fbpx

Awel Aman Tawe (AAT)

17 Awst, 2022
Gan Ria Danis

Y llynedd, buom yn ymweld ag Awel Aman Tawe (AAT) lle cyflwynwyd Hwb y Gors – canolfan gelfyddydau ac addysg newydd garbon isel. Dros y 12 mis diwethaf, mae AAT wedi bod yn hynod o brysur yn paratoi ar gyfer yr Wythnos Werdd Fawr. Rydym eisiau dathlu eu gwaith rhyfeddol, sy’n cynnwys:

  • Gweithio gyda nifer o ysgolion er mwyn codi ymwybyddiaeth o ynni a newid hinsawdd, ac annog pobl ifanc i fod yn ‘Ryfelwyr Ynni’. Mae hyn wedi arwain at newidiadau anhygoel! Gostyngodd C02 blynyddol Saundersfoot o 29% a gostyngodd defnydd nwy blynyddol Ysgol Gyfun Caerllion o 20%.
  • Gweithio mewn partneriaeth gydag ‘Energy Sparks’ er mwyn cefnogi ysgolion i fonitro a darganfod sut i leihau eu hynni.
  • Cydweithio ag artistiaid a gwyddonwyr i gyflawni’r prosiect gan gynnwys Mr Phormula – bîtbocsiwr a rapiwr arloesol o Gymru. Mae Mr Phormula wedi bod yn gweithio gyda phlant ysgol i ddylunio raps ar gyfer eu hymgyrchoedd lleihau ynni. Dyma enghraifft o rap a ysgrifennwyd gan Gyngor Ynni Ysgol Gyfun Penyrheol.

In the lead up to GBGW, AAT will be running exciting activities geared at young people. In collaboration with Pembrokeshire Council, AAT are running RASA hydrogen car visits and workshops for local schools.  

  • Prendergast School 26th September 
  • Saundersfoot School 27th September 
  • Lamphey School 28th September 

At Prendergast Primary School, AAT are launching the ‘We are Energy Rappers’ project (27th September), with Ynni Da leading renewable energy experiments (28th Sept) and Year 6 working with Mr Phormula on their Energy Rap (29th Sept). 

More information 

Awel Co-op, is a 4.7MW community wind farm which was commissioned in Jan 2017. It was funded by a £5.25m loan from Triodos Bank and a £3m community share offer. The annual turnover is £1.2m. www.awel.coop 

Egni Co-op develops rooftop solar on schools, businesses and community buildings. It has installed more than 4MWp on nearly 100 sites in Wales.  Egni has raised £4m from a community share offer and £2.12m from the Development Bank of Wales to fund the installs which are ongoing. We save our sites more than £100k in electricity costs/year. All surplus goes into energy education projects in schools working in partnership with Energy Sparks www.egni.coop 

 

Yn y cyfnod cyn yr Wythnos Werdd Fawr, bydd AAT yn cynnal gweithgareddau cyffrous wedi’u hanelu at bobl ifanc. Mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Benfro, mae AAT yn cynnal ymweliadau car hydrogen RASA a gweithdai ar gyfer ysgolion lleol.

  • Ysgol Prendergast Medi 26ain
  • Ysgol Saundersfoot Medi 27ain
  • Ysgol Llandyfái Medi 28ain

Yn Ysgol Gynradd Prendergast, mae AAT yn lansio’r prosiect ‘We are Energy Rappers’ (27ain Medi), gydag Ynni Da yn arwain arbrofion ynni adnewyddadwy (28ain Medi) a Blwyddyn 6 yn gweithio gyda Mr Phormula ar eu ‘Energy Rap’ (29ain Medi).

Mwy o wybodaeth:

Fferm wynt gymunedol 4.7MW yw Awel Co-op a gomisiynwyd ym mis Ionawr 2017. Fe’i hariannwyd gan fenthyciad o £5.25m gan Fanc Triodos a thrwy gynnig cyfranddaliadau cymunedol o £3m. Y trosiant blynyddol yw £1.2m. www.awel.coop

Mae Egni Co-op yn datblygu solar to ar ysgolion, busnesau ac adeiladau cymunedol. Mae wedi gosod mwy na 4MWp ar bron i 100 o safleoedd yng Nghymru. Mae Egni wedi codi £4m o gynnig cyfranddaliadau cymunedol a £2.12m gan Fanc Datblygu Cymru i ariannu’r gosodiadau sy’n parhau. Rydym yn arbed mwy na £100k mewn costau trydan pob blwyddyn i’n safleoedd. Mae’r holl warged yn mynd i brosiectau addysg ynni mewn ysgolion gan weithio mewn partneriaeth ag Energy Sparks www.egni.coop

Efallai hoffwch hwn hefyd

Gweld popeth

Rydyn ni’n recriwtio! Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Cydlynydd Cymunedol BAME Climate Cymru

Gweld popeth

Diogelwch yr hyn rydych yn ei garu

Dywedwch wrth arweinwyr y byd i ddiogelu’r Cymru rydym yn ei charu rhag yr argyfyngau hinsawdd a natur. Anfonwch galon iâ enfawr i’r Senedd i ddangos iddyn nhw yn union pa mor bwysig yw hyn i chi.

Ychwanegu eich llais
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.