fbpx

Tony

Mae Tony yn 83 oed, gyda dau fab a thri o wyrion ac wyresau. Mae wedi gwneud llawer o swyddi dros ei fywyd, gan gynnwys gweithio fel cogydd mewn bwyty llysieuol. Mae'n ddinesydd yr Unol Daleithiau, ar ôl ymfudo yno yn y 60au. Mae Tony wrth ei fodd yn beicio antur, ac mae wedi bod ar draws y byd ond erbyn hyn, mae’n byw ym Mharc Cenedlaethol Southdowns yng Ngorllewin Sussex.

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Mae’n rhaid iddynt annog beicio drwy adeiladu llwybrau beicio diogel ym mhobman, trethu’n drwm ar ddefnyddio ceir preifat, a defnyddio’r refeniw i roi cymhorthdal i drafnidiaeth gyhoeddus.

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

Rwyf eisiau annog pobl i feicio a gwneud antur ohono. Mae gen i sawl beic a threic gyda moduron trydan.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Mae’n rhaid inni arafu’r cyflymder y mae llawer o bobl yn gyrru – bydd hyn yn eu hannog i fod yn fwy ymwybodol o eraill. Dylent gydnabod hefyd, bod gorddefnyddio ffonau clyfar yn arwain at ymddygiad caethiwus.

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMISTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Ar hyn o bryd, ‘dwi ddim yn optimistig, gan fod y rhan fwyaf o bobl yn gwadu bod problem, ac mae’r llywodraeth yn gwybod y byddai lleihau CO2 yn sylweddol mewn gwirionedd yn golygu lleihau teithio ar awyren, defnyddio ceir, gorddefnyddio aerdymheru a gwresogi – nid yw’r holl bethau hyn yn debygol o ennill pleidleisiau iddynt.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Andrew Law Pryce

Ambassador - No photo available

Ryan

Maham

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.