fbpx

Uwe

Mae Uwe yn 63 oed, yn briod ac wedi ymddeol o’r heddlu yn 2007. Ar ôl gadael yr ysgol, dechreuodd weithio gyda Thyssen GB ltd fel peiriannydd cynllunio prentis. Ar ôl ennill ei gymhwyster OND ac ar ôl gweithio gyda'r cwmni am y cyfnod hwnnw, ymunodd â'r heddlu ym 1979. Ar ôl iddo ymddeol, allfudodd gyda'i wraig i Seland Newydd, lle’r aethant ati i adfer perllan oedd wedi bod yn segur am 25 mlynedd ac a gafodd ei phlannu ym 1887 gan y sefydlwyr Ewropeaidd cyntaf, Teulu'r Deon. Gyda'i gilydd, fe wnaethant adeiladu tŷ unllawr cynaliadwy ar yr eiddo, a daethant yn hunangynhaliol o ran bwyd a rhedeg yr eiddo.

Gwelwch bob llysgenhadon
Ambassador - No photo available

Ar ôl deng mlynedd yn Seland Newydd, fe’u denwyd yn ôl i’r DU gan eu hwyrion a’u hwyresau. Nid oeddent eisiau colli eu gweld yn tyfu i fyny a bod yn rhan o’u bywydau. Ers dychwelyd i’r DU, maen nhw wedi prynu tŷ llai, wedi gwerthu dau gar ICE a beic modur, ac wedi penderfynu torri i ffwrdd o’r traul drwy beidio â phrynu mwy o ddillad neu ddodrefn newydd, oni bai eu bod yn gwbl angenrheidiol. Nid ydynt yn dilyn ffasiwn rhagor, gan brynu dim ond y pethau y gellir eu holrhain, ac sy’n lleol ‒ a’r pethau sydd eu hangen ac nid y pethau maen nhw’u heisiau. Maen nhw’n buddsoddi mewn 34 Erw o dir er mwyn ei adfer i natur, a darparu mynediad i hamdden, bwyd a ffrwythau i’r gymuned yn y pen draw. Mae Uwe wedi astudio Newid Hinsawdd ers dwy flynedd bellach, ac mae’n gobeithio defnyddio’r wybodaeth hon i addysgu pobl sy’n ymweld â’r tir yn ystod ac ar ôl iddo gael ei gwblhau. Mae’n ysgrifennu’n weithredol ar ‘We Don’t Have Time’.

YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Mae llawer o bolisïau/cymhellion sy’n cael eu portreadu fel mentrau gwyrdd, ond pan fydd rhywun yn edrych i mewn iddynt, nid ydynt yn esbonio beth oedd yr amcan, gan wastraffu miliynau o bunnoedd ac effeithio ar ein hinsawdd. Mae angen ymgynghori’n briodol, ac mae angen ceisio barn arbenigol, fodd bynnag gan wirfoddolwyr yn hytrach nag ymgynghorwyr drud sy’n tueddu i fod â buddiannau breintiedig. Hefyd, mae angen iddynt addysgu’r cyhoedd am ganlyniadau’r penderfyniadau maen nhw’n eu gwneud, a gwneud newid yn yr hinsawdd yn fwy gweladwy iddynt drwy’r cyfryngau.

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

Gobeithio y gallaf helpu i wella ein byd, dyma’r unig un sydd gan ein plant a’n hwyrion, eu powlen pysgod aur nhw yw hi, ac mae angen ei chadw’n lân ac yn gynaliadwy i oroesi.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Mae angen i bobl ddod at ei gilydd, mae’r pŵer sydd ganddynt yn anorchfygol, gyda’i gilydd, gallant sicrhau newid, ond er mwyn gwneud hyn, mae angen iddynt fod yn ymwybodol o’r argyfwng hinsawdd rydym ynddo. Nid yw’r mwyafrif yn ymwybodol – maen nhw wedi datgysylltu’n llwyr oddi wrth y realiti, gan eu bod ddim ond yn gweld beth mae’r uwch-bwerau’n ei ddangos iddyn nhw. Mae’n rhaid dweud y gwir wrthynt, a’u haddysgu ynghylch canlyniadau pob penderfyniad a wnânt. Mae Cardiau Credyd mor fach, ond bob tro maen nhw’n cael eu defnyddio ar eitemau nad ydyn nhw’n hanfodol, maen nhw’n gwario dyfodol ein plant a’n hwyrion.

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMISTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Rwyf yn gweld newidiadau cadarnhaol, gobeithio y byddant yn dod mewn pryd, gan fod amser yn rhywbeth nad oes gennym lawer ohono.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Stuart Bain

Lily

Imogen

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.