fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Gwelwch bob busnes

Sero Zero Waste

Sero Zero Waste yw siop ddiwastraff gyntaf Casnewydd. Maen nhw’n annog pobl i leihau eu defnydd o blastig drwy gynnig gwasanaeth lle gallant ailddefnyddio'r cynwysyddion plastig sydd ganddynt eisoes, a'u hail-lenwi â hanfodion cartref fel cynnyrch glanhau, ystafell ymolchi a chynnyrch gofal personol, yn ogystal â bwydydd cyflawn. Maen nhw’n gweithio'n agos gyda busnesau lleol hefyd, i annog eu cwsmeriaid i siopa'n lleol gydag isafswm ôl troed carbon. Yn ogystal â gweithredu fel gofod manwerthu, maen nhw’n gweithio'n agos gyda'r gymuned hefyd, yn edrych ar newid ymddygiad, ac yn rhedeg gweithdai a digwyddiadau sy'n annog byw'n fwy cynaliadwy.

 
Pam ydych chi’n pryderu am yr amgylchedd?

Oherwydd bod yr amgylchedd naturiol yn dioddef o ganlyniad i’n hymddygiad, y gellir ei osgoi’n llwyr. Dylai pob un ohonom bryderu am y cyflwr rydym yn gadael ein planed ynddo ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, a’r effaith rydym yn ei chael ar ecosystemau cyfan, sy’n achosi i fywyd gwyllt gael ei beryglu gan ein gweithredoedd.

Pa gamau ydych chi eisiau eu gweld gan ein harweinwyr?

Rhoi mwy o gyfrifoldeb ar archfarchnadoedd, cwmnïau ceir, cwmnïau tanwydd ffosil ac ati i wneud newidiadau i’r ffordd maen nhw’n gwneud pethau, yn ogystal â’r pwysau presennol sy’n cael ei roi ar ddefnyddwyr i ddod o hyd i opsiynau amgen.

Beth sy’n rhoi gobaith i chi ar gyfer y dyfodol?

Yn syml, ein cwsmeriaid. Gweld pobl yn gwneud newidiadau i’w harferion bob dydd i geisio gwneud gwahaniaeth i’r hyn sy’n digwydd i’n hamgylchedd, ac mae sylweddoli nad oes un math unigol o berson sy’n gofalu yn creu ffydd mewn dyngarwch.

Busnesau eraill

Gweld popeth

Gwasanaethau To gwellt a Gwaith Saer Sir Benfro

Green Manatee

Cylchgrawn Woop Woop

Megni / OpenEnergyMonitor

Gweld popeth

Ychwanegu eich busnes

Dywedwch wrth ein harweinwyr sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar eich busnes, a pha gamau sydd eu hangen arnoch i fod yn rhan o’r ateb.

Ychwanegu eich busnes
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.