fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais
Llysgenhadon ifanc

Sam

Mae Sam yn fyfyriwr blwyddyn 11 o Rydaman. Mae'n weithredydd hinsawdd, ac mae wedi bod yn rhan o'r mudiad streic ieuenctid ers blwyddyn neu ddwy. Mae hyn wedi arwain iddo fod yn aelod o UKSCN Wales (United Kingdom Student Climate Network Wales), sy'n gwneud llawer o waith cydlynu’r mudiad ar lefel ranbarthol, ochr yn ochr â phethau eraill, fel hustyngau cyn etholiadau'r Senedd, a threfnu ymgyrch i annog pobl ifanc i bleidleisio. Mae’n wirfoddolwr ar gyfer yr ymgyrch lwyddiannus Teach the Future hefyd, sydd â’r nod o ddiwygio'r system addysg i fod yn fwy seiliedig ar yr argyfwng hinsawdd a'r argyfwng ecolegol.

Gwelwch bob llysgenhadon
Yn eich barn chi, beth sydd angen i'n harweinwyr yma yng Nghymru, y DU ac ar draws y byd ei wneud i ddatrys newid yn yr hinsawdd?

Gweithredu Bargen Newydd Werdd yn llawn, a datgarboneiddio’r economi’n llwyr erbyn 2030, drwy reoleiddio’r economi, arferion trethu a thargedu buddsoddiad, a thrwy sicrhau bod gweithredu rhyngwladol yn digwydd hefyd. Darparu mwy o gymorth i’r rheiny yn y de byd-eang hefyd, i’w helpu i ddatblygu eu heconomïau gwyrdd a hefyd, i sicrhau bod yr effeithiau y mae’r de byd-eang yn eu teimlo yn sgil newid yn yr hinsawdd yn cael eu lliniaru.

Pam ydych chi wedi dod yn llysgennad Climate Cymru?

Rwy’n teimlo’n gryf iawn am yr hinsawdd, ac yn teimlo bod COP26 yn gyfle delfrydol i ddylanwadu ar uchelgeisiau a thargedau’r llywodraeth ar lefel domestig a rhyngwladol.

Fel cenedl, beth ydych chi'n teimlo sydd angen i ni wneud i ddylanwadu go iawn ar newid?

Arwain drwy esiampl ac fel y soniais o’r blaen, datgarboneiddio erbyn 2030, a gweithredu gweddill y fargen newydd werdd.

Beth sy'n eich gwneud chi’n optimistig ar gyfer y dyfodol o ran newid yn yr hinsawdd?

Rwy’n credu bod y genhedlaeth ieuenctid bresennol yn chwarae rhan fawr yn yr hinsawdd. Maen nhw’n cymryd llawer mwy o ran na chenedlaethau blaenorol, a allai wella hyd yn oed yn fwy drwy ddiwygio addysg.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Lowri

Ambassador - No photo available

David

Evie

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.