fbpx Ein targed 13664 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Rob

Mae Rob yn wreiddiol o Borthcawl, ac mae wedi bod yn byw yng Nghaerdydd nawr ers 14 mlynedd. Mae wedi byw wrth lan y môr erioed, ac wedi caru'r môr a diwylliant lan y môr erioed. Mae'n byw gyda'i bartner sydd hefyd o dref ger lan y môr – mae hi’n dod o Wareham yn Dorset. Mae ei gi o'r enw Britney yn nerfus o amgylch pobl, felly maen nhw wrth eu bodd yn mynd o ganol y ddinas ac yn mynd i gerdded ar y mannau gwyrdd heb eu datblygu, ac i’r coedwigoedd a'r caeau gerllaw. Mae gyrfa Rob ym maes tai a digartrefedd, ac mae'n gweithio i elusen o'r enw Tai Pawb sy'n hyrwyddo cydraddoldeb mewn tai yng Nghymru.

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Mae angen inni greu cymdeithas ac economi sy’n perfformio i wella iechyd a lles pobl. Drwy bolisïau sy’n datgymalu’r “model defnyddio” presennol ac sy’n ei ddisodli â model economaidd a fydd yn cymell diogelwch a chydraddoldeb i’r rheini sy’n debygol o gael eu taro waethaf gan newid yn yr hinsawdd. Ni allwn barhau i adael i’r cyfrifoldeb am newid yn yr hinsawdd gael ei unigoli. Mae angen inni greu cymdeithas ac economi sy’n perfformio i wella iechyd pobl, ac mae cyfraniad aelwydydd at newid yn yr hinsawdd yn gyfran fach iawn o’i chymharu â gweithgaredd busnesau mawr sy’n ein cyflymu tuag at ymyl y clogwyn mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth. Ac ni allwn ofni arwain, ni allwn adael i’r pŵer i weithredu orwedd gyda chwmnïau’r sector preifat. Hyd yn oed ar ôl cyfrannu’n anghymesur at y llanastr hwn, bydd rhai cwmnïau yn parhau i geisio mwyhau eu helw bob amser. O’r herwydd, ni ellir dibynnu arnynt i wneud unrhyw beth heblaw am esgus cefnogi’r broblem a pharhau i fytholi a bwydo’r model economaidd o ddefnyddio ar yr un pryd. Mae’n rhaid inni gynllunio economi sy’n seiliedig ar arferion cynaliadwy; rydym angen pŵer llunio polisi a dewrder i ddefnyddio mesurau gorfodi, sancsiynau a gwaredu, i wneud i hyn ddigwydd. Mae angen inni ddechrau siarad am y newid yn y system sydd ei hangen i siarad am yr argyfwng newid yn yr hinsawdd. Os yw Covid wedi dysgu unrhyw beth i ni, fel cymdeithas, nid ydym yn barod ar gyfer digwyddiadau amgylchedd allanol anhrefnus a phan fyddant yn digwydd, mae cymdeithas yn dechrau syrthio ar wahân gyda chynrychiolaeth anghymesur o grwpiau gwarchodedig ymhlith y rheini yr effeithir arnynt waethaf. Mae angen newid systemau arnom, i sicrhau nid yn unig ein bod ni’n newid ein cwrs tuag at newid yn yr hinsawdd ond hefyd, ein bod ni’n cynyddu’r rhwyd diogelwch cymdeithasol i bobl yng Nghymru. Mae angen i ni ganolbwyntio ar y symbiosis o newid ein cwrs a chynyddu’r rhwyd ddiogelwch – dylai ein gwaith ddechrau yn y maes hwn.

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

Rwy’n credu’n gryf bod mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn broblem gwbl wleidyddol. Rwyf yma i helpu i rymuso ein harweinwyr i gymryd y camau angenrheidiol yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Mae’n rhaid inni wneud safiad gwleidyddol yn erbyn arferion busnes anghynaliadwy, sy’n gosod esiampl i’r gymuned ryngwladol. Mae angen inni fuddsoddi mewn pobl a fydd yn cael eu heffeithio’n negyddol gan newid yn y system, ac rydym angen i bobl gael eu hailhyfforddi a’u hadleoli, i’n helpu i osgoi ein trywydd tuag at newid yn yr hinsawdd.

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMISTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Grym yr ieuenctid, llais arweinwyr y dyfodol. Mae angen inni wrando arnynt, a chreu atebion gyda’n gilydd.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Carys Hopkins

Jane Davidson

Therese Maria

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.