fbpx Ein targed 13660 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Gadewch i ni ddangos i’n harweinwyr yn union pa mor bwysig yw hyn i ni

Rydym yn anfon neges at ein harweinwyr - rydym eisiau cael ymrwymiadau cryf ac ystyrlon i ddiogelu'r pethau rydym yn eu caru, ac i wneud dyfodol gwell i ni gyd.

Sicrhau bod ein lleisiau’n cael eu clywed

Mae’r argyfwng hinsawdd a natur yn bygwth ein cymunedau, ein ffyrdd o fyw, a’n lleoedd Cymreig hardd. Mae’n digwydd nawr, ac mae llawer ohonom yn ei weld yn ein bywydau dydd i ddydd yn barod.

Ond mae gobaith.

COP26

Roedd y Cytundeb Paris, a lofnodwyd gan 196 o wledydd ym mis Rhagfyr 2015, yn gam mawr ymlaen yn ymrwymiad y ddynoliaeth i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.

10,000 o leisiau

Rydym eisiau sicrhau bod ein harweinwyr yn cyrraedd yr uwchgynhadledd gyda lleisiau Cymru yn canu yn eu clustiau. Rydym eisiau gwneud yn siŵr eu bod nhw’n gwybod yn union pa mor bwysig yw hyn i ni.

Dyma eich cyfle i ddweud wrthynt am ddiogelu’r Gymru rydych chi’n ei charu, ac i greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Ychwanegwch eich llais
Ychwanegwch eich llais

Egwyddorion ein hymgyrch

Rydym yn Gymreig ac yn rhyngwladol

Rydym yn ymfalchïo yn ein hymgyrch Cymreig. Ond, yma yng Nghymru, rydym yn poeni’n fawr am y byd y tu hwnt i’n glannau hefyd. Rydym eisiau creu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

Chi sy’n berchen ar y neges

Dydyn ni ddim yma i ofyn am bolisïau penodol nac i roi’r holl atebion. Rydym eisiau clywed gan bobl Cymru. Rydym eisiau gwybod am beth rydych chi’n poeni, a beth rydych chi’n meddwl sydd angen ei wneud.

Rydym yn obeithiol

Mae newid yn yr hinsawdd yn gallu bod yn frawychus ac mae’n hawdd colli calon. Ond rydym eisiau canolbwyntio ar yr hyn y gellir ei gyflawni – y Gymru y gallwn ei diogelu a’r dyfodol y gallwn ei chreu. Ni all newid ddigwydd heb obaith, ac rydym yn credu bod newid ystyrlon yn bosibl. Mae enghreifftiau gwych i’w gweld yn barod o bobl a sefydliadau ymroddedig ar draws Cymru sy’n gwneud gwahaniaeth.

Mae’n gorffwys ar ysgwyddau’r llywodraeth

Rydym yn rhoi’r cyfrifoldeb yn ôl ar y llywodraeth i arwain ar newid yn yr hinsawdd. Rydym yn gwybod bod angen i ni wneud newidiadau fel pobl a busnesau, ond mater i lywodraethau yw dangos arweiniad, a sicrhau bod ein hymdrechion yn cael eu cefnogi gan bolisïau effeithiol. Fel cenedl sy’n rhedeg uwchgynhadledd hinsawdd COP26, mae cyfrifoldeb ar Lywodraeth y DU yn arbennig i ddangos arweiniad rhyngwladol.

Ein taith

Mawrth 2021 – Y lansiad

Mae ein hymgyrch yn cael ei lansio gyda galwad am 10,000 o leisiau. Os gallwn eu cael, byddwn yn anfon cerflun iâ enfawr o galon i’r Senedd, i ddangos i’n harweinwyr yng Nghymru yn union pa mor bwysig yw hyn i ni.

Mai 2021 – 10,000 o leisiau ar iâ

Gyda’ch help chi, byddwn yn cyrraedd ein targed cyntaf, a byddwn wrthi’n paratoi ein cerflun iâ.

Haf 2021 – Anfon ein calon i’r Senedd

Byddwn yn mynd â’n cerflun iâ enfawr i’r Senedd, ac yn anfon neges bwerus i’n harweinwyr yma yng Nghymru ac ar draws y byd – bod pobl Cymru eisiau gweld gweithredu ystyrlon ar newid yn yr hinsawdd.

Tachwedd 2021 – Mynd â 50,000 o leisiau i Glasgow

Rydym eisiau i 50,000 o’ch lleisiau chi ymuno â ni yn uwchgynhadledd hinsawdd COP26 y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow. Byddwn yn cyflwyno eich negeseuon o flaen ein harweinwyr, ac yn gwneud yn siŵr bod eich lleisiau’n cael eu clywed.

Ein partneriaid

Cwrdd â’n partneriaid

Ein llysgenhadon

Cwrdd â’n llysgenhadon
""

Diogelwch y pethau a garwch

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Gymru a garwn rhag yr argyfwng hinsawdd a natur.

Ychwanegwch eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.