fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Defnydd ynni cartref nad yw’n costio’r ddaear.

20 Medi, 2021
Gan Robert Harvey

Mae’r Daith Werdd yn stopio dros nos mewn eco-gartref newydd sbon a phencadlys y cwmni adnewyddadwy domestig o Abertawe, Limitless Energy.

Robert Harvey yw’r peiriannydd adnewyddadwy sydd wrth wraidd y cwmni a’r hunan-adeiladwr y tu ôl i’r cwmni a’r cartref teuluol hwn yn y Mwmbwls.

Dywed Robert: “Mae defnydd ynni cartref yn gyfrifol am 20% o allyriadau’r DU, ac mae ein cwsmeriaid yn angerddol am drosglwyddo i ffwrdd o danwydd ffosil fel nad yw eu gofynion trydanol, gwresogi a dŵr poeth yn costio’r ddaear.”

“Mae Ynni Diderfyn yn gosod toddiannau dŵr poeth a thrydanol adnewyddadwy 100%. Pympiau gwres aer a ffynhonnell daear ar gyfer y rhai sydd am drosglwyddo i ffwrdd o danwydd ffosil, p’un a yw hynny’n eiddo newydd sbon neu’n ôl-effaith boeleri nwy, LPG, olew a thanwydd solet.
“Yna mae paneli solar a storio batri yn darparu’r potensial i ddiwallu anghenion ynni cartref ein holl gwsmeriaid ac maent yn gyflenwad perffaith i systemau gwresogi trydan (pympiau gwres ffynhonnell aer a daear hynod effeithlon).

“Gall ynni adnewyddadwy fodloni ein holl ofynion trydanol, gwresogi a dŵr poeth domestig, ac adeiladais y cartref hwn i ddangos pa mor gyraeddadwy ydyw.

“Mae ein Pwmp Gwres Ffynhonnell Tir yn cael ei fwydo gan ddau dwll turio 70m yn cloddio o dan ein cartref ac mae’n cadw’r gwres hwn i gyflenwi’n llawn â gwres a dŵr poeth. Er bod Paneli Solar ar y to, storio batri a gwefru ceir trydan craff yn golygu y gallwn ddiwallu ein holl anghenion trydanol domestig. Mae ein car teulu yn codi tâl gydag unrhyw bŵer dros ben ddim yn cael ei ddefnyddio yn yr eiddo. Mae hyn i gyd yn golygu bod ein cartref yn cynhyrchu mwy o drydan nag y mae’n ei ddefnyddio ac mae’n garbon positif.

“Mae gennym fflyd o gerbydau trydan yn cefnogi’r busnes, ac er na allwn fodloni holl ofynion trafnidiaeth ein busnes o’n paneli ein hunain, rydym yn defnyddio darparwr trydan adnewyddadwy 100%, Octopus Energy, felly nid yw ein milltiroedd busnes yn effeithio yn negyddol ar ein hamgylchedd chwaith.

“Mae ein cartref eco wedi’i adeiladu o frics wedi’u hadeiladu o bren paled wedi’i falu a llwch concrit wedi’i falu (wedi’i adfer o safleoedd tirlenwi) yma yn Ne Cymru, ac mae’r to wedi’i wneud o ddur dalennau wedi’i inswleiddio a adeiladwyd ar Ynys Môn. Yn ogystal, dim ond 30% o’r concrit sydd gan adeilad traddodiadol yn yr eiddo, sy’n dangos ei bod hi’n bosibl symud i ffwrdd o’n dibyniaeth fawr ar y cynnyrch allyrru carbon hwn.

“Rhaid i allyriadau cartrefi o wresogi a dŵr poeth leihau 95% i gyrraedd targedau sero net 2050. Yr hyn sy’n galonogol i mi yw fy mod i’n gweld mwy a mwy o bobl ifanc yn buddsoddi mewn cartrefi carbon positif sy’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. ”

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Cydlynydd Cymunedol BAME Climate Cymru

Gweithredu yn yr hinsawdd ar draws cymru diweddariadau misol tachwedd 2023

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.