HS2 i Gymru i Lywodraeth Cymru ei wario ar fentrau trafnidiaeth werdd/trafnidiaeth gyhoeddus.
 • Gallai’r cyllid hwn gynorthwyo Llywodraeth Cymru i ailgyfeirio cyllid tuag at drafnidiaeth gynaliadwy, gan sicrhau newid trawsnewidiol drwy ddatblygu Metro De Cymru a gwella seilwaith rheilffyrdd, bysiau a theithio llesol yn sylweddol ledled y wlad.
 • Gosod treth garbon ar danwydd hedfan a chyflwyno Ardoll Taflenni Aml fel rhan o ymgyrch i leihau milltiroedd awyr.
 • Cefnogi Llywodraeth Cymru i ymgysylltu â chynhyrchwyr peiriannau offer carbon isel a fflydoedd trwm i ddeall datblygiadau mewn technolegau carbon isel megis cerbydau batri trydan a cherbydau tanwydd hydrogen, a chymryd rhan weithredol mewn treialon peilot i gefnogi eu datblygiad. Bydd camau dros dro (e.e. biodanwyddau) hefyd yn cael eu harchwilio tra bod y technolegau hyn yn anaddas i’w defnyddio ar raddfa lawn.
 • Darparu eglurder ar y cynllun a cherrig milltir ar gyfer gweithredu’r gwaharddiad ar geir petrol a disel newydd
 • Cyflwyno cynigion i hybu effeithlonrwydd tanwydd, datblygu awyrennau allyriadau sero newydd a chyflymu’r cyflenwad a’r defnydd o danwydd hedfan cynaliadwy (SAF)
 • Cytuno i gynigion ar gyfer datganoli gwasanaethau a seilwaith rheilffyrdd yn llawn a setliad ariannu teg i sicrhau bod Cymru’n gallu datgarboneiddio ei rhwydwaith rheilffyrdd ar gyfradd ddigonol i gyflawni cyllidebau carbon.
 • Datblygu gwasanaethau rheilffordd a darparu gorsafoedd newydd rhwng Caerdydd a Chyffordd Twnnel Hafren
 • Gwella seilwaith rheilffyrdd ledled Cymru ochr yn ochr â Rhwydwaith Rheilffyrdd
 • Datblygu Cynllun Logisteg a Chludiant amlfodd newydd i Gymru.

Net Sero

 • Gwell cynllun sero net ar lefel y DU i gefnogi cyfnod pontio brys a chyfiawn. I Lywodraeth y DU gefnogi ymdrechion Llywodraeth Cymru, a pheidio â cheisio gwanhau ymrwymiadau.
 • Buddsoddiad gan Lywodraeth y DU ar gyfer trawsnewid Tata Steel ym Mhort Talbot. Byddai angen buddsoddiad mewn ffwrneisi bwa trydan a fyddai’n ailgylchu dur.
 • Cronfa Pontio Swyddi Gwyrdd, fel bod gweithwyr mewn swyddi carbon-drwm yn cael eu cefnogi pan fyddant yn addasu i weithio yn yr economi werdd.
 • Llywodraeth y DU i ddarparu cyllid disodli digonol (UE) i Gymru ac i’r cyllid hwnnw gael ei ddyrannu’n uniongyrchol i Lywodraeth Cymru i’w fuddsoddi ar flaenoriaethau, gan gynnwys y newid i economi di-garbon, sydd wedi’u datblygu a’u cytuno gyda’n partneriaid Cymreig o’r sectorau addysg uwch a phellach, llywodraeth leol, busnes a’r trydydd sector, ac a fydd o fudd i bob rhan o Gymru.
 • I Lywodraeth y DU sicrhau nad yw bargeinion masnach yn y dyfodol yn cyfyngu ar ofod polisi a rhyddid Llywodraeth y DU na Llywodraeth Cymru i reoleiddio mewn meysydd datganoledig sy’n ymwneud â newid yn yr hinsawdd, ac nad ydynt yn gwrth-ddweud dyletswyddau Cymru o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
 • I Lywodraeth y DU sicrhau bod busnesau a diwydiannau yng Nghymru yn parhau i fod yn gymwys ar gyfer unrhyw gynllun Cytundeb Newid yn yr Hinsawdd yn y dyfodol y tu hwnt i fis Mawrth 2025.
 • Mae angen inni weld mwy o gyllid ar gyfer rhaglenni allweddol, gan gynnwys y Gronfa Trawsnewid Ynni Diwydiannol a’r Gronfa Dur Glân, er mwyn galluogi technolegau newydd a newid tanwydd i gael eu mabwysiadu (fel sy’n digwydd mewn llawer o wledydd eraill).

