fbpx Ein targed 15228 o 10,000 Ychwanegwch eich llais

Ize

Mae Ize yn wyddonydd Pridd ac Amgylcheddol, yn ymchwilydd lliniaru newid yn yr hinsawdd, yn addysgwr ac yn eiriolwr iechyd y cyhoedd, a anwyd yn Nigeria. Mae hi’n ymchwilydd doethurol ym Mhrifysgol Bangor, ac yn gyd-arweinydd 3rd Sector Support Africa (3SA); sefydliad Strategaeth, Datblygu a Chymorth sy'n ymroi i ddarparu atebion arloesol a chynaliadwy i chwaraewyr yn y trydydd sector ar draws meysydd thematig. Mae hi’n eiriolwr brwd dros gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy, yn enwedig Grwpiau Datblygu Cynaliadwy 1, 2, 3, 4 a 13. Mae rhywfaint o'i hymchwil wedi canolbwyntio ar archwilio economi maetholion cylchol ar draws y meysydd rheoli gwastraff ac amaethyddiaeth. Mae Ize yn gysylltiedig â NCIC (Nigeria Climate Innovation Centre) hefyd ar nifer o raglenni ar wahanol gamau, ac mae hi’n aelod o Gymdeithas Gogledd Affrica (NWAS).

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Parhau i gefnogi trafodaethau drwy weithredu, a chynyddu ymdrechion ar y cyd tuag at ymrwymiadau byd-eang sy’n ymroi i liniaru newid yn yr hinsawdd, y mae’r wlad yn tanysgrifio ac yn llofnodwyr iddynt. E.e. ‘agendâu dadgarboneiddio ac allyriadau sero- net.’

Y DU yn 2019 er enghraifft, oedd “yr economi fawr gyntaf yn y byd i basio deddfau i roi terfyn ar ei gyfraniad at gynhesu byd-eang erbyn 2050, oherwydd ar y pwynt hwnnw, roedd wedi lleihau ei allyriadau 42% yn barod, tra mai Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i ddatgan ‘argyfwng hinsawdd'” a gosod targed Cymru Sero Net uchelgeisiol. Buaswn wrth fy modd yn gweld cyfraniadau Cymru i’r gostyngiad cyffredinol mewn allyriadau gan y DU yn cynyddu’n sylweddol.

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

Ychwanegu fy llais at yr alwad barhaus am gamau brys i liniaru newid yn yr hinsawdd, ar ôl gweld effeithiau amrywiol newid yn yr hinsawdd ar fywydau, bywoliaeth ac adnoddau ar lefelau lleol, cenedlaethol a byd-eang.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Hoffwn weld y DU yn dod yr economi fawr gyntaf yn y byd i ymrwymo i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, a Chymru’n gosod rhywfaint o dargedau allyriadau sero net uchelgeisiol iawn. Fel pobl, mae angen amsugno’r ymwybyddiaeth, a chymryd y cyfrifoldeb i gyfrannu at gyflawni targedau sydd wedi’u gosod yn genedlaethol.

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMISTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Hyblygrwydd: Fel pobl, mae’r cyfrifoldeb sydd ei angen i liniaru newid yn yr hinsawdd yn un y gallwn ei gymryd.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Shenona

Jennifer

Laura Owen Sanderson

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.