fbpx

Salamatu

Mae Dr Salamatu J. Fada - yn Wyddonydd Cadwraeth ac Addysgwr a anwyd yn Nigeria, sy'n byw ym Mangor Gwynedd, y Deyrnas Unedig. Mae'n Berchennog ac yn Brif Ymgynghorydd JAVS Environmental Care Ltd.(www.javscare.org), cwmni o Nigeria sy'n canolbwyntio ar ddatrys problemau Cadwraeth ac Amgylcheddol, ac ar sicrhau ansawdd bywyd uchel a chymunedau cynaliadwy yn Nigeria ac yn fyd-eang. Mae'r cwmni'n ymgynghori ar gyfer Busnesau, Llywodraethau, Sefydliadau ac Unigolion ar Gadwraeth a Diogelu'r Amgylchedd, ac yn canolbwyntio ar feysydd penodol fel Rheoli Gwastraff, Addysg ar Newid yn yr Hinsawdd, Cadwraeth Bywyd Gwyllt a Rheoli Ardaloedd Gwarchodedig, Cadwraeth ar Sail Tystiolaeth a GIS/Synhwyro o Bell.

Gwelwch bob llysgenhadon

Mae Dr Salamatu yn cymryd rhan weithredol fel gwirfoddolwr ym maes cadwraeth bywyd gwyllt hefyd. Hi oedd arweinydd Prosiect Gwynedd Wyrddach, dan arweiniad Undeb Myfyrwyr Bangor, ac mae hi wedi cyfrannu at, a goruchwylio gwahanol weithgareddau, gan gynnwys cael gwared â’r Rhododendron ymledol ym Mharc Cenedlaethol Eryri yng Ngogledd Cymru, gwaith cynnal a chadw cyffredinol ar warchodfeydd, gan gynnwys clirio llwybrau, chwyn gwrychoedd a chasglu sbwriel yng Nghronfa Natur Ymddiriedolaeth Natur Eithinog Gogledd Cymru, yn ogystal â glanhau traethau yn, ac o gwmpas, Gogledd Orllewin Cymru, y DU. Ar hyn o bryd, mae hi’n Aelod o’r Grŵp Asesu Arbenigol, y rhestr Werdd IUCN ar gyfer Nigeria, yn wirfoddolwr yng Ngholeg Adolygu CEEDER, Cydweithio ar gyfer Tystiolaeth Amgylcheddol y DU, yn Gynullydd Clymblaid Cadwraethwyr Bioamrywiaeth Nigeria (CNBC), ac yn sylfaenydd a Chyfarwyddwr Gweithredol Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru.

YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Bod yn rhan o’r gwaith o weithredu (NDC 13): gwneud polisïau hinsawdd deallus, codi ymwybyddiaeth, addysgu’r bobl.

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

Cyfrannu fy llais i fynd i’r afael â’r ymdrech i liniaru effaith newid yn yr hinsawdd yng Nghymru yn gyntaf, ac yn fyd-eang.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Mae angen i lunwyr polisi fod ar flaen y frwydr newid yn yr hinsawdd. Hefyd, mae angen gwneud mwy i godi ymwybyddiaeth ac i addysgu poblogaeth Cymru am effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMISTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Mae hanes wedi dangos i ni fod dylanwad dynol yn cael effaith, p’un a ydynt yn gadarnhaol neu’n negyddol.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Lettie

Lucy Meredith

Stuart Bain

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.