fbpx

Wendy Swart

Wendy Swart ydw i, myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor sy'n astudio bioleg forol ac eigioneg. Mae tyfu i fyny yn Namibia wedi dylanwadu ar y ffaith rwyf syrthio mewn cariad â natur a systemau'r ddaear a sut maen nhw'n rhyngweithio â'i gilydd. Mae'r allgymorth a'r rhyngweithio gan amgueddfeydd hanes natur a gwyddonwyr naturiol fel plentyn wedi helpu mi sylweddoli pa mor bwysig yw'r byd rydyn ni'n byw ynddo. Dyma pam rwy'n angerddol am allgymorth ac addysg ynghlyn a newid hinsawdd.

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH YW EIN ARWEINWYR YMA MEWN CYMRU, Y DU AC O AMGYLCH Y BYD ANGEN EI WNEUD I DDATRYS NEWID HINSAWDD?

Mae angen iddynt wirioneddol fwrw ymlaen gyda’g eu “polisïau”. Maent yn gwneud addewidion gwag yn y pen draw jest er mwyn plesio’r bobl sy’n pwyso am newid, gan obeithio y byddwn ni’n anghofio.

Un ffordd y gallai arweinwyr gael eu gwthio i newid yw cynnal seminar neu weithdy sy’n eu addysgu nhw am newid hinsawdd. Ar y pwynt hwn rwy’n teimlo bod y term newid hinsawdd newydd wedi dod yn rhywbeth maent yn ei glywed ond ddim yn ei ddeall, maen nhw wedi dod yn ddideimlad i’r gair. Yr unig ffordd y byddan nhw gwirioneddol yn poeni yw os maent yn deall yr effaith difrifol y gall newid hinsawdd ei chael.

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LYSGENNAD AR RAN CLIMATE CYMRU?

Fy mhrif nod yw cyfrannu at yr ymateb i argyfyngau hinsawdd. Unai drwy allgymorth i’r cyhoedd neu i gael llunwyr polisi i ddeall pam y gall hinsawdd ansefydlog achosi problemau i gymunedau arfordirol a bywyd gwyllt.

Mae’r byd naturiol yn cael ei golli oherwydd newidiadau rydyn ni fel bodau dynol wedi’u hachosi. Os gallaf eu helpu mewn unrhyw foffrd, byddai hynny’n mond yn fy’n ngwthio i wneud mwy. Yn yr ystyr yma mae’r gweithred lleiaf efo’r potensial i gael effaith mwy.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLIO RHAID I NI EI WNEUD I DDYLANWADU AR NEWID GWIRIONEDDOL?

Llunwyr polisi yw’r bobl sydd â’r potensial mwyaf dros weithredu newid. Mae rhaid iddynt diweddaru polisïau er mwyn lleihau effaith y pethau sy’n achosi newid hinsawdd mewn ffyrdd sy’n cynnwys bod yn fwy cynaliadwy fel gwlad yn ei gyfan. Er enghraifft, cael mwy o fannau gwarchodedig gwyrdd, fel corstir, sy’n sinc carbon da. Syniad arall yw cael gwerth dychwelyd mewn poteli. Fel hyn mae pobl yn fwy tebygol o gael gwared ar y boteli plastig yn gywir.

Y peth arall yw bod angen cael allgymorth gwell i’r holl genedlaethau yng Nghymru.

BETH SY'N GWNEUD EICH OBEITHIOL AM Y DYFODOL WRTH FEDDWL AM NEWID HINSAWDD?

Yr unig beth sy’n fy nghadw’n optimistaidd ar gyfer y dyfodol yw bod newid yn bosibl, ond dim ond os rydym ni’n gweithio gyda’n gilydd ledled y byd.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth
Ambassador - No photo available

Mark Powney

Jennifer

Patrick

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.