Tanwyddau Ffosil

 • Cymorth ariannol gan Lywodraeth y DU i helpu i adfer safleoedd glo brig neu ddeddfwriaeth i orfodi taliadau gan gwmnïau mwyngloddio, yn enwedig ar gyfer safleoedd glo brig y rhoddodd Llywodraeth y DU ganiatâd ar eu cyfer.
 • Diwedd ar bob glo, nwy ac olew newydd ar y tir neu ar y môr.
 • Dileu dyletswydd statudol yr Awdurdod Glo “i gynnal a datblygu diwydiant glo economaidd hyfyw”. Dylai Llywodraeth y DU adolygu Deddf y Diwydiant Glo er mwyn adlewyrchu’r angen i’r Awdurdod Glo ystyried polisi hinsawdd yn ei benderfyniadau, a darparu’r sicrwydd a fydd yn caniatáu i’r Awdurdod a’r diwydiant ganolbwyntio ar feysydd a fydd o fudd i bobl a busnesau, megis echdynnu gwres adnewyddadwy/ geothermol o fwyngloddiau presennol/ segur.
 • Gosod treth wirioneddol hap-safle ar elw cwmnïau ynni, a chael gwared ar gymhellion i gynyddu echdynnu tanwyddau ffosil.

Cyfiawnder Cymdeithasol/ Costau byw

 • Sefydlu system ar gyfer gweinyddu budd-daliadau yng Nghymru i wneud i’r gyfres o grantiau a lwfansau datganoledig sy’n bodoli yma weithio’n well, drwy ddod â nhw at ei gilydd mewn un system gydlynol. Rydym yn cymeradwyo galwad gan Bwyllgor y Senedd i’r canlynol gael eu hystyried-
  • Hyblygrwydd talu o fewn Credyd Cynhwysol, fel y gall pobl yng Nghymru ddewis cael taliadau amlach, taliadau uniongyrchol i’w landlord, a thaliadau wedi’u rhannu rhwng cyplau;
  • Datganoli Budd-dal Tai ar gyfer grwpiau penodol o bobl (a ddarperir y tu allan i Gredyd Cynhwysol);
  • Datganoli’r broses asesu ar gyfer budd-daliadau salwch ac anabledd, i gyd-fynd â pholisïau a chyfreithiau iechyd a gofal cymdeithasol Cymru, a
 • Datganoli’r gyfundrefn sancsiynau.

Mae angen ymchwil pellach ar y system sydd ar waith yn yr Alban ar gyfer gweinyddu budd-daliadau, a gweithio tuag at gynnig System Fudd-daliadau Cymreig fel y cynigiwyd gan Sefydliad Bevan.

