fbpx

Cydlynydd Cymunedol BAME Climate Cymru

2 Chwefror, 2024

DISGRIFIAD SWYDD

 

Cyflogir gan: Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA)
Yn gyfrifol i: Rheolwr Climate Cymru
Cyflog a phensiwn: £28,109 Pro Rata

Byddwch yn cael eich cofrestru’n awtomatig yn ein cynllun pensiwn, a bydd WCIA yn talu cyfraniadau pensiwn hyd at uchafswm o 5% o’ch cyflog crynswth (o leiaf 4%)

Telerau cyflogaeth: Cytundeb 10.5 mis.
Lleoliad: Gweithio o bell, gyda’r opsiwn i weithio o’r swyddfa/yn hybrid yng Nghanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, y Deml Heddwch, Caerdydd.
Oriau: 2 ddiwrnod yr wythnos (14.8 awr). Gall yr oriau wythnosol gwirioneddol amrywio a fydd yn cael eu rheoli trwy ein polisïau TOIL a gweithio hyblyg.

Efallai y bydd opsiynau ar gyfer oriau ychwanegol i gymryd rhan mewn meysydd gwaith eraill Climate Cymru.

Gwyliau: 36 diwrnod, gan gynnwys gwyliau banc, pro rata.

 

Travel: Os bydd angen i chi deithio fel rhan o’r swydd, bydd y gost yn cael ei dalu.

 

Am Climate Cymru

 

Mae Climate Cymru (https://climate.cymru/) yn fudiad o filoedd o unigolion, a rhwydwaith amrywiol o dros 370 o sefydliadau o bob sector yng Nghymru – prifysgolion, busnesau, elusennau, grwpiau ffydd, sefydliadau, grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol , ac undebau. Rydym yn cydnabod bod angen gweithredu teg a brys ar gyfer argyfyngau hinsawdd a natur.

Credwn y dylai gweithredu gael ei arwain gan wyddoniaeth a lleisiau pobl ledled Cymru.

 

Mae Climate Cymru yn cael ei gynnal gan Ganolfan Gymreig Materion Rhyngwladol (WCIA) ar ran y rhwydwaith. Mae WCIA yn elusen sy’n ysbrydoli pobl yng Nghymru i ddysgu am faterion byd-eang a gweithredu arnynt. Gweledigaeth WCIA yw bod pawb yng Nghymru yn cyfrannu at greu byd tecach a mwy heddychlon.

 

Mae Climate Cymru yn gyfrwng effeithiol a phwerus ar gyfer newid yn y gymdeithas Gymreig. Rydym yn wirioneddol ymrwymedig i gael effaith drawsnewidiol. Rydym yn ysgogi newid drwy:

 • Rhoi pwysau ar y rhai sydd â’r pŵer i gymryd camau pendant
 • Ymgysylltu’n gynhyrchiol â Llywodraeth Cymru
 • Sicrhau bod lleisiau o bob rhan o Gymru yn cael eu clywed a’u cynrychioli
 • Ysbrydoli a chysylltu ein rhwydwaith
 • Ymhelaethu a chyflymu gwaith ein partneriaid
 • Rhannu gwybodaeth a chyfleoedd pwysig gyda’n rhwydwaith a’r cyhoedd ehangach
 • Dysgu oddi wrth ein cymdeithas yng Nghymru, a thu hwnt
 • Magu cefnogaeth eang y cyhoedd ar gyfer gweithredu
 • Cynrychioli lleisiau a sefydliadau Cymreig yn genedlaethol ac yn rhyngwladol

 

Mae Climate Cymru yn tyfu, gyda nifer o ragolygon cyffrous iawn ar gyfer prosiectau ar y gorwel, ac yn chwilio am wneuthurwyr newid sy’n awyddus i fod yn rhan ganolog o adeiladu mudiad i drawsnewid cymdeithas Gymreig.

 

Am Climate Cymru BAME

 

Nid yw unigolion BAME yng Nghymru, a ledled y byd, wedi gwneud llawer i gyfrannu at yr argyfwng hinsawdd, ond maent yn cael eu heffeithio’n anghymesur. Yn annibynnol, ffurfiodd rhai o lysgenhadon Climate Cymru grŵp iddyn nhw eu hunain ac unigolion BAME eraill i’w drefnu a’u cysylltu, ac fe enwyd y grŵp yn “Climate Cymru BAME”.

