fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Gweithredu ar yr Hinsawdd ledled Cymru: diweddariadau misol – Gorffennaf 2023

6 Gorffennaf, 2023

Edrychwch ar yr holl weithgareddau natur a hinsawdd gyffrous sy’n digwydd ledled Cymru:

Digwyddiadau

Mae llawer o ddigwyddiadau gwych yn cael eu cynnal gan ein partneriaid ledled Cymru. Tynnwch allan eich calendr a dechrau cynllunio fel nad ydych yn colli allan.

Caru Eryri

 • Ynglŷn â: Diwrnodau gwirfoddoli haf yma ym Mharc Cenedlaethol Eryri
 • Dyddiadau a Lle: Amrywiol ym Mharc Cenedlaethol Eryri
 • Mwy o wybodaeth

Yr amser yw nawr: Dylunio a gweithredu dyfodol cylchol yng Nghymru

 • Dyddiad: 4 Gorffennaf 2023, 9:30 – 16:00, Caerdydd
 • Digwyddiad gan: Ceic Cymru
 • Mwy o wybodaeth

Dathliad 15 mlynedd o Gymru fel Cenedl Masnach Deg

 • Dyddiad a Lleoliad: 11 Gorffennaf, 11yb-2yh yn Senedd Cymru
 • Digwyddiad gan: Fair Trade Wales
 • Mwy o wybodaeth

Cyswllt Cymunedol a Hinsawdd Caerdydd

 • Dyddiad a Lleoliad: 3 Gorffennaf, 5.30pm-7.30yh yn ‘Railway Gardens’ yn Sblot
 • Digwyddiad gan: Carbon Copy a Green Squirrel
 • Mwy o wybodaeth

 #KidicalMass Caerdydd: taith feicio dorfol sy’n addas i deuluoedd

 • Dyddiad a Lleoliad: 16 Gorffennaf, 2yh, Cerflun Nereid, 1 Kingsway Sq
 • Mwy o wybodaeth

Gorymdaith sy’n addas i deuluoedd yn erbyn mwyngloddio anghyfreithlon

 • Dyddiad a Lleoliad: 8 Gorffennaf, Ffos-y-Fran, Merthyr
 • Digwyddiad gan: XR Cardiff a Coal Action Network
 • Mwy o wybodaeth

Cymerwch ran

Chwilio am ffyrdd ysbrydoledig o amddiffyn byd natur, cyfiawnder hinsawdd a hawliau dynol? Mae gennym ni’r rhestr rydych chi wedi bod yn chwilio amdani!

Adduned Gynnes y Gaeaf Hwn gan Climate Cymru

 • Anfonwch e-bost at eich Aelodau o’r Senedd (AS) a gofynnwch iddynt addo cadw pobl Cymru yn gynnes bob gaeaf.

Safwch mewn undod â ffermwyr ar raddfa fychan gyda CAFOD

 • Mae eu e-weithred yn mynnu bod Banc y Byd yn rhoi terfyn ar bob polisi sy’n cyfyngu ar ryddid ffermwyr i ddewis pa hadau y maent yn eu defnyddio i dyfu bwyd.

Gwobr LiveSimply gan CAFOD

 • Cofrestrwch i gychwyn ar daith wobrwyo LiveSimply eich plwyf neu ysgol.

Cynllun Pobl ar gyfer Natur gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru

 • A grëwyd ar gyfer y bobl, gan bobl y DU – gweledigaeth ar gyfer dyfodol byd natur, a’r camau mae’n rhaid i ni i gyd eu cymryd i’w diogelu a’i hadnewyddu. 

Achub ein Hynysoedd Gwyllt gan WWF Cymru, RSPB Cymru, ac Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru

 • Yn galw ar bawb ar draws y DU i ddod at ei gilydd a chymryd camau brys i Achub Ein Hynysoedd Gwyllt. 