 • Rhoi terfyn ar y gosb annheg y mae rhai ardaloedd o Gymru yn ei thalu oherwydd bod y Gweithredwyr Rhwydwaith Dosbarthu (DNOs) yn codi mwy am yr un ynni nag yng ngweddill y DU.
 • Defnyddio adnoddau o unrhyw dreth ynni annisgwyl ar gyfer ôl-osod cartrefi, creu swyddi yn y maes hwn/mesurau effeithlonrwydd ynni yng nghartrefi’r DU.
 • Rhoi diwedd ar osod gorfodol mesuryddion rhagdalu, a mynnu bod Llywodraeth y DU yn deddfu fel bod yn rhaid i gwmnïau ynni newid eu harferion, a chryfhau pwerau rheoleiddio. Cyflwyno tariff cymdeithasol, ac ehangu’r diffiniad o fregusrwydd.
 • Sicrhau bod Cymru’n cael ei chyfran deg o gyllid yn seiliedig ar angen, wrth i aelwydydd yng Nghymru gael eu taro caletaf gan yr argyfwng ynni.

Cyfrifoldeb Byd-eang / Cyfiawnder hinsawdd

 • Ailsefydlu ymrwymiad o 0.7% i’r gyllideb Cymorth ac, o fewn hyn, adfer y gyllideb flaenorol ar gyfer ADCDF (Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang).
 • Mabwysiadwch agwedd ddyngarol, realistig, flaengar tuag at bolisi ffoaduriaid gan gydnabod y bydd niferoedd yn cynyddu wrth i newid hinsawdd waethygu. Fel rhan o’r polisi hwn, codi’r gwaharddiad ar geiswyr lloches rhag gweithio a chydnabod ffoaduriaid hinsawdd.
 • Cyfrannu ein cyfran hanesyddol deg i gronfa colled a difrod.
 • I Lywodraeth y DU gefnogi Llywodraeth Cymru i fabwysiadu agwedd bositif at natur, a chael gwared ar unrhyw gyfyngiadau ar wneud hynny. Cefnogi cyrff cyhoeddus, sefydliadau addysgol a busnesau yng Nghymru hefyd pan fyddant yn dewis symud caffael, buddsoddiadau ac offerynnau ariannol eraill oddi wrth arferion niweidiol byd-eang (datgoedwigo, cam-drin hawliau dynol, echdynnu) a thuag at ddull sero net, natur positif.
 • Ailddatgan ymrwymiad i hawliau dynol o dan gyfraith ryngwladol, gan ailedrych ar ddeddfwriaeth sy’n peryglu’r hawliau hynny. Mae hawliau dynol, gan gynnwys yr hawl i brotestio, yn sylfaenol i’r ymgyrch dros gyfiawnder hinsawdd.

Adfer Natur

 • Disodli cyllid BYWYD yr UE gyda chronfa BYWYD y DU ar gyfer adfer cynefinoedd ar raddfa fawr.

Atal Llygredd

 • Ymrwymodd COP 15 y DU i leihau risgiau llygredd, gan gynnwys trwy leihau gormodedd o faetholion – fel nitrogen a ffosfforws – a lleihau’r risg gyffredinol o blaladdwyr. Mae Llywodraeth y DU yn hwyr yn cyhoeddi Cynllun Gweithredu Cenedlaethol y DU ar Ddefnydd Cynaliadwy o Blaladdwyr ac mae angen bwrw ymlaen â hyn mewn dull uchelgeisiol ac integredig.
 • Rhoi byd natur yn gyntaf a gwahardd plaladdwyr niweidiol – yn enwedig rhai fel glyffosad a dulliau llai niweidiol o ymdrin â rhywogaethau ymledol a wnaethpwyd yn arfer gorau, ar gyfer busnes, y sector cyhoeddus a’r cyhoedd.

Ymgysylltu â phobl

 • Llywodraeth y DU i ymrwymo i baratoi rhaglen ymgysylltu â’r cyhoedd lawn sy’n mynd i’r afael â’r Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol, (gan gynnwys ymgyrch yn y cyfryngau a ffurfiau arloesol o ddemocratiaeth gydgynghorol) a strategaeth newid ymddygiad i nodi rhwystrau a chyfleoedd i ddinasyddion weithredu polisïau a rhaglenni Sero Net lleol ac unigol.
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.