fbpx
Llysgenhadon ifanc

Davie

Mae Davie yn fachgen 15 oed sydd â llawer o hobïau, sy’n cynnwys nofio. Mae wrth ei fodd yn tyfu ei lysiau ei hun fel opsiwn mwy ecogyfeillgar a chynaliadwy i'n planed. Mae Davie yn credu y bydd newid yn yr hinsawdd yn newid ein bywydau'n aruthrol yn y dyfodol, ac mae eisiau gweithredu nawr i'w atal. Mae'n dod o Abertawe, ond mae'n byw mewn pentref o'r enw Trebannws.

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Rwy’n credu bod angen i sefydliadau’r llywodraeth roi mwy o gamau ar waith i fynd i’r afael â’n hargyfwng hinsawdd. Yn fy marn i, rwy’n credu y dylai unrhyw un sy’n taflu sbwriel neu sy’n methu ag ailgylchu gael dirwy. Rwy’n credu hefyd, fel cenedl, bod angen cynllun gwobrwyo ar y DU ar gyfer cerdded neu seiclo i’r gwaith neu’r ysgol, neu hyd yn oed gynllun gwobrwyo ar gyfer ailgylchu. Rwy’n credu y byddai hyn yn helpu i atal newid yn yr hinsawdd, ac annog a chymell eraill i ailgylchu.

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

Rwyf wedi dod yn Llysgennad Hinsawdd Cymru gan fy mod bob amser wedi bod eisiau helpu ein planed i ymladd yr argyfwng hinsawdd. Rwy’n unigolyn cryf a dwi ddim ofn siarad allan, ac rwy’n gymeriad cymdeithasol iawn.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Rwy’n credu bod angen i bob un ohonom ddod o hyd i’r problemau yn ein bywydau sydd yn cael eu hachosi gan newid yn yr hinsawdd a gweithredu nawr, cyn ei bod yn rhy hwyr. Rwy’n credu hefyd, bod angen inni hyrwyddo gwerthu cynhyrchion bioddiraddadwy, gan fod y rhain eisoes yn gwneud gwahaniaeth o ran atal newid yn yr hinsawdd. Rwyf yn credu hefyd, bod angen i ni hyrwyddo gweithgareddau hamdden, a hyrwyddo ffyrdd ecogyfeillgar o deithio i’r gwaith neu’r ysgol!

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMISTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Rwyf yn obeithiol y gallwn ni fel cenedl weithio gyda’n gilydd a mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd fel un gymuned fawr.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Robert Winter

Carys Hopkins

Marla

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.