fbpx

Ahmed

Daw Ahmed o Nigeria, gyda profiad drwy hyfforddiant mewn Amaethyddiaeth gyffredinol ac arbenigedd pellach mewn gwyddoniaeth anifeiliaid, amaethyddiaeth ac ymchwilio i fewn i newid hinsawdd. Yn ddiweddar dechreuodd deilwra ei ymchwil tuag at liniaru allyriadau nwyon tŷ gwydr o system cnoi cil, llaeth a chig eidion. Ar hyn o bryd mae'n cynnal yr ymchwil hon ym Mhrifysgol Bangor. Mae Ahmed wedi bod yn gweithio ym maes ymgynghoriaeth ffermio a busnes amaethyddol yn ôl yn Nigeria ers 5 mlynedd ac mae'n edrych ymlaen at fod yn llawn amser yn y byd academaidd yn y dyfodol agos.

Gwelwch bob llysgenhadon
Yn eich barn chi, beth sydd angen i'n harweinwyr yma yng nghymru, y DU ac ar draws y byd ei wneud i ddatrys newid hinsawdd?

Y cam cyntaf i ddod o hyd i ateb i unrhyw her, yw ei ddeall a’i dderbyn. Yn gyntaf, mae angen i’r byd ac arweinwyr byd-eang dderbyn bod newid hinsawdd yn wir, ac mae angen mwy o gydweithredu a chydweithio tuag at liniaru ei effaith ar y byd. Mae angen dechrau llunio polisïau bwriadol i leihau allyriadau, yn amrywio o ddibyniaeth ar geir petrol, i ffermio, i becynnu. Mae angen atodi cost ar unrhyw weithgaredd bywyd sydd yn cyfrannu tuag at ein ôl troed carbon.

Pam ydych chi wedi dod yn llysgennad Climate Cymru?

Mae unrhyw beth i wneud a newid hinsawdd yn denu fy sylw. Rwy’n teimlo’n gryf bod angen mwy o ymwybyddiaeth o’r pwnc yn y byd. Gyda mwy o ymwybyddiaeth a goleuedigaeth, gallwn adeiladu cymuned sy’n gyfeillgar i’r hinsawdd a sicrhau ein dyfodol gyda’n gilydd.

Fel cenedl, beth ydych chi'n teimlo sydd angen i ni wneud i ddylanwadu go iawn ar newid?

Fel un o’r arweinwyr byd-eang, gall y wlad hon deddfu y polisïau cywir a all ddylanwadu ar wledydd sy’n datblygu sy’n edrych arnym ni am arweinyddiaeth.

Beth sy'n eich gwneud chi'n optimistig ar gyfer y dyfodol o ran newid yn yr hinsawdd?

Rwy’n credu bod pobl yn dod yn fwy a mwy ymwybodol o’r perygl y mae newid hinsawdd yn ei achosi; o lifogydd annisgwyl fel y gwelsom yn yr Almaen yn ddiweddar, i dânau gwyllt na ellir ei reoli fel sy’n cael ei weld yn Awstralia yn gyson drwy’r flwyddyn. Mae’r tywydd yn dod yn fwy anrhagweladwy ac ansefydlog, mae tymheredd y ddaear yn codi, lefel y dŵr yn codi, nid yw pobl bellach yn gweld y ffeithiau hyn fel celwydd, mae’r realiti yn syllu arnom ni i gyd. Bydd hyn yn sbarduno gweithredu cydweithredol. Po fwyaf o bobl sy’n derbyn y her hon, y mwyaf y byddwn yn paratoi i’w datrys ar y cyd. Rwy’n credu yn ystod y degawdau nesaf y bydd ymdrech fyd-eang ddwysach tuag at liniaru a darparu atebion strategol i newid hinsawdd. Rwy’n optimistaidd iawn.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Lily

Carys Hopkins

Sara

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.