fbpx

Tomiwa

Mae Tomiwa Oluwajuwon yn fyfyriwr gradd Meistr o Brifysgol Bangor, Gogledd Cymru, a anwyd yn Nigeria. Mae'n frwdfrydig dros newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd amgylcheddol (NDCau 13 a 15). Mae wedi gwirfoddoli gyda, ac ar gyfer, nifer o sefydliadau a phrosiectau amgylcheddol, yn y drefn honno, gan gynnwys Aula Verde yn Sbaen, GreenWithGrin yn Nigeria. Ar hyn o bryd, mae'n llysgennad byd-eang Youth4Nature, lle mae'n cymryd rhan weithredol mewn arwain Atebion seiliedig ar Natur a gweithredoedd ymgyrchu yn erbyn y newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â rhoi lleisiau i gyd-selogion sy'n gwneud yn wych yn yr un mudiad yn fyd-eang dros wella’r hinsawdd a’r amgylchedd cynaliadwy drwy rannu eu straeon. Mae ei yrfa ym Maes Coedwigaeth wedi bod yn allweddol o ran arwain platfformau addysgol ar bwysigrwydd ehangu sylfaen goedwigoedd fyd-eang a lleol a dal a storio carbon i strategaethau CCMA (lliniaru ac addasu newid yn yr hinsawdd).

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Mae addysg yn hanfodol i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.  Er bod addysg yn  cynyddu dealltwriaeth pobl am effeithiau cynhesu byd-eang a’r newid yn yr hinsawdd, mae hefyd yn dangos iddynt sut i greu ‘gwrth-effeithiau’ i leihau effeithiau Newid Hinsawdd. Yn y cyfamser, yn ôl adroddiadau, mae lefelau isel o wybodaeth o hyd am newid yn yr hinsawdd yn fyd-eang. Mae hyn yn fy arwain i ddweud bod angen i’n harweinwyr leddfu’r lefelau isel hyn o wybodaeth drwy gefnogi grwpiau eiriolaeth ar yr hinsawdd, cynnwys elfennau o astudiaethau newid yn yr hinsawdd mewn cwricwla addysg, a grymuso’r boblogaeth i gymryd rhan yn NDC 13. Serch hynny, mae’n rhaid llunio a gweithredu’r polisïau cywir ar bob graddfa ofodol.

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

I gynnig fy llais a’m gweithredoedd i’r targed o greu amgylchedd byd-eang cynaliadwy sy’n rhydd o afael niweidiol newid yn yr hinsawdd, wrth i mi arwain newidiadau cadarnhaol yng Nghymru yn gyntaf, ac yna, ar lefel fyd-eang.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Rwyf wedi credu bob amser, bod newid yn dechrau gyda chi a fi. Mae cydnabyddiaeth a chymorth bychan yr unigolyn i’r mudiad hwn yn erbyn cynhesu byd-eang a’r newid yn yr hinsawdd yn gwneud gwahaniaeth mawr. Yn y cyfamser, mae’n rhaid i’r cymorth a’r camau gweithredu hyn fod yn fwriadol, a chael eu hanelu bob amser at greu gwahaniaethau cadarnhaol, ac nid fel arall. Er y dylai’r llunwyr polisi gael eu hannog yn fwy i osod gwell cyflymder yn y mudiad, dylem ninnau fel dinasyddion fod yn fwy parod i ddilyn y cyflymder. Ac mae’r cyflymder yn torri ar draws pob un o’n hymdrechion bob dydd, yn ein hymgysylltiadau bob dydd â’r amgylchedd. Cadwch y cyfan yn gynaliadwy!

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMISTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Nid yw’r dyfodol yn dechrau yfory, mae’n dechrau heddiw! Mae ein gweithredoedd a’n diffyg gweithredu heddiw yn penderfynu beth yw’r dyfodol. Felly, rwy’n obeithiol, gan fod ein diffyg gweithredu fel pobl yn dechrau cael ei wirio a’i herio’n sylweddol gan weithredoedd gweithredol a chynaliadwy nifer o grwpiau eiriolaeth newid hinsawdd a mudiadau rhyngwladol eang, sy’n dechrau creu polisïau a chytuniadau cynaliadwy i gadw (hinsawdd) ein byd dan reolaeth.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Khaled Abdullah Abu Ertaimeh

Rob

Ambassador - No photo available

Elizabeth Mutch

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.