 

“Mae llawer o’n grŵp gwreiddiol wedi’u lleoli yng Ngwynedd, sydd â’r stoc tai hynaf a’r ansawdd gwaethaf yn Ewrop, y trydan drutaf yn y DU a lefelau uchel o dlodi tanwydd. Mae’r cymunedau lle’r ydym yn byw yn cael eu heffeithio’n fawr gan yr argyfwng costau byw. Mae pobl yn dioddef. Rydyn ni eisiau gwneud rhywbeth yn ei gylch. Credwn fod gennym ddoethineb i’w rannu, a bod angen i’n harweinwyr glywed ac ystyried yn ofalus brofiad bywyd cymunedau BAME sydd ar flaen y gad yn yr argyfyngau hyn i gyd. Gwyddom hefyd fod unigolion BAME eraill ledled Cymru sy’n poeni’n fawr am y materion hyn a fyddai’n elwa o’r cysylltiad ag unigolion BAME eraill, a’r llais a rennir y mae’r grŵp hwn yn helpu i’w ddarparu.”

 

Hyd yn hyn, mae’r grŵp wedi’i arwain gan Dr Salamatu Fada, ac mae’n dibynnu ar amser gwirfoddolwyr, sy’n gyfyngiad gwirioneddol ar y gweithgareddau, yn enwedig mewn cymunedau BAME sy’n eistedd ar groesffordd argyfyngau cydgysylltiol. Cysylltodd y grŵp â Climate Cymru (a WCIA) i archwilio’r posibilrwydd o groesawu aelod o staff, i helpu i ddatgloi dyheadau a gweithgareddau’r grŵp – a’r rôl hon yw’r canlyniad.

Crynodeb o’r Rôl

 

Bydd y cydlynydd yn cael ei gefnogi, ei dalu a’i gynnal gan Climate Cymru o fewn WCIA, a bydd y gweithgareddau a’r blaenoriaethau ar gyfer y gwaith yn cael eu pennu gan grŵp BAME Climate Cymru a’u harweinyddiaeth. Bydd angen i bob gweithgaredd weithio o fewn ffiniau’r gyfraith elusennau a pholisïau WCIA yn ogystal ag alinio ag egwyddorion arweiniol Climate Cymru).

 

Ariennir y gwaith gan Ymgyrch Cynnes y Gaeaf Hwn (y DU a Chymru) sy’n mynnu camau gweithredu sy’n mynd i’r afael â’r argyfyngau cost-byw, ynni a hinsawdd sy’n cydgysylltiedig.

 

“Y nod yw sicrhau bod ein cymunedau yn cael dweud eu dweud ar sut mae ein harweinwyr yn ymateb i’r argyfyngau costau byw a hinsawdd. Gyda’n cefnogaeth ni, byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth o unigolion parod sydd â phrofiad uniongyrchol o dlodi tanwydd ac anghyfiawnder hinsawdd ac yn helpu i’w hyfforddi a’u cefnogi i allu siarad yn gymhellol â’r wasg ac ar adegau ymgyrchu allweddol.

 

Gyda’ch arbenigedd a’ch profiad byw, ein nod yw ehangu’r cyfranogiad yn y grŵp i wneuthurwyr newid BAME eraill yng Nghymru i helpu i greu gofod diogel i gydweithio, rhannu syniadau, ysbrydoliaeth a chyfleoedd, yn ogystal â gweithredu fel offeryn i helpu i ddileu rhwystrau i gyfranogiad BAME mewn gweithredu ar lawr gwlad.

 

Byddwn hefyd yn cynnal cyfres o drafodaethau cymunedol, digwyddiadau, gweithgareddau ymgyrchu a gweithgareddau wedi’u lledaenu dros 2024 ar hyd themâu gofynion ymgyrch Gynnes Gaeaf Yma, ac alinio’r digwyddiad orau â phosibl y digwyddiadau ag eiliadau ymgyrchu allweddol ac anghenion ymgyrchu ehangach.”

 

Mae cyfrifoldebau penodol ar gyfer y rôl hon yn cynnwys:

 

 1. Cynnull grŵp o gynrychiolwyr o gymunedau BAME ledled Cymru a sefydlu a chynnal calendr o gyfarfodydd rheolaidd i helpu i gasglu mewnbwn ar waith grŵp BAME Climate Cymru (CC).

