fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Gweithredu ar yr Hinsawdd ledled Cymru

8 Medi, 2023

Diweddariadau misol – Gorffennaf 2023

Edrychwch ar yr holl weithgareddau natur a hinsawdd gyffrous sy’n digwydd ledled Cymru:

Digwyddiadau

Mae llawer o ddigwyddiadau gwych yn cael eu cynnal gan ein partneriaid ledled Cymru. Tynnwch allan eich calendr a dechrau cynllunio fel nad ydych yn colli allan.

 

Digwyddiad: Cwblhau’r Cylch – Llanelli

Ynglŷn â: Prosiect uchelgeisiol gyda’r nod o drawsnewid Llanelli i fod yn Dref Ddiwastraff Gyntaf Cymru.

Siaradwr gwadd – Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd

Dyddiad a Lleoliad: 9:30 -13:30pm, Dydd Gwener 27ain Hydref

 

Digwyddiad: De-orllewin Uno i Oroesi

Ynglŷn â: O Gernyw i Sir Gaerfyrddin bydd cyfranogwyr yn ymuno â’r ŵyl wrthsafiad hon a drefnir gan gynghrair enfawr o sefydliadau.

Dyddiad a Lleoliad: 10:00 -17:00, Dydd Sadwrn y 28ain o Hydref. 11 Siambrau’r Abaty, Caerfaddon, BA1 1

Digwyddiad gan: Clymblaid o 21 o sefydliadau – Extinction Rebellion De Orllewin Lloegr

 

Digwyddiad: Addysg Heddwch: O’r Gymuned i’r Ystafell Ddosbarth 

Dyddiad a Lleoliad: 8fed o Dachwedd, 10.00, Senedd

Digwyddiad gan: Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru / Academi Wales

 

Digwyddiad: Gwylnos yr Hinsawdd

Ynglŷn â: Ymunwch â’r gwylnosau misol hyn yn un o fanciau sy’n ariannu tanwydd ffosil gwaethaf Ewrop. Eisteddwch yn fyfyriol neu siaradwch â phobl sy’n mynd heibio. Rhannu galar, rhannu atebion.

Dyddiad a Lleoliad: 11:00, 11fed o Dachwedd, Banc Barclays, Stryd Working, Caerdydd Canolog

Digwyddiad gan: Gweithredu Hinsawdd Cristnogol

Mwy o wybodaeth: cymruCCA@gmail.com

 

Digwyddiad: Dydd Toesen Byd-Eang (Cymru)

Ynglŷn â: Dydd Toesen Byd-Eang (Cymru) – gweledigaeth o’r hyn y mae’n ei olygu i ddynoliaeth ffynnu yn yr 21ain ganrif – yn canolbwyntio ar economeg toesen

dysgu, cysylltu, dathlu, dychmygu ac ysbrydoli

Dyddiad a Lleoliad:  10.30 – 13.15, 13eg o Dachwedd

Digwyddiad gan: Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

 

Digwyddiad: Cyflwyniad i Ffresg Hinsawdd

Ynglŷn â: Climate Fresk

Dyddiad a Lleoliad: Dydd Mercher y 15fed o Dachwedd, Arlein

Digwyddiad gan: Chris Woodfield TYF, cydlynydd Ffresg Hinsawdd Cymru

 

Digwyddiad: Cynnes Gaeaf Yma

Ynglŷn â: Mae hanner ohonom yn defnyddio llai i wresogi cartrefi. Mae cartrefi oer yn difrifol i’n hiechyd. Bu farw 300 yng Nghymru gaeaf diwethaf. 300 yn ormod. Rydym yn galw ar Lyw Cymru a’r DU i gymryd camau brys. Ymunwch â ni ar y 18fed o Dachwedd.

Dyddiad a Lleoliad: 11y bore. 18 fed o Dachwedd. Adeilad Llywodraeth DU  Sgwar Canolog

 

Digwyddiad: Cynhadledd ac Arddangosfa Economi Werdd

Ynglŷn â: Os ydych yn byw yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe neu Gastell-nedd Port Talbot, peidiwch â cholli’r Economi Werdd ranbarthol

Cynhadledd ac Arddangosfa

Dyddiad a Lleoliad: Dydd Mercher y 22ain o Dachwedd, Arena Abertawe

Digwyddiad gan: 4theRegion

 

Digwyddiad: Efelychu Hinsawdd

Dyddiad a Lleoliad: 23ain o Dachwedd, 9.30am, Y Senedd. Ar gyfer ysgolion a cholegau, pobl ifanc 16-18 oed

Digwyddiad gan: Y Cyngor Prydeinig/Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

 

Digwyddiad: Diwrnod Gweithredu Byd-eang COP

Ynglŷn â: O 30 Tachwedd i 12 Rhagfyr, bydd arweinwyr y byd yn ymgynnull ar gyfer Cynhadledd y Pleidiau (COP), dan lywyddiaeth yr Emiraethau Arabaidd Unedig. Er ein bod yn gwybod na fydd y prosesau COP yn cynnig yr atebion sydd eu hangen arnom i fynd i’r afael â’r trychineb hinsawdd, bydd Diwrnod Gweithredu 9 Rhagfyr yn foment hollbwysig i adeiladu cryfder ein mudiad ledled Prydain a’r byd.

