fbpx

Lowri

Rwy’n byw gyda fy nhri mab rhwng mynyddoedd Eryri a Môr Iwerddon - pwy fyddai eisiau bod yn unrhyw le arall?! Rwyf wedi gweithio o fewn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector am 15 mlynedd ar draws nifer o brosiectau, o gefnogi plant, oedolion a theuluoedd agored i niwed, i waith addysg ac ieuenctid, o letygarwch cynaliadwy i arddio biodynamig ac ar hyn o bryd, fel hwylusydd gweithredu hinsawdd cymunedol o fewn prosiect cronfa gweithredu hinsawdd (Loteri) rhanbarthol. Rwy'n mwynhau bod yn greadigol yn gerddorol a gyda geiriau, bod mewn croniad mawr o ddŵr, a dringo gwahanol ffurfiannau creigiau.

Gwelwch bob llysgenhadon
YN EICH BARN CHI, BETH SYDD ANGEN I'N HARWEINWYR YMA YNG NGHYMRU, Y DU AC AR DRAWS Y BYD EI WNEUD I DDATRYS NEWID YN YR HINSAWDD?

Mae angen i’n harweinwyr ddeddfu i a) atal echdynnu tanwydd anadnewyddadwy, b) atal arferion ffermio ecoladdol a c) i ariannu’r gwaith o adfywio ein priddoedd, ein mawndiroedd a’n coetiroedd yn well

PAM YDYCH CHI WEDI DOD YN LLYSGENNAD CLIMATE CYMRU?

I gymryd mwy o ran yn y sgyrsiau parhaus, hanfodol y mae angen i’n teuluoedd, ein cymunedau a’n harweinwyr fod yn eu cael am yr argyfwng hinsawdd, a chyd-greu arferion addasol.

FEL CENEDL, BETH YDYCH CHI'N TEIMLO SYDD ANGEN I NI WNEUD I DDYLANWADU GO IAWN AR NEWID?

Mae’n rhaid i Gymru barhau i hwyluso’r gwaith o ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy sy’n eiddo i’r cyhoedd a’r gymuned, a bod yn llawer mwy uchelgeisiol a chyfannol wrth osod polisi iechyd a lles amaethyddol, amgylcheddol a chyhoeddus.

BETH SY'N EICH GWNEUD CHI’N OPTIMISTIG AR GYFER Y DYFODOL O RAN NEWID YN YR HINSAWDD?

Mae meddwl am y dyfodol yn nhermau sawl cenhedlaeth i ffwrdd yn fy ngalluogi i barhau i weithio i herio a newid ein ffyrdd niweidiol a gor-brynwriaethol o fyw. Rwy’n cael fy nghalonogi’n rheolaidd gan ymdrechion bach lleol i dyfu bwyd,

clirio sbwriel, rhannu adnoddau a chefnogi ein gilydd.

Llysgenhadon eraill

Gweld popeth

Ameerah

Ambassador - No photo available

Cathy

Ambassador - No photo available

Uwe

Gweld popeth

Ymuno â’r mudiad

Os ydych chi’n angerddol am greu dyfodol gwell i gymunedau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, dewch yn rhan o’n hymgyrch, a helpu i roi llais i bobl Cymru ar yr hyn sy’n digwydd nesaf.

Dod yn llysgennad
""
Ychwanegwch eich llais We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.