fbpx

Mary

Peiriannydd a ffisegydd o Brydain yw Mary Gillie, ac mae hi wedi symud o le i le ond nawr, mae hi’n ddigon ffodus i fyw ar gyrion Eryri. Mae hi'n angerddol dros wneud i dechnoleg weithio i'r blaned ac i bobl. Mae hi’n treulio llawer o'i hamser yn gweithio tu ôl i'r llenni i geisio gwneud y diwydiant trydan yn fwy gwyrdd ond hefyd, yn cefnogi'r rheiny sy'n agored i niwed. Cafodd ei magu i ofalu am yr amgylchedd, mae ei mam wedi gweithredu ar ei hegwyddorion. Yn ei hamser hamdden, mae hi wrth ei bodd yn rhedeg yn y bryniau neu'n cerdded mewn coedwigoedd. Mae hi wrth ei bodd yn garddio, ond mae'n gwneud iddi weld faint mae ein tywydd yn newid erbyn hyn.

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Mae’n rhaid i atal newid yn yr hinsawdd fod yn flaenoriaeth allweddol ym mhob penderfyniad sydd yn cael ei wneud ym mhob adran ym mhob haen o lywodraeth. Bydd hyn yn helpu llawer o flaenoriaethau eraill hefyd! Ochr yn ochr â hyn, mae’n rhaid i ni wneud iddo ymddangos yn bosibl, a newid meddylfryd ac arferion pobl.

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

Rwyf eisiau rhannu’r hyn rwyf wedi’i ddysgu yn fy ngyrfa a fy nghariad at yr amgylchedd, a rhannu’r weledigaeth o sut y gallem gael lle llawer gwell i bawb drwy fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Hoffwn weld Cymru’n gosod yr esiampl, a dangos sut y gellir cynnwys atal newid yn yr hinsawdd ym mhob penderfyniad, a gweithio gyda rhanbarthau Lloegr a’r Alban yn arbennig, a rhannu profiadau.

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMISTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Bod pobl yn dal ati i roi cynnig arni.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Paul Evans

Laura Jackson

Ambassador - No photo available

Mark Powney

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.