Dyddiad a Lleoliad: 9fed o Dachwedd – Lleoliadau ar draws Cymru (Caerdydd, Gorllewin Cymru a Gogledd Cymru tbc)

Digwyddiad gan: Climate Cymru & Climate Coalition

Mwy o wybodaeth: O garreg eich drws, i weithgarwch a gweithredu ledled Cymru

 

Cymerwch ran

Chwilio am ffyrdd ysbrydoledig o amddiffyn byd natur, cyfiawnder hinsawdd a hawliau dynol? Mae gennym ni’r rhestr rydych chi wedi bod yn chwilio amdani!

Afonydd Glân i Bobl a Bywyd Gwyllt

 • Cymerwch ran yn Wythnos Gweithredu Afonydd WI o 11-18 Medi

Rhaglen Eco Church

 • Codi i annog mwy o gapeli ac eglwysi o bob enwad i gofrestru i weithredu ar newid hinsawdd ac argyfwng byd natur.

Dim Olew Newydd

 • Mae posteri ymgyrch Dim Olew Newydd ar gael i’w casglu (cymaint ag sydd ei angen) o Gerddi Rheilffordd yn Sblot yn ystod oriau agor.

Safwch mewn undod â ffermwyr ar raddfa fychan gyda CAFOD

 • Mae eu e-weithred yn mynnu bod Banc y Byd yn rhoi terfyn ar bob polisi sy’n cyfyngu ar ryddid ffermwyr i ddewis pa hadau y maent yn eu defnyddio i dyfu bwyd.

Gwobr LiveSimply gan CAFOD

 • Cofrestrwch i gychwyn ar daith wobrwyo LiveSimply eich plwyf neu ysgol.

Cynllun Pobl ar gyfer Natur gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru

 • A grëwyd ar gyfer y bobl, gan bobl y DU – gweledigaeth ar gyfer dyfodol byd natur, a’r camau mae’n rhaid i ni i gyd eu cymryd i’w diogelu a’i hadnewyddu. 

Achub ein Hynysoedd Gwyllt gan WWF Cymru, RSPB Cymru, ac Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru

 • Yn galw ar bawb ar draws y DU i ddod at ei gilydd a chymryd camau brys i Achub Ein Hynysoedd Gwyllt. 

Gwarchodfa Natur Penrhos

 • Achub Gwarchodfa Natur Penrhos ar Ynys Môn sydd dan fygythiad gan ddatblygwyr

Mynydd Cilfái

 • Arwyddwch y ddeiseb i atal y “Skyline” ar Fynydd Cilfái, Abertawe.

Deiseb ar ficro-blastigau

 • Llofnodwch a rhannwch y ddeiseb ar ficro-blastigau sy’n cael ei rhedeg gan Gyfeillion y Ddaear Cymru, a’r glymblaid Dillad a Thecstilau Cynaliadwy Cymru

Cyfleoedd gwaith

Chwilio am swydd yn amgylchedd, hinsawdd neu gyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru? Edrychwch ar y cyfleoedd ar gyfer gwaith gwerth chweil gyda sefydliadau sy’n gwneud gwahaniaeth.

 

Ymunwch GwyrddNi

x5 rôl swydd

Cyd-lynydd Proseict GwyrddNi
Swyddog Cyfathrebu
Hwylusydd Cymunedol Dyffryn Nantlle
Mentor Iaith Gymraeg
Swyddog Addysg

Grantiau ar gael

Mae gymaint o brosiectau anhygoel yn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur yng Nghymru. Ond gall dod o hyd i’r cyllid cywir ar gyfer eich sefydliad fod yn heriol iawn. Gobeithiwn fod y rhestr hon o gymorth.

Camau Cynaliadwy Cymru – Grantiau Egin

 • Hoffem helpu grwpiau cymunedol yng Nghymru sy’n dechrau gweithredu yn erbyn newid hinsawdd a byw mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Brevio

 • Gwasanaeth paru grantiau ar gyfer pob sefydliad di-elw

Loteri Genedlaethol

 • Cyllid i helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw

Rhaglen grantiau

 • Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo

Grantiau creu coetir

 • Mae gennym nifer o grantiau sy’n darparu cyllid tuag at greu a datblygu coetiroedd.

Stadiwm y Mileniwm

 • Grantiau o hyd at £7,500 ar gyfer y gymuned, yr amgylchedd, y celfyddydau a chwaraeon.

Cronfa gymunedol Save Our Wild Isles

 • Nod y gronfa gyfatebol hon yw helpu eich prosiect i gyrraedd ei darged codi arian yn gyflymach.

Cynllun Adeiladu Capasiti Arfordirol 

 • Galluogi cymunedau i weithredu yn ardaloedd arfordirol Cymru i gefnogi adferiad byd natur a chynaliadwyedd.

 

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Cydlynydd Cymunedol BAME Climate Cymru

Gweithredu yn yr hinsawdd ar draws cymru diweddariadau misol tachwedd 2023

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.