 

 • Wedi’i lywio gan arweinyddiaeth CC BAME, a’r grŵp o gynrychiolwyr a gynullwyd, cydlynu gweithgareddau a gwaith y grŵp, ochr yn ochr â gwirfoddolwyr, i ddod â syniadau’r grŵp i ffrwyth. Mae hyn yn debygol o gynnwys:
 • Cynnal digwyddiadau cymunedol
 • Cydlynu gweithgareddau ymgyrchu
 • Casglu lleisiau cymunedol a helpu i sicrhau eu bod yn cael eu clywed gan y rhai sy’n gwneud penderfyniadau a’r mudiad hinsawdd ehangach
 • Dod o hyd i aelodau o’r gymuned sydd â phrofiad byw o heriau eistedd ar groesffordd argyfyngau lluosog, a all weithredu fel lleisiau pwerus yn y wasg, y cyfryngau ac ymgyrchu ar ran y grŵp ac fel rhan o ymgyrch a mudiad ehangach Cynnes Gaeaf Yma. Cefnogi’r unigolion hynny i gael mynediad at yr hyfforddiant, y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen ar gyfer y gwaith hwn. Bod yn gyfryngwr rhwng yr unigolion hynny a phartïon eraill (fel y wasg a’r cyfryngau) – gan sicrhau bod partïon eraill yn ymddwyn yn sensitif ac yn briodol.
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau lobïo ac ymgyrchu gwleidyddol ar ran y grŵp, a helpu i’w cyflawni, gan gynnwys ysbrydoli gweithredu yn y gymuned BAME ehangach i helpu i fynd i’r afael â’r argyfyngau cyd-gloi.

 

 • Gweithredu fel cysylltiad rhwng y grŵp a gweithgareddau ehangach Climate Cymru & Gynnes Gaeaf Yma. Rhannu gwybodaeth, syniadau a chydweithrediadau posib i’r ddau gyfeiriad.


 • Lle bo’n briodol, yn ddiffuant ac yn gynhwysol, cynrychioli’r grŵp a buddiannau’r aelodau mewn amrywiaeth o leoedd ac amgylchiadau, i helpu i gyd-greu a llunio gweithgareddau ymgyrch ehangach Gynnes Gaeaf Yma, yn ogystal â blaenoriaethau mudiad Climate Cymru.


 • Ehangu aelodau’r Grŵp i unigolion eraill a chymunedau BAME ledled Cymru.


 • Cyfathrebu’n glir ac yn effeithiol ar ran y grŵp. Bydd hyn yn cynnwys rhywfaint o gyfathrebu cyfryngau cymdeithasol a digidol, siarad mewn digwyddiadau a chyfarfodydd, a gwaith y wasg a’r cyfryngau.


 • Ennill sgiliau ychwanegol a throsglwyddadwy, ag y gallech parhau â rhai o’r agweddau etifeddiaeth y prosiect.


 • Sicrhau allbwn dwyieithog
 • Sicrhau bod pob cyfathrebiad allanol gan Climate Cymru yn ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg trwy weithio gyda’n cyfieithydd mewnol.

 

 • Ymgymryd â dyletswyddau perthnasol eraill fel y dirprwyir gan Bennaeth Climate Cymru ac arweinyddiaeth grŵp BAME Climate Cymru

Manyleb y Person

 

Rhaid i ymgeiswyr ddangos y priodoleddau canlynol trwy eu cysylltu â phrofiadau a chyflawniadau perthnasol yn y datganiad cais am swydd.

 

Gofynion hanfodol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu:

 

 1. Cynrychioli Grŵp BAME Climate Cymru yn ddiffuant ac yn ddilys
 2. Dangos dealltwriaeth o, ac ymrwymiad i, genhadaeth Climate Cymru a chenhadaeth a gweledigaeth WCIA.
 3. Dangos ymrwymiad dwfn i weithredu dros hinsawdd, natur, ac ymdrech i fod yn rhan o drawsnewid ein cymdeithas er gwell.
 4. Dangos dealltwriaeth o’r cefndiroedd diwylliannol amrywiol o fewn cymunedau BAME a’r gallu i lywio a gweithio’n effeithiol mewn amgylcheddau amlddiwylliannol.
 5. Sgiliau rhwydweithio cryf i gysylltu â sefydliadau, dylanwadwyr ac arweinwyr perthnasol yn y cymunedau hinsawdd a BAME. Mae hyn yn cynnwys adeiladu a chynnal perthnasoedd cadarnhaol gydag arweinwyr a sefydliadau cymunedol a magu partneriaethau newydd.
 6. Trin pobl yn deg, gydag urddas a pharch, a gallu annog pobl o bob cefndir i gymryd rhan yng ngwaith Climate Cymru, gan gynnwys y rhai sydd wedi cael llai o gyfleoedd i ymgysylltu yn y gorffennol.
 7. Llythrennedd a chymhwysedd TGCh cyffredinol
 8. Sgiliau pobl a chydweithio da.
 9. Y gallu i gyfathrebu mewn ffordd dargedig ac empathetig. Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig cryf i ymgysylltu â chymunedau a rhanddeiliaid amrywiol.

