fbpx

Julieanne Quinlan

Rwyf wedi fy ngeni a'm magu yn Iwerddon a threuliais fy mhlentyndod wedi fy amgylchynu gan natur. Roeddwn yn hynod o ffodus i fyw yn y brifddinas ond wedi ymgolli yn y parc trefol caeedig mwyaf yn y byd, Parc y Ffenics. Yma, fe wnes i chwarae, tyfu i fyny a mynychu'r ysgol i gyd yn y parc hwn, oll dim ond taith gyflym o ganol y ddinas.

View all ambassadors

Penderfynais astudio Sŵoleg gydag Ymddygiad Anifeiliaid ym Mhrifysgol Bangor. Rhoddodd y Brifysgol gyfleoedd gwych i mi ehangu fy sgiliau maes. Yn dilyn hynny, cwblheais fy nhraethawd ymchwil ym Mhenrhyn Gorllewinol De Affrica, lle canolbwyntiais ar effeithiau dosbarthiad helwriaeth mawr o ganlyniad i danau gwyllt yn y Fynbos Biome. Ar ôl hyn, bûm yn gweithio fel intern wrth gefn ym Mharc Cenedlaethol enwog Kruger.Wrth i’r pandemig leihau, manteisiais ar y cyfle i archwilio pa fywyd gwyllt a gwarchodfeydd gwych oedd gennym yn lleol. Ymhellach at hyn, manteisiais ar y cyfle i helpu i ddiogelu ein mannau agored a dechreuais fy rôl fel Cydlynydd Partneriaeth Natur Leol ar gyfer rhanbarth Conwy, lle archwiliais yr opsiynau i wella ac adfer ein bioamrywiaeth leol gyda chronfa grant cyfalaf Llywodraeth Cymru, Lleoedd Lleol i Natur. Rwy’n eistedd yn y rôl hon hyd heddiw yn gweithio’n ddiflino i eirioli dros warchod bioamrywiaeth trwy ei adfer, a hefyd drwy gynorthwyo er mwyn gweithredu’r Datganiad Argyfwng Hinsawdd yng Nghonwy. Yn fy marn i, y newid a fyddai’n wynebu’r heriau mwyaf, yw’r symudiad oddi wrth danwydd ffosil. Yn ystod cyfnod o gynnydd ym mhrisiau nwy ar lefel fyd-eang, teimlaf ein bod yn wynebu canlyniadau peidio â gweithredu’n gyflymach wrth weithio gydag ynni adnewyddadwy, yn enwedig yng Nghymru. Mae lle a chyfle i ddatblygu ein hynni gwyrdd a chydweithio’n agos ag ecolegwyr i leihau’r effaith y gallai’r strwythurau hyn eu cael ar natur. Byddai hyn yn gyntaf yn creu gweithlu medrus tra’n lleihau’n sylweddol yr allyriadau carbon i’r atmosffer trwy danwydd ffosil traddodiadol. Rwy’n cydnabod mai dim ond drwy wthio’r bobl i roi pwysau ar gwmnïau a llywodraethau fel ei gilydd y gellir cael yr ymdrech am newid. Y broblem fawr sy’n ein hwynebu yw costau byw ar hyn o bryd ac rydym yn gweithio’n agos gyda chymunedau i fynd i’r afael â hyn a materion eraill megis plastig untro. Mae mwy a mwy o bobl a chwmnïau yn ymwybodol o effaith newid hinsawdd a’r gwerth cynhenid ​​sydd gan fioamrywiaeth a’r amgylchedd ar ein heconomïau, felly teimlaf ein bod yn symud i gyfeiriad mwy cadarnhaol.

 

Other ambassadors

View all

Sara

Davie

Alex Griffiths

View all

Join the movement

If you’re passionate about creating a better future for communities here in Wales and around the world, become part of our campaign and help give the people of Wales a voice in what happens next.

Become an Ambassador
""
Add your voice We use cookies

We use cookies to improve your experience and deliver personalized content. By using this website, you agree to our privacy policy.