fbpx

Patrick

Mae Patrick yn dechnegydd labordy meddygol yn byw yn ardal Ngai sydd yn is-sir Oyam, yn ogledd Uganda. Cafodd ei effeithio'n fawr gan ryfel cartref Byddin Ymwrthedd yr Arglwydd am y cyfnod o 30 mlynedd gan adael pobl â datblygiad gwan, adferiad ar ôl gwrthdaro gwan, ac dulliau cadwraeth amgylcheddol, lle lladdwyd llawer o ddioddefwyr rhyfel (plant, merched yn eu harddegau, bechgyn, menywod, gweddwon, plant amddifad a'r henoed). Gadawodd rhai eu cartrefi a gorfodwyd hwy i aros mewn llefydd â disgrifwyd fel gazetted o'r enw gwersylloedd wedi'u dadleoli'n fewnol am nifer o flynyddoedd wrth adael eu cartrefi yn foel heb unrhyw weithgareddau economaidd fel ffermio cynaliadwy.

Gwelwch bob llysgenhadon
PARHAD

Arweiniodd hyn at lefel uchel o HIV a chlefydau cysylltiedig eraill ynghyd a throseddau uchel, tlodi, anllythrennedd, beichiogrwydd mewn pobl ifanc yn eu harddegau, llafur mewn plentyndod a chyfraddau uchel o ddiweithdra. Hyd yn oed ar ôl diwedd y rhyfel, bu dirywiad mewn cynhyrchiant amaethyddol. Roedd tlodi a diffyg ymwybyddiaeth o newid hinsawdd yn golygu bod llawer o bobl yn ymwneud â llosgi planhigfeydd mawr o goed naturiol i fewn i siarcol i’w gwerthu er mwyn ariannu bwyd i roi ar y bwrdd i’r teulu ac i dalu costau meddygol.

Effeithiodd hyn yn enfawr ar amgylchedd a phatrwm hinsawdd gogledd Uganda. Oherwydd hyn, dechreuodd bobl fynd trwy gyfnodau o sychder hir. Mae achos i’w drafod eleni (2020-2021) lle mae llawer o ffermwyr gyda ffermydd raddfa bach wedi cael ychydig neu ddim o gyfle ffermio oherwydd patrwm glawiad prin ac weithiau llifogydd. Wrth i mi edrych a deall y holl ddigwyddiadau oedd yn digwydd o fy mlaen, sylweddolais fod angen i mi sefyll i fyny a siarad allan a dweud na i ddatgoedwigo. Er mwyn cyfrannu at hyn rwyf yn cynnal sesiynau ymwybyddiaeth a sensiteiddiad newid hinsawdd sy’n canolbwyntio ar ieuenctid, gan gofleidio’r anghenion i blannu mwy o goed i achub y rhywogaethau sydd mewn perygl yn ein hamgylchedd. Mi wnaeth hyn i gyd fy ysbrydoli i fod yn actifydd dan arweiniad ieuenctid i eiriol dros economi sy’n wyrdd a craff.

YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Rhaid rhoi mwy o ymwybyddiaeth a sensiteiddio’r grŵp targed cywir sy’n cynnwys y nifer fwyaf o bobl yn y byd; pobl ifanc. Rhaid i hwn fod yn ddull ymarferol heb lawer o theori. Rhaid i bob ieuenctid wybod eu bod angen plannu o leiaf 100 o goed cyn iddynt gyrraedd 30 oed.

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD I CLIMATE CYMRU?

I ddod a dealltwriaeth isel o newid hinsawdd â datgoedwigo i ben. I gofleidio’r defnydd o ffynhonnellau ynni adnewyddadwy, er enghraifft, solar, ymhlith pobl ifanc. Hefyd, i ddod â phob pobl ifanc yn fyd-eang i gofleidio’r anghenion i blannu miloedd o goed er mwyn achub bywydau â’r amgylchedd.

BETH SY'N GWNEUD CHI'N OPTIMISTIG AM Y DYFODOL WRTH FEDDWL AM NEWID HINSAWDD?

Yn seiliedig ar yr hyn sy’n digwydd, os na fyddwn yn dod â hyn i ben rwan byddyn yn colli’r rhywogaethau harddaf sydd gennym yn y byd, gan gynnwys bodau dynol. Er hynny, os rydym i gyd yn dewis i gofleidio i ddod a newid hinsawdd i ben nawr yna bydd gennym fyd hardd gyda rhywogaethau arwyddocaol ac economi’r byd sydd yn wyrdd.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Imogen

Gethin

Leo

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.