Gwarchodfa Natur Penrhos

 • Achub Gwarchodfa Natur Penrhos ar Ynys Môn sydd dan fygythiad gan ddatblygwyr

Mynydd Cilfái

 • Arwyddwch y ddeiseb i atal y “Skyline” ar Fynydd Cilfái, Abertawe.

Deiseb ar ficro-blastigau

 • Llofnodwch a rhannwch y ddeiseb ar ficro-blastigau sy’n cael ei rhedeg gan Gyfeillion y Ddaear Cymru, a’r glymblaid Dillad a Thecstilau Cynaliadwy Cymru

Achub ein hafonydd

 • Protest achub ein hafonydd yn y Senedd ar 11 Gorffennaf

Cyfleoedd gwaith

Chwilio am swydd yn amgylchedd, hinsawdd neu gyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru? Edrychwch ar y cyfleoedd ar gyfer gwaith gwerth chweil gyda sefydliadau sy’n gwneud gwahaniaeth.

Pennaeth Gwasanaeth Cymorth Asedau Cymunedol

 • DTA Wales  
 • Dyddiad cau: 7 Gorffennaf

Rheolwr – Gwasanaethau Sero Net

 • DTA Wales  
 • Dyddiad cau: 7 Gorffennaf

Rheolwr Gweithrediadau

 • DTA Wales
 • Dyddiad cau: 14 Gorffennaf

Gweinyddwr – Menter ac Asedau

 • DTA Wales  
 • Dyddiad cau: 14 Gorffennaf

Swyddog Allgymorth Cymunedol

 • Size of Wales
 • Dyddiad cau: 3 Gorffennaf, 12pm

Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd

 • NEA Cymru
 • Dyddiad cau: 25 Gorffennaf

Swyddog Polisi Morol

 • Wildlife Trusts Wales
 • Dyddiad cau: 9 Gorffennaf

Cynghorydd Polisi A Chyfathrebu

 • Oxfam Cymru
 • Dyddiad cau: 7 Gorffennaf

Deiseb Heddwch y Menywod Swyddog Gweinyddiaeth a Chyllid Prosiect

 • Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA)
 • Dyddiad cau: 17 Gorffennaf

Deiseb Heddwch y Menywod Swyddogion Allgymorth Cymunedol 

 • Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA)
 • Dyddiad cau: 17 Gorffennaf

Grantiau ar gael

Mae gymaint o brosiectau anhygoel yn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a natur yng Nghymru. Ond gall dod o hyd i’r cyllid cywir ar gyfer eich sefydliad fod yn heriol iawn. Gobeithiwn fod y rhestr hon o gymorth.

Camau Cynaliadwy Cymru – Grantiau Egin

 • Hoffem helpu grwpiau cymunedol yng Nghymru sy’n dechrau gweithredu yn erbyn newid hinsawdd a byw mewn ffordd fwy cynaliadwy.

Brevio

 • Gwasanaeth paru grantiau ar gyfer pob sefydliad di-elw

Loteri Genedlaethol

 • Cyllid i helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw

Rhaglen grantiau

 • Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo

Grantiau creu coetir

 • Mae gennym nifer o grantiau sy’n darparu cyllid tuag at greu a datblygu coetiroedd.

Stadiwm y Mileniwm

 • Grantiau o hyd at £7,500 ar gyfer y gymuned, yr amgylchedd, y celfyddydau a chwaraeon.

Cronfa gymunedol Save Our Wild Isles

 • Nod y gronfa gyfatebol hon yw helpu eich prosiect i gyrraedd ei darged codi arian yn gyflymach.

Rhaglen Anghydraddoldebau Iechyd GSK

 • Yn agored i elusennau cofrestredig sydd o leiaf yn flwydd oed, wedi’u lleoli ac yn gweithio yn y DU, gyda chyfanswm incwm blynyddol rhwng £20,000 a £150,000

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Cydlynydd Cymunedol BAME Climate Cymru

Gweithredu yn yr hinsawdd ar draws cymru diweddariadau misol tachwedd 2023

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.