fbpx Ein targed 14787 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Bod y newid

22 Medi, 2021

Ers agor y Gweithdy Beic Cymunedol ym mis Mai eleni, mae Drosi Bikes wedi adeiladu canolbwynt beicio cynhwysol, hygyrch ac ysbrydoledig yn y gymuned lle mae beiciau’n cael eu hatgyweirio a’u hailgylchu, ac mae pobl yn cael sgiliau uwch ac yn cael eu haddysgu ynghylch cynnal a chadw beiciau a chynaliadwyedd. Gyda chefnogaeth tîm o wirfoddolwyr sy’n tyfu o hyd, maen nhw wedi bod yn troi gwastraff yn doddiant ac wedi ailgylchu ac adnewyddu dros 50 o feiciau wedi’u taflu – mae rhai ohonyn nhw unwaith eto’n padlo’n hapus o amgylch strydoedd Gogledd Cymru!

Gyda’r argyfwng hinsawdd yn dod yn realiti, mae Drosi Bikes yn defnyddio beiciau ac e-feiciau i addysgu, ysbrydoli a grymuso gweithredu yn erbyn Newid Hinsawdd. Mae pan demig COVID-19 wedi cychwyn mudiad beicio ledled y DU, gan roi cyfle i wneud newid go iawn. Mae Drosi Bikes wedi bod yn harneisio’r momentwm hwn, ond mae angen gwneud mwy yn genedlaethol ac yn rhyngwladol i sicrhau bod y newidiadau hyn yn para’n hir. Gall sefydliadau fel Drosi Bikes ddarparu addysg, cefnogaeth ac offer beicio ar lawr gwlad, fodd bynnag, mae angen gwneud gwelliannau yn systematig, ar raddfa fwy er mwyn i’r effaith wirioneddol ddigwydd.

Mae angen ysbrydoli a grymuso unigolion, cymunedau, busnesau a llywodraethau ledled y byd i fod y newid maen nhw am ei weld. Gan ddechrau ar lefel unigol, gall pawb wneud newidiadau bach neu fawr i’w ffordd o fyw a helpu i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd yn y cyfnod yn arwain at COP26 (a thu hwnt). Bydd gweithio gyda’n gilydd yn cryfhau llais ein cenedl ac yn dangos i’r llywodraeth ein bod ni’n poeni ac rydyn ni eisiau newid nawr.

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Fy mhrofiad ‘natur positif’ – Martes martes a fi

Pam mae e-bostio eich gwleidydd lleol yn gwneud i newid digwydd

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.