 

Priodoleddau dymunol

 1. Sgiliau rheoli prosiect cryf gan gynnwys profiad o gydlynu digwyddiadau, gweithdai, a rhaglenni addysgol, a’r gallu i gynllunio, gweithredu a goruchwylio prosiectau sy’n ymwneud â gweithredu ar yr hinsawdd a chynnwys y gymuned.
 2. Hanes gweithio o ymgysylltu â’r cyhoedd neu ymgyrchoedd. Profiad profedig mewn allgymorth ac ymgysylltu cymunedol, yn enwedig o fewn cymunedau BAME, a’r gallu i ysgogi ac ysbrydoli cyfranogiad mewn mentrau gweithredu hinsawdd.
 3. Dealltwriaeth o fframweithiau polisi sy’n ymwneud â newid yn yr hinsawdd a’r gallu i eiriol dros bolisïau cynhwysol, gan gynnwys bod yn gyfarwydd â pholisïau hinsawdd, arferion cynaliadwyedd, ac egwyddorion cyfiawnder amgylcheddol.
 4. Profiad o weithio’n agos gyda’r wasg a’r cyfryngau, yn enwedig yng Nghymru.
 5. Gwybodaeth eang am faterion sy’n gysylltiedig â gwaith Climate Cymru. Er enghraifft, argyfyngau hinsawdd a natur, cyfiawnder hinsawdd, materion cyfiawnder cymdeithasol rhyng-gysylltiedig, gweithredu hinsawdd gymunedol ac atebion hinsawdd. Meddu ar rwydwaith sefydledig a chysylltiadau o fewn y gymdeithas Gymreig sy’n berthnasol ac yn ddefnyddiol i Climate Cymru a gwaith grŵp BAME.
 6. Cyfathrebu gwybodaeth sy’n ymwneud â hinsawdd a chyfiawnder cymdeithasol cynnil mewn modd hygyrch a diwylliannol sensitif.

 

Y Broses Ymgeisio

 

 • Dylai pob ymgeisydd lenwi’r ffurflen Cyfle Cyfartal. Sylwch fod y rhain wedi’u gwahanu oddi wrth eich ffurflen gais ar ôl eu derbyn ac nid ydynt yn cael eu rhannu â’r panel llunio rhestr fer neu’r panel cyfweld. https://uk.surveymonkey.com/r/89QJ36Z
  • Dylai pob ymgeisydd lenwi’r ffurflen Cyfle Cyfartal. Sylwch fod y rhain wedi’u gwahanu oddi wrth eich ffurflen gais ar ôl eu derbyn ac nid ydynt yn cael eu rhannu â’r panel llunio rhestr fer neu’r panel cyfweld.
 • Cyflwynwch eich cais trwy e-bost i centre@wcia.org.uk . Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ofynion mynediad er mwyn gwneud cais.
 • Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 9am 12 Chwefror 2024. Byddwn yn anfon cydnabyddiaeth e-bost at bob ymgeisydd. Os na fyddwch yn derbyn cydnabyddiaeth cyn y dyddiad cau, cysylltwch â ni. Ni allwn fod yn gyfrifol am geisiadau nad ydynt yn ein cyrraedd, neu sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau. 
 • Os cewch eich rhoi ar restr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chi’n uniongyrchol. Os cewch eich rhoi ar restr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chi’n uniongyrchol. Cynhelir cyfweliadau cyn gynted â phosibl ar ôl y dyddiad cau. Byddwn yn cyfathrebu ag ymgeiswyr ar y rhestr fer ar amser dymunol i bawb dan sylw.
 • Ni chymerir unrhyw eirda nes bod cynnig cyflogaeth dros dro wedi’i wneud..
 • Bydd ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael eu hysbysu trwy e-bost.

 

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Rydyn ni’n recriwtio! Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Gweithredu yn yr hinsawdd ar draws cymru diweddariadau misol tachwedd 2023

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.