fbpx

Cathy

Mae Cathy yn ei 50au, yn byw yng Nghaerdydd ac wedi bod yn angerddol dros y blaned a'n hamgylchedd ers iddi fod yn ifanc iawn. Dechreuodd ddysgu am y cysylltiad rhwng gofalu am ein planed a sut y gall gwleidyddiaeth gefnogi neu lesteirio hyn yn ei harddegau. Mae mudiadau llawr gwlad i helpu i ddiogelu natur wedi bod o gwmpas ers amser maith ac eto, dyma ni mewn argyfwng. Fodd bynnag, mae hi’n teimlo bod y llanw’n troi erbyn hyn. Ar hyn o bryd, mae hi’n gweithio i gefnogi pobl sy'n ddigartref ond yn y gorffennol, mae hi wedi ymwneud yn uniongyrchol â hwyluso gweithgareddau cymunedol, yn enwedig prosiectau creadigol. Mae hi wedi bod yn ymwneud â hyrwyddo dealltwriaeth o'r byd naturiol a sut i gymryd rhan hefyd.

Gwelwch bob llysgenhadon
Ambassador - No photo available

Mae hi wrth ei bodd yn garddio, uwchgylchu a mynd allan yn yr awyr agored. Mae hi wedi gwirfoddoli yn y gorffennol ar gyfer pethau fel adeiladu banciau gwenyn a glanhau traethau. Yn ogystal â’i diddordeb mewn diogelu’r tir drwy blannu coed ac annog pryfed peillio, mae hi’n pryderu’n fawr am gyflwr ein moroedd a’n cefnforoedd oherwydd llygredd plastig, hela morfilod a physgota diwydiannol ymosodol sy’n treillio gwaelod y môr. Mae hi’n credu mai atebion o’r gwaelod i fyny, nid atebion o’r brig i lawr, sydd ei angen arnom i lwyddo i ddiogelu ein planed a’n hamgylchedd.

YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Yng Nghymru, mae angen i arweinwyr wrando ar leisiau unigolion a chymunedau, er mwyn deall beth sydd ei angen yn lleol. Mae’n rhaid i bolisïau, deddfau a mentrau fod yn hyblyg ac yn rhai y gellir eu haddasu i wahanol amgylchiadau. Mae Cymru’n genedl amrywiol iawn, sy’n cwmpasu tirweddau o’r môr i’r mynyddoedd. Mae’n rhaid i brosiectau alluogi unigolion, teuluoedd a grwpiau cymunedol i gymryd rhan, er mwyn helpu i wneud y newidiadau hynny. Cynyddu lle i bobl dyfu eu bwyd eu hunain, adeiladu tai (sy’n effeithlon o ran ynni) gyda gerddi nid blociau tŵr. Creu mwy o randiroedd a mannau tyfu cymunedol. Darparu cyllid ar gyfer mentrau lleol. Troi ein tirweddau trefol yn wyrdd – mae llawer o bosibiliadau ar gyfer gwneud hyn.

Ar lefel y DU, mae angen cydnabod ac addasu’r ffaith bod y pandemig presennol wedi tynnu sylw at lawer o faterion cudd neu sydd wedi’u hanwybyddu o’r blaen. Mae angen adolygu sut rydym yn adeiladu tai, yn newid cysylltiadau trafnidiaeth, ble rydym yn gweithio ac yn y blaen. Mae angen i arweinwyr wasgu’r dananadl, a derbyn bod newid yn anochel.

Ar lefel fyd-eang, dylai Cymru ymdrechu i fod yn gychwynnydd, ac yn arloeswr, sy’n arwain y ffordd drwy wneud, ac nid dweud yn unig. Mae’r ffordd i gyflawni hyn ar lawr gwlad, yn ogystal ag ar lefel genedlaethol.

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

Mae llawer o fy nghenhedlaeth i wedi bod yn gofyn am newidiadau cadarn i ddiogelu ein hamgylchedd – ac felly ni ein hunain – ers degawdau. Rwy’n gyffrous am y fenter newydd hon i sicrhau bod hyn yn cael ei wneud drwy arweinwyr yn gwrando ar leisiau pawb, a chaniatáu i bob un ohonom fod yn rhan o’r newid hwnnw.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Ceisiwch wneud, yn ogystal â dweud.

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMISTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Mae’r rhan fwyaf ohonom eisiau gweld newid. Gyda’n gilydd, gallwn gyflawni hyn pan fyddwn yn gweithio gyda’n gilydd.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Yasmin

Valerie

Leo

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.