fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Rachel Auckland

Rwyf yn fy 60au ac wedi bod yn ymgyrchu ar faterion amgylcheddol ers darllen llyfr Rachel Carson, Silent Spring yn 11 oed. Fel mam sengl ifanc yn yr 1980au bûm yn gwersylla ar Gomin Greenham yn protestio yn erbyn arfau niwclear. Graddiais mewn Astudiaethau Cymdeithasol yn 1995 ar ôl astudio rôl merched yn y mudiad protest ffyrdd ar gyfer fy nhraethawd hir.

Gwelwch bob llysgenhadon

Rwyf wedi gweithio ers blynyddoedd lawer ym maes amrywiaeth a chynhwysiant yn sector yr amgylchedd. Yn 2005 graddiais gydag MA mewn Eiriolaeth Datblygu Cynaliadwy ac ers hynny rwyf wedi gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel Cydlynydd Partneriaeth Natur Leol Ceredigion.

Rhaid i’n harweinwyr atal dinistrio amgylcheddau naturiol trwy ddatblygu anghynaliadwy a rhoi deddfwriaeth gref ar waith i amddiffyn ein cyfalaf naturiol. Rhoi diwedd ar ddibyniaeth ar danwydd ffosil a rhoi’r gorau i fewnforio pren i danio ein gorsafoedd pŵer. Yr wyf wedi fy syfrdanu gan wyrth esblygiad ac yn arswydo wrth feddwl bod y rhywogaeth ddynol, yn ein haerllugrwydd, yn bygwth dinistrio’r union fywyd y tarddodd pawb ohono ac yr ydym i gyd yn dibynnu arno. Mae newid hinsawdd yn un o lawer o bwysau a achosir gan ddyn ar fyd natur y mae’n rhaid inni fynd i’r afael â hwy os ydym am gael siawns o osgoi colli 1/6ed o’n bywyd gwyllt gwerthfawr o fewn ein hoes! Fel un o genhedloedd cyfoethocaf y byd, gyda hanes hir o ddatblygiad diwydiannol, mae gennym ddyletswydd i newid ein ffordd o fyw. Rwy’n fodlon gwneud beth bynnag sydd o fewn fy ngallu i ddod â’r neges hon adref. Rhaid inni sicrhau bod pawb yn deall yr angen i roi natur o flaen buddiant dynol, i roi ein gwahaniaethau i’r neilltu a chydweithio, i ddod o hyd i ffyrdd cadarnhaol ymlaen, ac i greu atebion sy’n seiliedig ar natur yn hytrach na cheisio atebion technolegol. Mae Llywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, yn gyson yn adeiladu consensws a llu o ddeddfwriaeth a fydd yn ein galluogi ni fel cenedl fach i wneud gwahaniaeth mawr i leihau allyriadau ac addasu i effeithiau anochel newid yn yr hinsawdd yn ei chyffiniau ac o’i chwmpas. y byd.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Roy

Ambassador - No photo available

Cathy

Stuart Bain

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.