fbpx

Lettie

Mae Lettie yn un o sylfaenwyr Chomuzangari Woman's Co-operative. Mae Chomuzangari yn sefydliad grymuso menywod sydd wedi’i leoli yng Nghymru, ond sy’n gweithio yn Zimbabwe. Yn Zimbabwe, mae newid yn yr hinsawdd yn achosi i dymhorau newid yn barod, ac mae gwaith Lettie yn y trydydd sector wedi dangos iddi nad yw newid yn yr hinsawdd yn freuddwyd wael, ond yn rhywbeth go iawn.

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Nid yw newid hinsawdd yn rhywbeth y gellir ei gyflawni gan nifer fechan o wledydd datblygedig. Dylai gwledydd datblygedig a gwledydd sy’n datblygu gydweithio fel un.

(1) Drwy gefnogi mentrau addysg sy’n hyrwyddo’r chwyldro gwyrdd a’r newid mewn ymddygiad sy’n gysylltiedig â’r amgylchedd.

(2) Er mwyn gwella’r broses o gynyddu capasti cymunedau, dylai ymwybyddiaeth ddechrau o lawr gwlad.

(3) Mae’n rhaid atgoffa ein harweinwyr heddiw bod cenhedlaeth y dyfodol yma gartref yng Nghymru. Rydym yn dadlau drostynt, ac maen nhw’n rhoi’r un neges i ni. Gadewch i ni beidio ag anghofio’r dyfodol rydyn ni eisiau a’r dyfodol mae Megan eisiau.# PASS IT ON

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

Rwy’n angerddol am newid yn yr hinsawdd, dwi ddim yn siŵr a oes digon o ymwybyddiaeth mewn ysgolion, ar bosteri, ac mewn addysg gynradd ac uwchradd. Mae angen inni wneud mwy. Mae gennym tua thri mis a hanner i fynd. Rwy’n credu y gallwn wneud mwy rhwng nawr a hynny.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Fel cenedl, mae angen i ni siarad mwy amdano. Dylai’r Senedd fod yn fwy rhagweithiol. Dylid cael rhaglenni sydd wedi’u neilltuo ar gyfer COP 26 a’r uwchgynhadledd yn Glasgow. Rwy’n sylweddoli bod popeth wedi cael ei fwrw i’r cysgod gan Covid. Dylai pobl ifanc fod o flaen y gad yn hyn i gyd, yn arwain y dadleuon. #PASS IT ON

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMISTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Mae’r ffaith bod y byd i gyd yn eistedd gyda’i gilydd mewn un lle yn trafod un ateb, a sut i fynd i’r afael ag ef, yn un cam ymlaen.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Ellie

Stuart Bain

Rhodri Davies

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.