fbpx

Alex Griffiths

Fy enw i yw Alex Griffiths ac rwy'n fyfyriwr meistr ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudio Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang. Rwy'n dod yn wreiddiol o Ynys Môn yng Ngogledd Cymru, lle cefais fy magu yn dysgu Cymraeg ac lle datblygais fy’n nghariad ar gyfer y byd naturiol ymhlith afonydd, arfordiroedd a mynyddoedd hardd Eryri. Es i astudio gwyddor yr amgylchedd ar gampws Penryn Prifysgol Exeter yng Nghernyw. Yma, astudiais y hinsawdd yn fanwl, a dysgais sut i ddeall y materion sy'n ein gwynebu yn fyd-eang a sut i ddelio â'r argyfwng hinsawdd ar y raddfa genedlaethol a rhyngwladol. Dychwelais i Ogledd Cymru a dechrau gweithio fel swyddog amgylcheddol ar brosiect Bioamrywiaeth afonydd Menai. Mi welais llygad cyntaf y cyflwr dirywiedig rydym wedi gadael ein hecosystemau naturiol, yn enwedig cyflwr gwael afonydd a dyfrffyrdd Cymru. Dychwelais i astudio meistr i ddeall ymhellach y materion rydyn ni'n eu hwynebu gan feddwl am ein hecosystemau yma yng Nghymru.

Gwelwch bob llysgenhadon
In your view, what do our leaders here in Wales, the UK and around the world need to do to solve climate change?

O fy mhrofiad i, rwy’n credu mai’r hyn sydd ei angen yw newid radical i’r systemau gwleidyddol ac economaidd rydyn ni’n eu defnyddio. Ni ellir cyflawni unrhyw newid gwirioneddol nes bod gennym lywodraeth sy’n gweithredu ar system sydd wir yn ddemocrataidd, ac sydd ddim yn gweithio o blaid y banciau a’r cwmnïau llygrol mawr, ond un yn hytrach sy’n gweithio er lles y bobl. Dim ond pan fyddwn yn rhoi’r gorau i fuddsoddi mewn cwmnïau mawr ac yn dechrau rhoi mwy o arian i fewn i brosiectau gwyrdd fel ffermio cynaliadwy, cadwraeth, a chynlluniau yn y gymuned, y gwelwn atebion gwirioneddol i’r argyfwng hinsawdd. Chredaf fod gennym yma yng Nghymru gyfle perffaith i weithredu newid go iawn ar y raddfa hon. Gyda’n Senedd ddatganoledig yn gweithio i bobl Cymru, gallem weld buddsoddiad yn troi at y bobl ac i ffwrdd o lygryddion mawr.

Why have you become a Climate Cymru ambassador?

Fel llysgennad Climate Cymru, rwy’n gobeithio ymuno â’r cannoedd o leisiau sydd eisoes yn ymgyrchu dros ddyfodol mwy gwyrdd yma yng Nghymru. Gan fod natur angen llais nawr yn fwy nag erioed, rwyf eisiau rhannu fy safbwynt fel cadwraethwr ar yr argyfwng hinsawdd yma yng Nghymru. Hoffwn hefyd ddefnyddio fy safle i ddechrau cynhyrchu newid cadarnhaol go iawn, a gobeithio dysgu mwy am y hyn y gallwn ni i gyd wneud i ddechrau gweithio tuag at ddyfodol gwell i Gymru.

As a nation, what do you feel we need to do to truly influence change?

Rwy’n credu bod angen i ni ddod â lleisiau o bob cefndir ac ardal ledled Cymru ynghyd, ac i ehangu’r sgyrsiau sydd yn digwydd am bryderon sy’n ymwneud â newid hinsawdd. Mae angen in ni ddod o hyd i atebion sydd o fudd i bawb yng Nghymru, sy’n parchu gwerthoedd diwylliannol pobl yng Nghymru, ond sydd hefyd yn flaengar ac yn gynhwysol i bawb. I wneud hyn, mae angen i ni barhau i ymgyrchu, gan estyn allan ar draws yr wlad fel bod pawb yn cael cyfle i gael eu clywed a chael eu gwerthfawrogi.

What makes you optimistic for the future with regards to climate change?

Yr hyn sy’n fy ngwneud yn optimistaidd ar gyfer y dyfodol yw gweld faint o leisiau sydd wedi ymuno â’r frwydr yn erbyn newid hinsawdd, hyd yn oed yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Gall hyd yn oed un llais wneud gwahaniaeth, a nawr mae pobl o bob cefndir yn dechrau siarad allan a gwneud newidiadau i’w bywydau. Waeth pa mor fach, mae pob newid a wneir tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy yn cyfri, ac mae gweld hynny mewn gweithredoedd yn fwy na digon i aros yn optimistaidd.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Sam

Ardhendu Biswas

Rob

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.