fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Gadewch i ni siarad am atebion i newid hinsawdd!

19 Medi, 2021
Gan Paul Allen

Mae Paul Allen o Ganolfan y Dechnoleg Amgen (CDA) yn paratoi i siarad atebion wrth iddo groesawu taith cerbyd trydan Climate.Cymru i ganolfan eco Canolbarth Cymru.

Ar 19 Medi, mae’r Ganolfan y Dechnoleg Amgen (CAT) yn gyffrous i gynnal taith cerbyd trydan Climate.Cymru o amgylch yr wlad i helpu i adeiladu llais ar y cyd o Gymru i fwydo i mewn i uwchgynhadledd COP26 yn Glasgow. Wrth wneud hyn maent yn helpu i godi uchelgais ar gyfer gweithredu hinsawdd go iawn. 

Cod hinsawdd coch

Mae’r Panel Rhynglywodraethol diweddar ar Newid Hinsawdd (IPCC) ‘Y Chweched Adroddiad Asesu: Sail Gwyddor Ffisegol’ yn ei gwneud yn glir bod golau coch argyfwng hinsawdd yn fflachio.

Mae’r cwestiwn brys ar gyfer COP26 wedi’i wreiddio yn y modd rydym yn cynyddu ar frys uchelgais ymrwymiadau cyfredol o wledydd ledled y byd ac yn eu troi’n gynlluniau gweithredu cenedlaethol y gellir eu cyflawni sy’n cwrdd â maint a’r amser prin sydd gennym i daclo’r her.

Bydd yr hyn sy’n digwydd yn y cyfnod cyn, ac yn ystod COP26 yn cael effaith enfawr ar y darpariaeth o hinsawdd sy’n sefydlog i bawb ar y Ddaear yn y dyfodol. Er mwyn cwrdd ag ymrwymiad Cytundeb Paris i geisio cadw tymheredd y byd o godi o fewn 1.5°C ac fan bella o dan 2°C, rhaid i’r gweithredu ddechrau ar unwaith.

Fel y wlad sy’n cynnal y gynhadledd, bu rhaid i’r DU sicrhau bod pob gwlad yn gallu cymryd rhan yn y trafodaethau ar sail gyfartal, a rhaid iddi ddangos arweinyddiaeth gyda pholisïau uchelgeisiol ac ymrwymiad i weithredu ar unwaith i dorri allyriadau nwyon tŷ gwydr i gyflawni’r cyllidebau y cytunwyd arnynt, ddim yn unig addo i gwrdd â thargedau pell.

Prydain Ddi-garbon

Yn ystod ymweliad Climate.Cymru â CAT, byddwn yn rhannu ein hymchwil Di-garbon Prydain, sydd dros y 15 mlynedd diwethaf wedi dod a datrysiadau mewn ynni, adeiladau, trafnidiaeth a defnydd tir yn fyw. Mae hyn oherwydd ein bod wedi archwilio yn drylwyr i sut y gallwn leihau’r galw am ynni, cynyddu ynni adnewyddadwy glân, a thrawsnewid yr hyn rydyn ni’n ei fwyta a sut rydyn ni’n defnyddio tir.

Byddwn yn edrych ar sut y gallwn fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd mewn ffordd sy’n darparu nifer o fuddion, gan gynnwys helpu pobl i addasu i effeithiau newid hinsawdd, adfer bioamrywiaeth, gwella iechyd y cyhoedd, lleihau tlodi tanwydd a bwyd, creu swyddi a gwella lles.

Rhannu atebion

Byddwn hefyd yn edrych ar waith CAT yn y Hwb a Labordy Arloesi Di-garbon Prydain, sy’n helpu i droi datganiadau brys hinsawdd a bioamrywiaeth yn weithrediad gwir.

Gyda datrysiadau technegol ar gael yn rhwydd, mae’r momentwm yn adeiladu yn ein trefi a’n dinasoedd i gyrraedd net sero cyn gynted â sy’n phosibl. Mae’r Hwb a’r Lab yn rhoi gwybodaeth, hyder a sgiliau i gynghorau, cymunedau a sefydliadau eraill i drawsnewid systemau economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol cymhleth a chyflawni allyriadau nwyon tŷ gwydr net sero.

Rydym yn cyflawni hyn drwy gynnig ystod o gyrsiau a digwyddiadau hyfforddi, adroddiadau ymchwil manwl, prosesau labordy sy’n arloesi a chanolbwynt adnoddau ar-lein am ddim sy’n helpu i rannu’r wybodaeth orau sydd ar gael rhwng yr unigolion sydd yn gweithio ar yr atebion.

O’n canolfan yng Nghanolbarth Cymru, mae CAT wedi bod yn rhannu atebion i faterion amgylcheddol ers bron i 50 mlynedd, gan ddarparu sgiliau, gwybodaeth ac ysbrydoliaeth i helpu pawb i chwarae rhan i adeiladu dyfodol gwell – o blant ysgol a theuluoedd yn ymweld â’n canolfan eco i fyfyrwyr ôl-raddedig yn dysgu am ynni adnewyddadwy, adeiladu gwyrdd, systemau bwyd cynaliadwy, a mwy.

Ymunwch â’r alwad i weithredu!

A gwnewch yn siŵr eich bod chi’n ychwanegu’ch llais i wthio am atebion!

 

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Cydlynydd Cymunedol BAME Climate Cymru

Gweithredu yn yr hinsawdd ar draws cymru diweddariadau misol tachwedd 2023

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.